Record details

Subject heading
    antropogenní půda
Article
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve rekultivované k zemědělským účelům
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
    Ekologická stabilita antropogenních půd
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    Landwirtschaftliche Rekultivierung im Gebiet des Steinkohlenbergbaus im Revier Ostrava-Karviná
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Lesnická rekultivace vypálených jílů Želénky
    Lesnická rekultivace výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
    Podíl mineralogie na rekultivaci odkališť
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Poznatky z lesnické rekultivace antropozemí výsypek Dolů Bílina vytvořených ze slínitých hornin
    Problematika rekultivací v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Rekultivace - součást péče o životní prostředí území devastovaného těžbou uhlí
    Rekultivační arboretum Antonín na Sokolovsku
    Rekultivační lesnické arboretum Antonín na Sokolovsku má 35 let
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    Rekultivační substráty Sokolovska
    Revitalizace vodního režimu na výsypkách
    Sedimentární sekvence konce glaciálu a holocénu v centru Lysé nad Labem
    Stability of arsenic species in soils contaminated naturally and in an anthropogenic manner
    Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
    Úvodem - K problematice analýzy kontaminovaných zemin
    Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek
    Vodní režim antropogenních půd
    Výsledky dlouhodobého výzkumu kontaminace výsypkových antropozemí a skrývkových zemin mostecké pánve rizikovými stopovými prvky
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi
    Výzkum pedologické charakteristiky hornin severočeské pánve a metodika vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných lokalitách
    Změny vybraných vlastností energetických popelovin při simulovaném a skutečném zvětrávání