Record details

Subject heading
    aluvium
Article
    Acháty z Botswany
    Almandin z náplavu od Lanškrouna
    Aluviální náplavy v Pamětníku u Chlumce nad Cidlinou
    Antropogenní transformace údolních niv
    Arborescent palladiferous gold and empirical Au2Pd and Au3Pd in alluvium from southern Serra do Espinhaço, Brazil
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    Boršice near Buchlovice
    Crossrail: Historie projektu a zkušenosti spojené s numerickým modelováním v londýnských jílech
    Depositional dynamics on flood-plains
    Distribution of PCBs in sediments of the Červený potok, stream contaminated by technical PCB mixtures Delor, Czech Republic
    Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
    Doprovodné minerály pyropu v náplavech jižního okolí Kolína
    Drahokamy Malé Jizerské louky v literárním podání do konce 17.století
    Enigma šlichových koncentrací v centrální části české křídové pánve
    Erozní a akumulační procesy v české krajině mladého holocénu a jejich vztah k tvorbě niv
    Faktory ovlivňující koncentraci některých prvků v geologickém profilu
    Flood plain environment and archaeology of the Elbe (Labe) river (Central Bohemia), Czech Republic
    Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Fylitický svor s chloritoidem a magnetitem z aluviálních uloženin Oskavy u Nemrlova (14-44 Šternberk)
    Geologie písecké pegmatitové oblasti
    Hodnotenie akosti podzemných vôd aluviálnych sedimentov na Slovensku
    Holocene fluvial sediments of the Labe River
    Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi (12-24 Praha, 13-24 Hradec Králové)
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
    Jak útočí africká včela : z geoarcheologického terénního výzkumu v Súdánu
    Jizera a povodně v Turnově
    K výskytu diamantů na ložisku Vestřev v Podkrkonoší
    K vývoji svahů průlomového údolí Zdobnice v rybenské antiklinále
    Klasická lokalita Malá Jizerská louka
    Konec pliocénu a spodní až střední pleistocén v brněnské kotlině
    Kvartér
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-221 Sedlčany : (22-22 Sedlčany)
    Kvartérní sedimenty na listu geologické mapy 1:50 000 Břeclav (34-23 Břeclav)
    Kvartérní sedimenty na listu Hodonín (34-22 Hodonín)
    Kyanit z fosilních náplavů od Kozohlod
    Mineralogie pyropových štěrků Českého středohoří
    Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě
    Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic)
    Morfohydrogeometrická analýza - metoda umožňující objektivnější pohled na formování zásob podzemní vody a jejich využití v rámci fluviálních uloženin údolní nivy
    Morphostructural analysis and geomorphological development of the Nedvědička River valley near Pernštejn
    Nález korundu (safíru) ve Vyšším Brodě
    Naleziště vltavínů u Rybníků a Moravského Krumlova
    Nevěřil jsem, že jde o diamanty
    Niva - páteř krajiny
    Niva a její krajinářská funkce na příkladu Poodří
    Niva Lužnice na Třeboňsku v pozdním glaciálu a holocénu (pokus o paleoekologickou rekonstrukci)
    Nivní sedimenty a jejich stav poznání
    Nové výskyty rozsypového zlata na území Prahy
    NP Podyjí: Kvartérní sedimenty ve Vranově nad Dyjí (32-22 Vranov nad Dyjí)
    NP Podyjí: revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002 (32-22 Vranov nad Dyjí)
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 2. část, Vývoj současných ekosystémů
    Ohrožení kvartérních horizontů niv odpadními vodami
    Organické sedimenty na listu Olomouc (24-22 Olomouc)
    Paleogeographic development of the Labe River flood plain during the Holocene
    Palynologický rozbor nivních sedimentů Úterského potoka (12-33 Plzeň)
    Palynologický výzkum kvartérních sedimentů
    Palynologický výzkum organických výplní paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky n. Jizerou, 13-13 Brandýs n. Labem, 13-14 Nymburk)
    Peříčkové acháty a Rykartova teorie jejich vzniku
    Poorly crystalline Pd-Hg-Au intermetallic compounds from Córrego Bom Sucesso, southern Serra do Espinhaço, Brazil
    Poslední chladný event v dějinách Země
    Poznámky k morfologii širšího okolí Koněprus (Český kras, Česká republika)
    The Problems of Heavily Polluted Soils in the Czech Republic: A Case Study
    Projevy průmyslové kontaminace zjištěné šlichovou prospekcí
    První zpráva o plnění 'Akčního programu Labe' : mezinárodní komise pro ochranu Labe, Magdeburg, 1998
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha
    Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část) : geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy : 34-23 Břeclav
    Půdní pokryv údolních niv
    Quaternary alluvial fans in the Most Basin
    "Révait" - netradiční drahý kámen z Ostrožské Nové Vsi
    Sestavování a využití map geochemické reaktivity hornin
    Sklo v recentních sedimentech
    State of research of the Moravian rivers in Holocene time
    Statické výpočty tunelu SMART pomocí programu FLAC 3
    Svojanovské granáty
    Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem (34-22 Hodonín)
    Terciérní a kvartérní sedimenty na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice)
    Těžké minerály od Sudějova
    Těžké minerály z potočních náplavů v Železných horách
    Tiny geophysical measurements in the Ochozská Cave
    Vliv matečných hornin na obsah a distribuci mikroprvků v půdách
    Vltavín z meandru Šobes u Podmolí v Národním parku Podyjí - znojemská podoblast
    Vplyv alúvia na tvorbu odtoku z malého horského povodia
    Výskyty korundu v polských a českých Sudetech
    Využití metody šlichové prospekce v ekologii
    Vývoj jihomoravských niv
    Vývoj jihomoravských niv
    Vývoj vegetace ve středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu
    Výzkum kvartérních sedimentů a půd u Ovčár (12-22 Mělník)
    Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Zajímavé nerosty z granátových náplavů v Podkrkonoší
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
    Złoto okruchowe i inne minerały ciężkie w osadach potoku Maruszka k. Burgrabic (Sudety Wschodnie)
    Zróżnicowanie pokryw deluwialnych i aluwialnych w Sudetach Wschodnich w świetle analiz sedymentologicznych i datowań radiowęglowych