Record details

Subject heading
    biotit
Article
    Amfibol z Kostomlat pod Milešovkou
    Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu - produkty sekundární hydratace pyroxenu : 23-23 Jihlava
    Biotit regionálně-metamorfního původu v metapelitech železnobrodského krystalinika (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Biotit v granitoidoch, jeho premena a generácie
    Biotite stability in peraluminous granitic melts: Compositional dependence and application to the generation of two-mica granites in the South Bohemian batholith (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Biotitický pegmatit s fluorapatitem od Pohledu u Havlíčkova Brodu
    Biotity třebíčského plutonu
    Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
    Chemismus ortorul a jejich granátů v severovýchodní části moldanubika : (13-34 Zruč nad Sázavou, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Classification and origin of orthogneisses in the area of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Composition of trioctahedral micas in the Karlovy Vary pluton, Czech Republic and a comparison with those in the Cornubian batholith, SW England
    Compositional trends in magmatic and hydrothermal silicates of the Petráčkova hora intrusive complex, Bohemian Massif - link between the magmatic processes and intrusion-related gold mineralization
    Compositional variation of biotite from Variscan granitoids in Central Europe: a statistical evaluation
    Contribution of Geophysical Data of the Solution of Geological Problems in the Central Bohemian Pluton and Adjacent Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif)
    Cooling history of high-pressure granulites from Bohemian Massif derived from retrograde zoning in garnets
    Cordieritické ruly velmi bohaté titanohematitem z Orlíku u Humpolce : 23-21 Havlíčkův Brod
    Crystal chemistry of biotites from granitoids Karlovy Vary massif, Czechoslovakia
    Crystal chemistry of biotites from rocks of Písek area
    Čedičová brekcie Humenského vrchu a vrchu Windsor u Siřejovic
    Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace (22-12 Březnice, 22-21 Příbram)
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu (13-31 Říčany)
    Distribution of zinc and its role in the stabilization of spinel in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Das Dohnaer Massif in der südöstlichen Elbezone
    Effect of cyanobacterial growth on biotite surfaces under laboratory nutrient-limited conditions
    Exhumation, strain localization, and emplacement of granitoids along the western part of the Central Bohemian shear zone (Bohemian Massif)
    Experimental acid leaching of metals from biotite of the Říčany monzogranite
    (Fe,Mn)-(Ti,Sn)-(Nb,Ta) oxide assemblage in a little fractionated portion of a mixed (NYF + LCT) pegmatite from Piława Górna, the Sowie Mts. block, SW Poland
    Garnet-bearing granite from the Třebíč pluton, Bohemian Massif (Czech Republic)
    Geochemistry of metamorphic minerals from the Moldanubian rocks, the Bohemian Massif
    Geochronological constraints of Mesozoic and Tertiary reworking of Paleozoic basement units in SW Carpathians
    Geochronology of teschenitic intrusions in the Outer Western Carpathians of Poland - constraints from 40K/40Ar ages and biostratigraphy
    Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě
    Grain-scale processes in actively deforming magma mushes: New insights from electron backscatter diffraction (EBSD) analysis of biotite schlieren in the Jizera granite, Bohemian Massif
    Granátovce z jednotek na východním okraji Českého masivu
    Granitoid magmatism of the NW Bohemian massif revealed : Gravity data, composition, age relations and phase concept
    Granitoids of the Kladruby pluton and the Sedmihoří stock (Western Bohemia) : geochemistry and Geochronology
    High-K Gabbros related to the durbachites (Jihlava Massif, Moldanubian Zone)
    Hydrobiotite from the Dětaň Oligocene tuffs (Doupovské hory Mts.)
