Record details

Subject heading
    Sb (antimon - 51)
Article
    Bismutové minerály zlatonosného zrudnění z Kasejovic v jz. Čechách
    Litogeochemické studium ložiska Zlatý Chlum u Jeseníku a jeho blízkého okolí
    Mineralogie antimonu na příbramském uranovém ložisku (centrální část)
    Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
    Příspěvek k chemickému složení minerálů Au-zrudnění v jílovském revíru
    Sb-mineralizace v severní části kutnohorského rudního revíru
    Sekundární minerály antimonu ze skarnového ložiska Vlastějovice v Posázaví
    Sénarmontit - neobvyklý minerál ze struskových hald ve Lhotě u Příbrami
    Sulfoantimonidy olova z metamorfovaného Pb-Zn zrudnění ve vápencích mirovického ostrova