Record details

Subject heading
    dusík
Article
    15N variations in forest soil along a N-S European transect - the effect N deposition on soil organic nitrogen
    Acid deposition
    Acidification and acid rain
    Acidification and its Recovery in the Black Triangle Region
    Acidification in Central Europe: its causes and effects
    Acidification potential of deposition in Norway spruce forests in Finland and the Czech Republic during the 1990´s
    Agrochemical properties of soil in Zhůří enclave
    Agroenvironmentální projekt k ochraně jeskynních systémů Moravského krasu
    Alkalizacja hydrometeorów w Sudetach Zachodnich
    Ambient air quality and deposition trends in the Czech Republic
    Annual Carbon and Nitrogen Fluxes in Soils Along the European Forest Transect, Determined Using 14C-Bomb
    Application of MAGIC on a forest dieback affected catchment in the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    The assessment of nutrient retention capacity of lakes and reservoirs
    Atmosférická depozice ekologicky významných látek na stanicích Hříběcí boudy a Rýchory v Krkonoších v roce 2003
    Behavior of nitrogen and carbon isotopes in an 18-month peat transplant experiment between a polluted and unpolluted wetland
    The behaviour of nitrogen isotopes in acidified forest soils in the Czech Republic
    Biotic and Abiotic Controls Over Ecosystem Cycling of Stable Natural Nitrogen, Carbon and Sulphur Isotopes
    Bulk precipitation chemistry dependence on altitude: Krušné hory Mts., Czech Republic
    Calculation of nutrient retention in European catchments applying a standard tool: EUROHARP-NUTRET
    Carbon Mineralisation in European Forest Soils
    Carbon, nitrogen and sulfur isotope profiles through peat bogs: environmental implications
    Catchment-Scale Acidification Reversal Experiment at Gardsjön, South-west Sweden - Assessment of the Experimental Design
    Celkové hodnocení emisí fosforu a dusíku do povrchových vod
    Changes in mass element fluxes and their importance for critical loads: GEOMON network, Czech Republic
    Changes in mass element fluxes and their importance for critical loads (GEOMON network, Czech Republic)
    Chemical response of acidic Bohemian lakes to reduction of atmospheric deposition
    Chemismus a oživení šumavských jezer na počátku 60-tých let
    Chemistry of Prášilské Lake and its tributaries during the 1998 summer temperature stratification
    Chemistry of the Bohemian Forest streams affected by acidification and deforestation of the catchment
    Climate warming accelerates decrease of aluminum concentrations in acidified lakes
    Co je uhlí? : znalost chemické struktury - základ pro dobré využití
    Contents of nitrates in ground water (lesson of the Czechoslovak experience)
    Continuous monitoring of the oxidation of different types of organic matter in a heated (190°C) FTIR flow cell
    Coordinated Effects Monitoring and Modelling for Developing and Supporting International Air Pollution Control Agreements
    Covered catchment experiment at Gardsjön: Changes in runoff chemistry after 4 years of experimentally reduced acid deposition
    The Covered Catchment Site : A Description of the Physiography, Climate and Vegetation of Three Small Coniferous Forest Catchments at Gardsjön, South-west Sweden
    Decline of Norway spruce (Picea abies) and environmental sensitivity to acidic deposition in the Czech Republic
    Delta15N as an indicator of N2-fixation by cyanobacterial mats in tropical marshes
    Desalination of mine waters from in situ uranium leaching: the ammonium alum - ammonium alunite process
    Difúzní znečištění vod ve světovém měřítku
    Does elevated nitrogen deposition or ecosystem recovery from acidification drive increased dissolved organic carbon loss from upland soil? A review of evidence from field nitrogen addition experiments
    Downward nitrate trends in drainage water at Lysina, Czech Rep.
    Dusík v lesních ekosystémech : zrcadlo proměn
    Dynamic modelling at Integrated Monitoring sites - Model testing against observations and uncertainty
    Effect of acidification on atmospheric corrosion of structural metals in Europe
    Effect of acidification on atmospheric corrosion of structural metals in the region of Europe
    The effect of N and P addition on vegetation in two deciduous forests on base-rich soil
    The effect of temperature on nitrogen transformations in mountain forest soils of Plešné, Černé, and Čertovo Lake watersheds
    Environment quality in the Czech Republic at the regional level (evaluation of the results from Košetice observatory)
    Estimation of the Value of the Electric Field in the Upper Ionosphere before an Earthquake
    Experimental Sites in the NIPHYS/CANIF Project
    Exposure trials of natural sensor materials for a use in future environmental monitoring of St. Vitus Cathedral in Prague (Czech Republic)
    Extensive regional decrease of nitrate in central-European mountain streamwater
    Faktory ovlivňující chemismus šumavských jezer
    Fluxes and Trends of Nitrogen and Sulphur Compounds at Integrated Monitoring Sites in Europe
    Gas Flux and Tectonic Structure in the Western Eger Rift, Karlovy Vary - Oberpfalz and Oberfranken, Bavaria
    Gas flux, gas fractionation, and tectonic structure in the western part of the Eger Rift
    High-density nitrogen inclusions in barite from a giant siderite vein: implications for Alpine evolution of the Variscan basement of Western Carpathians, Slovakia
    Historické prvenství aplikace dusíku v hornictví
    Hledáme cesty ke snížení emisí skleníkových plynů z půd
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    Impact of diffuse agricultural pollution sources on groundwater quality in the Czech Republic
    Increased nitrogen in runoff and soil following fourteen years of experimentally-increased nitrogen deposition to a coniferous-forested catchment at Gardsjön, Sweden
    Influence des pluies acides sur la qualité des eaux souterraines de la République tcheque
    The influence of long-term N-fertilization on episodic leaching of nitrate from a small forested catchment at Gardsjön, Sweden
    The influence of the tree composition and management practices on nutrient status of forest ecosystems: a comparative study between virgin beech-dominated and managed spruce stands
    Interactions Between the Carbon and Nitrogen Cycles and the Role of Biodiversity: A Synopsis of a Study Along a North-South Transect Through Europe
    Isotopic analyses and origin of CO2 in some Moravian caves
    Jde Šumava ve stopách Krušných hor? Srovnání vlivu acidifikace
    Koloběh živin v eutrofizované nádrži (Jordán, Jižní Čechy)
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Kontaminace povrchových vod
    Kontaminace vodních toků v nivě dusičnany
    Kritické zátěže ekosystému okyselujícími imisemi v České republice
    Kritické zátěže pro acidifikaci v povrchových vodách severovýchodních Čech a severní Moravy
    Kritické zátěže síry a dusíku na území České republiky a jejich překročení atmosférickou depozicí v roce 1998
    Kvalita povrchových vod v povodí řeky Šlapanky: modelová situace českého venkova
    Kvalita vody a nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
    Kvalita vody v Bílině a zdroje znečištění v jejím povodí
    Kvantifikace plošného a difuzního znečištění v povodí Labe
    Kyselé deště stále s námi
    Lesy v globálním koloběhu uhlíku : jak dalece jsou významným hráčem?
    Limnological study of Plešné Lake in 1994-1995
    Long-term changes and trends in precipitation input to Czech landscapes
    Long-term cloud and fog water deposition monitoring in southern Czech Republic
    Longitudinal variations in streamwater chemistry of the Krušné hory Mts.
    Magic Modelling of Long-term Lake Water and Soil Chemistry at Abborrträsket, Northern Sweden
    Model Analysis of Carbon and Nitrogen Cycling in Picea and Fagus Forests
    Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic)
    Modelling Soil Acidification in a Roofed Catchment : Application of the SAFE Model
    Modelování budoucího vývoje chemismu Plešného jezera
    Modelování plošných zdrojů znečištění povrchových vod
    Modelování zranitelnosti vod acidifikací v České republice
    Monitoring malého povodí Lysina - hledání odpovědi na otázku imisního poškození vrcholové části Slavkovského lesa
    Monitorování atmosférické depozice v oblasti Krkonoš
    Možnosti a omezení Ellenbergových indikačních indexů pro odhad změn vodního režimu v Jizerských horách
    Možnosti aplikace modelu plošného znečištění v povodí Svratky
    N isotope study of acidified forest soils in the Czech Republic
    Natural sensor materials for environmental monitoring of St. Vitus Cathedral in Prague
    Návrh revidovaného vymezení zranitelných oblastí podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.