    Iron in biotites and its Mössbauer spectroscopy
    Jednotné regionální projevy poimpaktové hydrotermální fáze českého kráteru
    K-Ar modelová stáří muskovitu a biotitu z některých variet choustnické ortoruly
    K výskytu korundu (safíru) v kaplické jednotce moldanubika
    Kamenolom v Křoví u Velké Bíteše s nálezy alpské mineralizace
    The Kaplice dyke swarm of biotite granodiorite porphyry and its relationship to the Freistadt granodiorite, Moldanubian Batholith
    Koexistence mafických nerostů v durbachitech středočeského plutonu
    Komplexní mineralogická analýza tonsteinů z vybraných uhelných slojí ostravsko-karvinského revíru
    Leukokratní granáticko-biotitický granit z jižní části třebíčského plutonu : 23-44 Moravské Budějovice
    Lom Ehrlich v Žulové - pozoruhodné naleziště v Žulovském masívu
    Mafic microgranular enclaves from granitoids of the Brno Massif exposed in the vicinity of Blansko
    Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika
    Magma-mixing in the genesis of Hercynian calc-alkaline granitoids: an integrated petrographic and geochemical study of the Sázava intrusion, Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Magmatic Fabric Pattern of the Land's End Granite (SW England): Comparative Study of AMS and Feldspar Phenocrysts Tensors
    The magnetite mineralizations of the Desná Group in the Silesicum, Czech Republic: petrographic, mineralogical, and geochemical studies and their genetic implications
    Mineralogická a petrografická charakteristika metamorfitů odkrytých lomem poblíž Chvalšovic u Volyně
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Nákří u Zlivi
    Mineralogie páskovaných magnetitových rud na ložisku "Pod Břidličnou" u Vernířovic, Hrubý Jeseník (14-42 Rýmařov)
    Mineralogy of dark mica from the Wiborg rapakivi batholith, southeastern Finland
    Minerály muskovit-biotitických pararul z Lipna nad Vltavou
    Mixed-layer crystal structures of the hydrobiotite type in tuffs of the Doupovské hory Mts. region
    Mladší biotitizace v horninách Moldanubika na příkladu muckovských orbikulárních žul
    The Mokrsko Gold Deposit - the Largest Gold deposit in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    The nature of radiohaloes in biotite: Experimental studies and modeling
    Některé nové poznatky o mineralogii lokality Žichov
    Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha : 12-32 Zdice
    Nové poznatky o mineralogii kamenolomu Měrunice u Bíliny
    Nowe dane o wieku skał cieszynitowych (Karpaty zewnętrzne, jednostka śląska) - rezultaty datowań metodą K-Ar
    Ortoruly moldanubika v oblasti mezi Voticemi a Humpolcem
    Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu
    Perpendicular linear fabrics in granite: markers of combined simple shear and pure shear flows : qranite: From Segregation of Melt to Emplacement Fabrics
    Petrographical and geochemical constraints of porphyritic two-mica granite from a northeastern margin of the Klenov massif
    Petrology of anatectic granites of the Strážek part of the Moldanubian Zone
    Phyllosilicate preferred orientation as a control of magnetic fabric: evidence from neutron texture goniometry and low and high-field magnetic anisotropy (SE Rhenohercynian Zone of Bohemian Massif)
    Plagioclase-mantled K-feldspar in the Carboniferous porphyritic microgranite of Altenberg-Frauenstein, Eastern Erzgebirge/Krušné Hory
    The presumed Teplá-Barrandian/Moldanubian terrane boundary in the Orlica Mountains (Sudetes, Bohemian Massif): structural and petrological characteristics
    Pseudomorfózy Fe-vermikulitu po krystalech biotitu z granodioritů berněnského masivu - krystalochemie, inkluze a alterace
    Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý důl" u Vernířovic
    Quantitative correlation of biotite lattice preferred orientation and magnetic fabrics in granulites from the Southern Bohemian Massif
    Rekrystalizované pseudotachylity na lokalitách Malenice u Vimperka a Chrášťany u Benešova u Prahy
    Rekrystalizovaný pseudotachylit táborské "granátové" skály
    Rozdělení mikroprvků v hlavních nerostech vyvřelých hornin
    Sekaninait - nový horninotvorný minerál pro Irák
    Sekaninaite and fingerprint hercynite in South Bohemian granulites
    Sillimanit v paragenezi s biotitem na puklinách prachatického granulitu
    Skarnoidní hornina z Obřích skal v Hrubém Jeseníku
    Srovnání granát-biotitových geoteploměrů
    Stanovení a distribuce stopových obsahů amoniaku v biotitech metamorfovaných hornin desenské skupiny
    Study of ion-exchange on vermiculite by means of carbon paste electrode
    Temporal Association of Ductile Deformation and Granitic Plutonism: Rb-Sr and 40Ar-39Ar Isotopic Evidence from Roof Pendants above the Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Texture controlled elastic anisotropy of amphibolites from the Kola superdeep borehole SG-3 at high pressure
    Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
    Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
    Typomorphism of biotites from the crystalline complex of Desná area
    Ultrahigh Temperature Event in the Moldanubian Zone; its Significance for the Origin of Durbachites
    Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu
    Vermiculite mineralization associated with ultramafics in Agasthyapura area, Mysore dist., Karnataka state, India - a mineralogical study
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum) (14-33 Polička)
    Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice