Record details

Subject heading
    biomasa
Article
    Bioakumulace těžkých kovů a radionuklidů ve sladkovodních houbách a sedimentech v nádrži Mohelno, ovlivněné provozem Jaderné elektrárny Dukovany
    Biomonitoring stopových prvků, polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů v říčních ekosystémech ČR
    C4 plant and climate evolution linked to Miocene CO2
    The effect of N and P addition on vegetation in two deciduous forests on base-rich soil
    Entropy production on productive and non-productive surfaces
    Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí
    Kolonizace mořského dna a globální krize ekosystému : pozdní devon, údaje z lomů CEMO a.s. v Mokré (24-41, Vyškov)
    Kontaminace vod radioaktivními látkami a sledování vlivu jaderných energetických zařízení
    Lidská společnost a nerostné suroviny
    Obsah stopových prvků v biomase bentických organismů v řekách povodí Labe
    On the use of silver discs to extract 210Po and 208Po for radiogenic 210Pb dating of recent peat deposits
    Rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru - tradice a současnost
    Remnants of oxyphototrophic microorgasnisms in soils; a potential object in Raman spectroscopy studies
    Removal of phosphorus in constructed wetlands with sub-surface horizontal flow in the Czech Republic
    Response of drinking-water reservoir ecosystems to decreased acidic atmospheric deposition in SE Germany: signs of biological recovery
    Stav trofie našich vodních zdrojů na mapách
    Studium mikrobiálního společenstva v kontaminovaných půdách
    Use of carbon isofluxes in soil carbon balance measurement
    Využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů
    Wetland plant decomposition under different nutrient conditions: what is more important, litter quality or site quality?