Record details

Subject heading
    žitavská pánev
Article
    Analiza zintegrowanych danych teledetekcyjnych i tektonicznych Obniženia Zytawsko-Zgorzeleckiego
    Cinq nouveaux gisements de Pelobatidae (Amphibiens, Anoures) dans l'Oligocene d'Europe centrale
    Das Deckgebirge im Tagebau Berzdorf/OL
    Early Miocene carpological material from the Czech part of the Zittau Basin
    Evolution of the Late Neogene and Eopleistocene fluvial system in the foreland of the Sudetes Mountains, SW Poland
    Hnědouhelné doly na Liberecku v 19.století
    Kenozoiczne zapadliska przedgórza Sudetów Pólnocno-Zachodnich
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch území radnické, chebské a žitavské pánve
    Mikropaeontologický výzkum nejvýchodnější části oherského riftu, české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
    Morfotektonika Obnizenia Zytawsko-Zgorzeleckiego
    Některé problémy chronostratigrafického členění terciéru Českého masivu
    Některé problémy chronostratigrafie členění terciéru Českého masívu
    Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
    Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika) (03-12 Hrádek nad Nisou)
    Program transgranicznych badan surowcowo-sozologicznych na obszarze Górnoluzyckiego Zaglebia Weglowego (Polska-Niemci-Czechy)
    Some monocot pollen taxa from the Lower Miocene basal coaly deposits of the Czech and Polish parts of the Żytawa (Zittau) Basin
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Zpráva o revizi spodnomiocenního karpologického materiálu z české části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou)