Record details

Subject heading
    čištění
Article
    40 let provozu chemické úpravny uranové rudy v Dolní Rožínce
    Chemická eliminace "lampenflóry" v jeskynních systémech (24-41 Vyškov)
    Citlivé oblasti
    Čištění důlních vod
    Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy
    Drinking water supply in the Czech Republic
    Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění
    Input and fate of anthropogenic estrogens and gadolinium in surface water and sewage plants in the hydrological basin of Prague (Czech Republic)
    Investigation of potential application of humate - clay complex to the treatment of industrial waste waters
    Kaly v ČR, přehledy a trendy
    Ke koncepci nakládání s odpadními vodami v obcích do 500 obyvatel
    Modified low-grade aluminosilicates as effective sorbents of hazardeous oxyanions from aqueous systems
    Oceán - nejlepší přítel člověka, aneb, Proč se porouchala uhlíková pumpa?
    Opatření ve zdrojích znečištění povodí vodárenské nádrže Želivka
    Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
    Produkce a využití kalů z ČOV
    Registr komunálních zdrojů znečištění
    Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka
    Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    Současný stav a vývojové tendence Ostravských vodáren a kanalizací
    Současný stav čištění důlních vod vzniklých v důsledku dobývání uranové rudy na lokalitách Pucov a Olší-Drahonín
    Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004 a další perspektivy
    Studium možného použití humáto-jílových komplexů při čištění průmyslových odpadních vod
    Systém pro řízení vypouštění důlních a odpadních vod
    Systém úpravy důlních vod na lokalitě Zlaté Hory jako součást útlumu a zahlazovaní následků hornické činnosti
    Televizní kamera v horizontálních vrtech
    Vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních vod ve vztahu k platné legislativě
    Vývoj kvality vody v řece Bílině
    Výzkum důlních vod uranového ložiska Olší-Drahonín