Record details

Subject heading
    desorbce
Article
    Adsorption of copper and cadmium from aqueous solution by various types of sediments under static and dynamic conditions
    Carbon isotope composition of gases thermally desorbed from coals
    Dynamika výměnu kovů mezi sedimentem a vodným prostředím
    Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů: aplikace modelového řešení
    The effect of clay mineralogy and pH on sorption and desorption of cadmium and lead: the overlying clay formation, North Bohemian Brown Coal Basin
    Factors controlling streamwater chemistry changes during hydrological episodes (Jezeří catchment, Krušné hory Mountains, Czech Republic)
    Interaction of Cs, I and Np with granite
    Mercury distribution and speciation at three contrasting sites in the Czech Republic
    Nadložní jíly SHR jako bariérový a dekontaminační materiál pro kadmium a olovo
    Projekt PPŽP 630/3/1997: Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů
    Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledků konkrétního porubu
    Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín
    Speciace prvků v kontaminovaných půdách, kalech, říčních a jezerních sedimentech
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Vliv napěťodeformačního stavu v okolí porubní fronty na měřené parametry průběžné prognózy průtrží uhlí a plynů