Record details

Subject heading
    biocenóza
Article
    Age and depositional environment of exotic limestones from Zamarski in Lower Cieszyn shales (Silesian Nappe, Polish Outer Carpathians)
    Agglutinated foraminifers from the uppermost Jurassic-Neocomian Silesian Basin of the Polish Outer Carpathians
    Albian and Cenomanian foraminifera from the Pieniny Klippen Belt (Carpathians, Poland)
    Analysis of foraminiferal assemblages from the Western Carpathian Lower Miocene using special statistical methods
    Analýza akritarchových společenstev na hranici tremadok-arenig
    Assemblage épibenthique a hyolithes, tabule epizoaire et ostracode beyrichiacea du Dévonien inférieur du Maroc et d'Espagne
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone auf Blatt 57 Neulengbach
    Biostratigrafická revize zlínského souvrství ve vrtu Jarošov-1 (25-33 Uherské Hradiště)
    Calcareous Nannoplankton of the Middle Eocene of the Malé Karpaty Mountains
    Cardiola signata community (Bivalvia) in Cephalopod limestones from Tajmyr (Gorstian, Silurian, Russia)
    Carnian reef biota from a megabreccia of the Hawasina Complex (Al Alqil, Oman)
    Comparison of calcareous nannoplancton factor assemblages and seasonally variable assemblages fixed in fecal pellets: the Early Oligocene of the Southern Moravia
    Comparison of Cenomanian Floras from Western Interior North America and Central Europe
    Comparisons between the Cretaceous and Tertiary floras of Central and Southwest Europe: a commentary
    Contribution to the knowledge of some small Early Barremian ammonites from the Silesian Unit (Outer Carpathians, Czech Republic)
    Cyklické změny foraminiferových společenstiev: nové údaje pre sekvenčnú stratigrafiu?
    Cyrtograptus lundgreni Biozone in the southwestern part of the Svatý Jan Volcanic Centre (Wenlock, Prague Basin, Bohemia)
    Červové útesy : Neobvyklé útvary vytvořené kroužkovci na východním pobřeží Floridy
    Devonský útes u Koněprus. Necháme zničit naše největší a nejkvalitnější ložisko hodnotných vápenců, areál zcela vyjímečného přírodovědeckého a ekologického významu?
    Diversity, patchiness, biomass production, and coverage of seafloor: response to extinction-recovery processes
    Dobrotivian/Berounian boundary interval in the Prague Basin with a special emphasis on the deepest part of the trough (Ordovician, Czech Republic)
    Dycotyledonous leaves from the Pliocene of Willershausen, West Germany
    Early Arenig acritarchs from the Lower Klabava Formation (Prague Basin, Czechoslovakia)
    Early Sarmatian biota in the northern part of the Danube Basin (Slovakia)
    Ein Riff des Unterdevon bei Koněprusy
    Emended characteristics of Cercidiphyllum crenatum (Unger) R. W. Brown based on reproductive structures and pollen in situ
    Epibionts, their hard-rock substrates, and phosphogenesis during the Cenomanian-Turonian boundary interval (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Fauna encrusting the rock-substrates in the Upper Cenomanian-Lower Turonian of Bohemia
    First paleontological evidence for an opposite shelving on the Devonian sea floor below the Carpathian Mountains
    Fosilní havýš z moravských třetihor
    Genus Paterula (Brachiopoda) in Ordovician-Silurian sequence of Central Bohemia
    Geologie a paleontologie lokality Odolena Voda (transgrese křídových sedimentů na skalnaté pobřeží, fosfority, přitmelení epibionti)
    Hauterivian radiolarian association from the Lúčkovská Formation, Manín Unit (Mt. Butkov, Western Carpathians)
    Hauterivian/Barremian boundary in the Western Carpathians
    Herpetofauna středního pleistocénu mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam
    High specialized organisms have ticket to death but some exceptions are allowed
    Hirnantian glaciomarine diamictites - evidence for the spread of glaciation and its effect on Upper Ordovician faunas
    The Holograptus tardibrachiatur Biozone (Klabava Formation, Ordovician of the Prague Basin)
    Ichnological aspect of fossiliferous nodules of the Šárka Formation (Ordovician, Llanvirnian, Czech Republic)
    Ichnologie - jiný pohled na živý svět
    Ichnology and its possibilities in the study of crises of biota
    Intranamurský hiát v hornoslezské pánvi
    Inventory of Barremian-Albian Dinoflagellate cysts of the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
    Joint occurrences of body- and trace-fossil communities (Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)
    Kamenný mozek : výlitek mozkovny neadrtálce, Hrádok v Gánovcích na Spiši
    The knowledge of the Pleistocene - an assumption for the differentiation of natural regularities and human interventions : Syllabus of a lecture
    Kojetice - nová lokalita svrchnokřídových epibiontů přisedlých na buližníkových plastech
    Křídové odkryvy u Líbeznice (výkopy pro teplovod Mělník-Praha). Geologie, fosfority, přitmelení epibionti
    Last Glacial paleoenvironments of the West Carpathians in the light of fossil malacofauna
    Late Cenozoic sequences of mammalian assemblages of the northern hemisphere: an updated correlation
    Late Maastrichtian nannofossils in the material of Master Theodoricus's paintings (14th Century, Bohemia)
    The Limestone with "Spirigera" deslongchampsi Suess in the tertiary Conglomerates near Chvalová Village, southern Slovakia
    Litostratigrafie a biostratigrafie bádenu a sarmatu na území listu 34-214 Čejkovice (vídeňská pánev)
    Lower Cambrian tubular micro- to macrofossils from the Paseky Shale of the Barrandian area (Czech Republic)
    Lower Devonian reef biota from the Carnic Alps, Austria: implications for biogeography
    Lower Eocene deep-water agglutinated foraminifera from variegated shales of the Dukla Nappe, Polish Flysch Carpathians, Bieszczady Mts
    Lower Oligocene pteropod horizons in the Ždánice Unit - acme, mass killing or preservation events?
    Lower Paleozoic Corals of Bohemia and Moravia
    Major Facial and Faunal Changes in the Silurian of the Prague Basin, Bohemia
    Marine ecosystems based on chemoautotrophic and methylotrophic bacteria as possible refuge for living fossils
    Microflora at the Tertiary sites of the faunal record in the Czech Republic
    Microfloristic Changes during the Miocene in Central Paratethys Region
    The Middle Devonian Kačák Event in the Barrandian area
    Moravian Middle and Late Devonian buildups: evolution in time and space with respect to Laurussian shelf
    Morský vývoj v spodnom bádene v strhársko-trenčskej prepadline z pohĺadu foraminiferových, machovkových a ostrakódových společenstiev a palynológie
    Nález viséských chroustnatek v kulmu Nízkého Jeseníku (15-34 Vítkov)
    Národní park Podyjí ve světle vývoje v postglaciálu
    Naše nivy v proměnách času. I., Vznik a vývoj dnešních niv
    Naše nivy v proměnách času. II., Osud niv v dnešní době
    Neobvyklé interakce organizmů a rostlin ze sedimentů moravsko-slezského kulmu
    New data on the distribution of brachiopods in the Motol and lowest Kopanina Formations (Wenlock, lower Ludlow, Prague Basin, Bohemia)
    New Data on the osteology of actinopterygian fish Sphaerolepis kounoviensis
    New Lower Ordovician (Arenig) trilobite assemblages in Bohemia
    A new occurrence of Upper Cretaceous epibionts cemented to the rocky substrates and bioclasts (locality Radim, Czechoslovakia)
    Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Nová fauna z bohdaleckého souvrství v Praze-Vysočanech (12-24 Praha)
    Nová zvláště chráněná území
    Nové výsledky studia brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
    Ökologie der Fischassoziation im miozänen Flözdach des Nordböhmischen Braunkohlenbeckens
    Ordovician of the Barrandian area: Reconstruction of the sedimentary basin, its benthic communities and ichnoassemblages
    Ostracode faunas from the Lower/Middle Devonian section in Praha-Barrandov
    Palaeoenvironmental changes related to sea-level fluctuations in Cenomanian fluvial to estuarine succession: Pecínov quarry, Bohemian Cretaceous Basin
    Paleoasociace paleozoických foraminifer - vztah ke změnám prostředí
    Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan (34-11 Hustopeče)
    Paleoekologické zhodnocení společenstev rozsivek spodního oligocénu v profilu Pouzdřany-"U šípku" (pouzdřanská jednotka, vnější flyšové pásmo) (34-11 Hustopeče)
    Paleoekologie fosilních asociací kambria příbramsko-jinecké pánve
    Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
    Paleogeogragia, sedimentácia a biofácie pozdl'ž západokarpatského úseku okraja paleoeuropského šelfu počas spodnej kriedy
    Paleontologické lokality ve spodní části moravického souvrství (Nízký Jeseník, moravskoslezská oblast Českého masivu)
    Paleontologický výzkum na území listu Teplice
    Palynological data as an evidence for marginal facies in West Bohemian Tertiary
    Palynologický rozbor nivních sedimentů Úterského potoka (12-33 Plzeň)
    Palynology and stratigraphy of Peruc-Korycany Formation of Pecínov-Babín, Cenomanian, Czechoslovakia
    Perunica microcontinent in the Ordovician (its position within the Mediterranean Province, series division, benthic and pelagic associations)
    Die Pflanzengesellschaften der Braunkohle
    Plant Macrofossils from the Mesák Formation in Central Lybia
    Plzeňská Čílina u Ejpovic, lokalita nového společenstva s Cilinella svobodai (Havlíček, 1951) (Brachiopoda) v řevnických křemencích libeňského souvrství : (12-33 Plzeň)
    Podzemní led v kamenných sutích : Ostrůvky severské přírody s chladnomilnými rostlinami a živočichy v České republice
    Polomec Quarry
    Polomené hory nejsou jen pískovce
    Post-Symposium Excursion, day 1, stop 2: Medalův mlýn
    Preschen bei Bilin - Florenwechsel im Tertiär
    Príspevok k biostratigrafii veterlínskej a havranickej jednotky Bielych hor (Malé Karpaty, Západné Karpaty)
    Program revitalizace krajiny v Sokolovském revíru
