Record details

Subject heading
    arzén
Article
    The adsorption properties of different soil types
    Alacranit, arsensíra a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
    Arsenic enrichment in groundwater of the alluvial aquifers in Bangladesh : an overview
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
    Arsenic-involved alteration of Zr-Th-REE accessory minerals from Hora Svaté Kateřiny granite stock, Czech Republic
    Arsenopyrite and As-bearing pyrite from the Roudný deposit, Bohemian Massif
    Arzen v bangladéšských vodách : proč a odkdy?
    Arzen v podzemních vodách Bangladéše : Největší kontaminační problém na světě
    As-mineralizace ze Sumrakova u Telče
    Behavior of arsenic and geochemical modeling of arsenic enrichment in aqueous environments
    Bórem bohaté abysální pegmatity v HP/HT horninách moldanubické zóny Českého masivu
    Clay minerals in decontamination processes of aqueous systems
    Complex twinning, polytypism and disorder phenomena in the crystal structures of antimonpearceite and arsenpolybasite
    The crystal structures of lavendulan, sampleite, and a new polymorph of sampleite
    Crystallization sequences in matte and speiss from primary lead metallurgy
    Crystallographic and chemical constraints on the nature of the proustite-pyrargyrite solid-solution series
    Distribuce Pb, Cd a As v půdách na Příbramsku
    Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins, Czech Republic
    Environmental hazards of arsenic in coal ash disposals
    Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China : environmental implications
    Gold deposits in the Nový Knín area
    Hodnocení zatížení plavenin a sedimentů v českém úseku povodí Labe v letech 1999-2001
    Hydrogeologie a kvalita podzemních vod zlatodolu Roudný se zvláštním zřetelem k arsenu
    Intoxikace životního prostředí v kutnohorském rudním revíru
    K chemickému vzorci sabugalitu, uranospathitu a arsenuranospathitu
    Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions
    Ložiska zlata
    Mikrochemische Elementverteilung in einem Muong-Nong Typ Moldavit von Lhenice
    Minerální fáze v systému As-S
    Mineralogical responses of metasomatic alteration of granitic rocks by As-rich fluids: the Zinnwald alkali-feldspar granite, Eastern Erzgebirge, Germany
    Minerály REE-Y-Th-U-Zr z vysoko frakcionovaného topásovo-albitového leukogranitu z Erzgebirge, Nemecko: produkty postmagmatickej alterácie primárnych akcesorických minerálov fluidami bohatými na As
    Minoritní prvky pyritu a pyrhotinu ze Zlatých Hor
    Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
    Mokrsko - přenos As z půdy do rostlin
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (1. část)
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (2. část)
    Obsahy stopových prvků v uhlí evropských i světových hnědouhelných pánví
    The pearceite-polybasite group of minerals: Crystal chemistry and new nomenclature rules
    Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí
    Pokus o odhad množství síry a arzenu obsaženého v rudách drahých a barevných kovů vytěžených v Čechách a na Moravě do poloviny 19.st.
    Procesy na redox rozhraní vod vytékajících z rašelinišť v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Proč se uvolňuje arzen do vody?
    Produkce arzenu při těžbě drahých a barevných kovů : vliv těžby na životní prostředí dříve a dnes
    Pt-Pd-As-Te mineralizace na ložiskách měďnato-niklových rud z Kunratic a Rožan na Šluknovsku
    Removal of AsV, CrVI, and VV from solutions by calcined hydrotalcite and regeneration of used sorbent
    Retention and accumulation of arsenic in ecosystems along the arsenic deposition gradient, Czech Republic
    Sorption of hazardous arsenic from aqueous systems
    Stability of arsenic species in soils contaminated naturally and in an anthropogenic manner
    Stopové prvky v rudninách a rudních minerálech ložisek rudního obvodu Baia Mare, Rumunsko
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Těžké kovy v povodí Odry
    Toxicity of arsenic and antimony in the area of Cu-Ag deposit Ľubietová
    Trace element chemistry and textures of low-temperature pyrites associated with shallow fossil subsurface geothermal discharge in the Eger Graben, northwestern Bohemia
    Trace element chemistry of low-temperature pyrites - an indicator of past changes in fluid chemistry and fluid migration paths (Eger Graben, Czech Republic)
    Trace element speciation in fluidized bed coal combustion by-products
    The uraninite-pyrite association, a sensitive indicator of changes in paleofluid composition: an example from the Ohře (Eger) Graben, Bohemian Massif, Czech Republic
    Vrbait - sulfosůl thallia pojmenovaná podle prof. Karla Vrby
    Vyskytla se "pětiprvková" (Ag-Bi-Co-Ni-As) formace v rudním poli Rožná-Olší?
    Výsledky dlouhodobého výzkumu kontaminace výsypkových antropozemí a skrývkových zemin mostecké pánve rizikovými stopovými prvky
    Výzkum arsenové deponie na lokalitě Přebuz - druhý výskyt kaatialaitu v České republice
    Zhodnocení bilance rizikových prvků v antropogenních půdotvorných substrátech v oblasti Sokolovska
    Změny vazby arsenu a jeho migrace při oxidaci löllingitu a arsenopyritu : na příkladu antropogenní arsenové deponie v Přebuzi, Krušné hory