Record details

Subject heading
    analýza valounová
Article
    Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice (25-12 Hranice)
    Clasts of Variscan rocks within the Kořenec and Račice conglomerates (Rhenohercynicum, Bohemian Massif), Th-U-total Pb evidence from an electron microprobe monazite study
    Composition, age and provenance of gravel-sized clasts from the Upper Carboniferous of the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku. Předběžné výsledky
    Entwicklung des Thayatales im Nationalpark Podyjí (Tscheshische Republik) aufgrund der Morphographie und Schotteranalyse
    Intraformační slepenec v sedimentech spodního miocénu v oblasti Ždánického lesa
    K problematice jeskynních výplní na Stránské skále (24-32 Brno)
    K problematice karpatu před čelem ždánického příkrovu jihovýchodně od Brna (24-43 Šlapanice)
    Ke geologii okolí Náchoda (04-33 Náchod)
    Konglomeráty drobových členů zábřežského krystalinika a mírovského kulmu a jejich význam (14-43 Mohelnice)
    Křídové sedimenty u Havlíčkova Brodu
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchoviny
    Nález podkrkonošského chalcedonu u Radotína
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Oblázky granátického amfibolitu a "aplitu" z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice
    Petrologické studium hádského slepence provenience a genetický význam exotických valounů
    Plagioklasový kumulát a chromit ve slepenci ze Stříbrných Hor
    Podmínky depozice některých štěrkových sedimentů v okolí Moravských Budějovic
    The preglacial fluvial deposits in the southern part of the Upper Nysa Depression, central Sudetes Mts, southwestern Poland
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání slepenců ždánicko-hustopečského souvrství
    Rulové slepence v lomovém kameni v Týně nad Vltavou
    Říční terasy Svitavy na Zemědělské ulici v Brně (Brno 24-32)
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance : 24-43 Šlapanice
    Sedimentologicko-litologické zhodnocení vrtu Olomouc-1
    Sedimentology of redeposited Conglomerates: Sections at large Quarries of the Drahany Culm Basin
    Sedimenty terminoglaciálního kuželu v údolí Javorné na Zlatohorsku
    Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy : 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Stratigrafie pleistocenních sedimentů na Dominikánském náměstí v Brně (24-34 Ivančice)
    Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače : přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
    Terénní a laboratorní dokumentace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána : 25-12 Hranice
    Valounová asociace štěrkopísků nízké říční terasy v Brně-Pisárkách (24-34, Ivančice)
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy na Jesenicku
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů severních Čech
    Valouny kyselých vulkanitů - významná složka slepenců viséských souvrství osoblažské kry (Slezsko) (15-11, Zlaté Hory; 15-13, Vrbno pod Pradědem)
    Valouny vulkanitů z kulmských slepenců: pravděpodobná geotektonická pozice a možné zdrojové oblasti vulkanitů
    Vltavínonosné sedimenty v okolí Náměště nad Oslavou
    Výsledky sedimentologického studia spodnomiocenních rohovcových štěrků v jz. části karpatské předhlubně
    Výzkum vulkanických hornin ze spodnokarbonských slepenců moravskoslezské oblasti (24-41 Vyškov, 25-12 Hranice, 15-34 Vítkov)