    Předběžná zpráva o výskytu malakocenóz kvartérního pokryvu sesuvného území u Čeřeniště (České středohoří) (02-41 Ústí nad Labem)
    Předběžné výsledky studia nevápnitých dinoflagelát schrambašského souvrství na typovém profilu u Salcburku
    Rebuilding of the shallow water dwellers : Otomari-Kačák and Kellwasser events
    Reconstruction of a Czech Early Miocene vegetation
    Refugia in ecology: a question of their existence and their basic attributes
    A report on Silurian and lowermost Devonian chitinozoans from South-western Sardinia
    Restoring gradients grom fossil communities: a graph theory approach
    Results of preliminary studies of the molluscan fauna from the Rohožník locality
    Review of the Lower Devonian (Pragian) Gastropoda and Tergomya in the Barrandian (Bohemia) and their assemblage
    Rochovica Section near Žilina
    Schenkiella genus novum, thorny disseminules of unknown affinities from the Lower Miocene of central Europe
    Searching for extinction/recovery gradients: the Frasnian-Famennian interval, Mokrá section, Moravia, central Europe
    Sedimentology, benthic communities, and brachiopods in the Suchomasty (Dalejan) and Acanthopyge (Eifelian) Limestones of the Koněprusy area (Czechoslovakia)
    Serpulid assemblages from the Loděnice Limestone and Dvorce-Prokop Limestone (Lower Devonian, Pragian) of some localities of Prague, Bohemia
    Silicified microbiota from the Bohemian Late Proterozoic
    The Silurian and early Devonian in south-western Sardinia : guide-book
    Silurian Bio-Events
    Silurian Bivalvia of Bohemian type from the Montagne Noire and Mouthoumet Massif, France
    Silurian brachiopods and benthic communities in the Prague Basin (Czechoslovakia)
    Silurian (Gorstian) gastropod assemblage in the America anticline north of Karlštejn (Barrandien area, Bohemia) - preliminary report
    Sinuites community in the Upper Ordovician Bohdalec Formation at Praha-Radotín (Barrandian Area, Czech Republic)
    Some infra- and circalittoral ecosystems of the eastern part of the South Adriatic Shelf
    Some remarks on the structure and function of refugia in ecology and palaeoecology
    Společenstva triasových brachiopodů a jejich vztah k faciím na některých lokalitách Severních vápencových Alp
    Společenstvo gastropodů z loděnických vápenců (spodní devon, prag) na Branžovech u Loděnice
    Stratigrafický výzkum při okraji severočeské pánve j. od Chabařovic
    Stratigraphy of the Last Glacial in the view of fossil mammals (Abstrakt)
    Tatry v době ledové: mrazová pustina?
    Tektonická a klimatická kontrola ukládání hádsko-říčských a křtinských vápenců v Lesním lomu v Brně-Líšni
    Trace fosils from the Paseky Shale (Early Cambrian, Czech Republic)
    Trace fossils from the Klabava Formation (Early Ordovician), Czechoslovakia
    Trace fossils from the Roblín Member of the Srbsko Formation (Middle Devonian, Barrandian area, central Bohemia)
    Trilobites of the Králův Dvůr Formation (Ordovician) of the Prague Basin, Czech Republic
    Die Typuslokalität der Laaer Serie. 17
    Übersicht der Mikroplankton- und Aptychen-Assoziationen von Oberjura Unterkreide der Krížna-Decke (Zentrale Westkarpaten)
    Upper Devonian Kellwasser Crisis on carbonate ramps
    Upper Silurian and lowermost Devonian Bivalvia of Bohemian type from South-Western Sardinia
    Uppermost Neoproterozoic-Lower Cambrian Acritarch Assemblages from the Volcanosedimentary Series of West Bohemian Neoproterozoic
    Viséská faunistická společenstva a jejich význam pro poznání vývoje flyšových pánví ve středoevropských variscidách (Český masív)
    Změny paleoasociací foraminifer ve vztahu ke změnám prostředí
    Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna (34-12 Pohořelice)
    Zpráva o paleontologickém výzkumu šáreckého souvrství (střední ordovik, stupeň llanvirn) u Oseku u Rokycan (12-33 Plzeň)
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve středočeském kambriu (12-32 Zdice, 12-43 Dobříš)