Record details

Subject heading
    dekontaminace
Article
    Acid in Situ Leach uranium mining - 2. Soviet Block and Asia
    Acidification and acid rain
    Analýza zemin, kontaminovaných organickými těkavými látkami a její využití v předprojektové přípravě ventingu
    Aplikace a příprava směsi dolomitických hmot a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Application of Pseudomonas putida and Rhodococcus sp. by biodegradation of PAH(s), PCB(s) and NEL soil samples from the hazardous waste dump in Pozďátky (Czech Republic)
    Bakteriálna desulfurizácia hnedého uhlia z MUS, a.s. Most
    Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba
    Critical review of acid in situ leach uranium mining. 2., Soviet Block and Asia
    Desalination of mine waters from in situ uranium leaching: the ammonium alum - ammonium alunite process
    Development of a groundwater clean-up technology for the Hradčany military air base
    Dynamika těžkých kovů v systému novomlýnských nádrží (34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
    Ecologically advantageous method of sulphate mine water cleaning
    Editorial
    The effect of cellular organic matter produced by cyanobacteria Microcystis Aeruginosa on water purification
    Effect of zeolites on bacteria, moulds and dust mite allergens in household dust and indoor air
    Environmental hazards of arsenic in coal ash disposals
    Flotation of river-born sediment from the old ecological load of Černý příkop in Ostrava, Czech Republic
    Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
    Geophysical methods in exploration and decontamination of oil-polluted areas
    Geotechnical hazards and educational aspects
    Historie těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem v severočeské křídě a hydrogeologie
    Hydrogeological survey of environmental contamination from Soviet Army bases in the Czech Republic
    Ložiska uranu Hamr a Stráž pod Ralskem
    Mercury polluted sites in Czech Republic and remediation technology
    Metody stabilizace arzenu v průmyslových arzenových odpadech
    Mining of Uranium by Acid Levaching and Its Environmental Consequences
    Možnosti využití procesu fytodekontaminace při sanačních opatřeních ve zbytkové jámě lomu Obránců míru
    Nadložní jíly SHR jako bariérový a dekontaminační materiál pro kadmium a olovo
    Od Kjóta ke Kodani a dál
    Odstraňování manganu z kyselých důlních vod
    Organic Matter in Ore Deposits: from the Genesis to the Environmental Issue
    An overview of chloryhydrocarbon decontamination of groundwater and the unsatured zone in the Czech Republic: a consequence of old contamination problems
    Podzemní loužení in situ - často opomíjená dobývací metoda
    Pomoc mineralogie při řešení technologie odsiřování
    Posouzení možnosti sanace horninového prostředí znečištěného anorganickými sloučeninami
    Possibilities of recycling of fine-grained metallurgical wastes from old waste depots
    Possible catchment scale solutions to contaminated sediments in the Elbe River
    Praktické využití monitoringu procesů přirozené atenuace organických kontaminantů
    Problematika kontaminace vod organochlorovými pesticidy
    Problematika provozu a likvidace sběrného naftového střediska z hlediska vlivu na životní prostředí
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Průzkum a sanace znečištění - současný stav a výhled problematiky v České republice
    Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd
    Přehled poznatků k omezení vlivu imisí a acidifikace půd na lesy
    Radioaktivní znečištění údolní nivy Ploučnice v bývalém VVP Ralsko : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Regenerace území ovlivněného černouhelným hornictvím v Porúří
    Removal of heavy metals from waste waters by humic materials
    Sanace kontaminovaných zvodní. 1., Předpoklady a postup řešení
    Sorpční vlastnosti přírodních bentonitů
    Současný stav čištění důlních vod vzniklých v důsledku dobývání uranové rudy na lokalitách Pucov a Olší-Drahonín
    Srážení a identifikace nerozpustných síranů
    Uranium mining and hydrogeology in the north Bohemian Cretaceous area
    Vliv kyselých důlních vod na životní prostředí
    Vliv těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem na geologické prostředí
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Výsledky monitoringu některých sanačních prací
    Vývoj přístupů k aplikaci sanačních technologií