Record details

Subject heading
    Slovenský kras
Article
    Carnian terebratulid brachiopods from the Slovak Karst (SE Slovakia)
    Distribúcia W v primárnej a sekundárnej aureole ložiska Rochovce
    Jaskyňa na Kečovských lúkach
    Jaskyne Jelšavského krasu
    Jurské rádiolárie z vrtu Bru-1 (Brusník)
    Nové litostratigrafické jednotky v brusnickej antiklinále
    Palygorskit a zajímavé formy kalcitu z Dolného vrchu
    Pody Silickej planiny z hľadiska využivania a ochrany krajiny
    Podzemné vody Slovenského krasu a možnosti ich využitia
    Tisovec Limestone - an example of the problems of lithostratigraphic correlation between the Northern Calcareous Alps and the Central West Carpathians
    Über eine triadische Tiefwasserfazies (Radiolarite, Tonschiefer) in den Nördlichen Kalkalpen - ein Vorbericht
    Výskyt jurských radiolárií v tmavých bridliciach vo vrte MEL-1 (Meliata)
    Výsledky speleopotápěčského prieskumu jaskyně Skalistý potok
    Využitie radarových záznamov v geomorfológii