Record details

Subject heading
    bilance vodní
Article
    Česká hydrologická služba
    Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody
    Groundwater Potential in the Crystalline of the Bohemian Massif in Upper Austria - Feasibility Study
    Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského
    Hydrogeologická problematika a vodní bilance jezera ČSM v katastrálním území Dubí-Pozorka
    Hydrogeologické poměry a odvodňování dolů severočeského hnědouhelného revíru
    Hydrologické charakteristiky malého horského povodí
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace sokolovské hnědouhelné pánve
    Klimatické změny a vodní zdroje v povodí Vltavy : modely klimatických změn pro vodní zdroje k roku 2085
    Kolísání a tendence v režimu odtoků povodí českého Labe
    Krajina důlních oblastí severních Čech
    Long-term impacts of the 1997 floods in the Morava River Basin
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Metody hodnocení hydrologického sucha
    Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje
    Možnosti řešení území Praha - Kunratice jih a obnovení protipovodňové a rekreační vodní nádrže "královský rybník"
    Problematika skládkových vod
    Předpovědi letního nebo podzimního zvýšení hladiny podzemní vody na příkladu vrtu V 12 v Baníně
    Rainfall-Runoff Models as the Tools for Water Balance Evaluation and for Estimation of Natural Groundwater Storages
    Spatial and temporal variation of the soil moisture in a small catchment: monitoring and modelling
    Systém pro řízení vypouštění důlních a odpadních vod
    Transforming hydrographs in the hillslope subsurface
    Usazené srážky na Šumavě
    Vliv klimatické variability a antropogenní činnosti na podzemní odtok
    Vliv půdního profilu na srážkoodtokový proces
    Vliv vegetačního krytu a stanovištních podmínek na aktuální evapotranspiraci
    Vodní bilance : komplexní systém bilancování množství a jakosti povrchových a podzemních vod
    Vodní bilance půdního profilu v pramenné oblasti Labe - Krkonoše
    Vodohospodářská bilance jakosti povrchových vod
    Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Vltavy za rok 2002
    Vodohospodářských 50 let aneb čas hydrogeologii
    Will the river Irtysh survive the year 2030? Impact of long-term unsuitable land use and water management of the upper stretch of the river catchment (North Kazakhstan)
    Změna klimatu a její důsledky pro vodní hospodářství
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003