    Negativní vlivy plošného znečištění na vodní toky a možnosti nápravy
    Nitrate pollution of a water resource - 15N and 18O study of infiltrated surface water
    Nitrátová směrnice z pohledu zemědělské praxe
    Nitrogen and carbon partitioning in diagenetic and hydrothermal minerals from Paleozoic Black Shales, (Selwyn Basin, Yukon Territories, Canada)
    Nitrogen isotopic evolution of carbonaceous matter during metamorphism : methodology and preliminary results
    Nitrogen saturation induced by experimental addition of ammonium nitrate to a forested catchment at Gardsjön, SW Sweden
    Obnova jezer metodou odstranění sedimentu - rybník Vajgar, Česká republika
    Occult precipitation in the highest mountains of the Czech Republic: Monitoring, assessment and time variation
    Ochrana ovzduší a její mezinárodní problémy
    Orientation relationships of carlsbergite in schreibersite and kamasite in the north Chile iron meteorite
    Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: I. Plešné Lake
    Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: II. Čertovo and Černé Lakes
    Principles of environmental geochemistry
    Problematika dusičnanů v podzemní vodě v kvartérních sedimentech dolního toku Jizery
    Quality of water in the experimental river basins
    Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Káraný using 15N and 18O isotopes
    Recovery from acidification and eutrophication - interactions between atmospheric deposition and forest management
    Recovery from Acidification in the Forested Covered Catchment Experiment at Gardsjön : Effects on Biogeochemical Output Fluxes and Concentrations
    Recovery of acidified catchments in the extremely pollutated Krušné hory Mts., Czech Republic
    Recovery of acidified catchments in the extremely polluted Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Refractory organic carbon in C-depleted arable soils, as studied by 13C NMR spectroscopy and carbohydrate analysis
    Regenerace chemismu vod v povodí Uhlířská a predikce vývoje do roku 2060 - možný návrat acidifikace jako důsledek růstu lesa
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    Registr chráněných území - opomíjená součást rámcové směrnice pro vodní politiku EU
    Relationships Between Acid Ions and Carbonaceous Fly-Ash Particles in Deposition at European Mountain Lakes
    Response of root and sediment phosphatase activity to increased nutrients and salinity
    Results after six years of clean precipitation treatment at the Gardsjön Covered Catchment Experiment - good news or bad news?
    Results of integrated monitoring at the Czech ICP-IM station Košetice Observatory
    The role of organic acids in heavily acidified brown waters
    Role of organic solutes in the chemistry of acid-impacted bog waters of the western Czech Republic
    Satellite-based Estimations of Coniferous Forest Cover Changes: Krušné hory, Czech Republic 1972-1989
    Selected papers from the 7th International Conference on Acid Deposition, Prague, Czech Republic, 12-17 June, 2005
    Sestavení syntetických map potenciální zranitelnosti
    Shrnutí některých výsledků evropského projektu NITREX
    Similarity between C, N and S stable isotope profiles in European spruce forest soils: implications for the use of delta34S a tracer
    Skleníkové plyny v půdě. 1., Hlavní zdroje emisí v zemědělství a možnosti jejich snížení
    Skleníkové plyny v půdě. 3., Dusíkaté plyny - oxid dusný
    Sledování imisní situace v malých sídlech položených v okolí povrchových lomů SHP
    Sledování jakosti podzemních vod v ČR
    Sledování jakosti vody v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Složení povrchových vod na území NP Šumava
    Soil Nitrogen Turnover : Mineralisation, Nitrification and Denitrification in European Forest Soils
    Spatial Variability and Long-Term Trends in Mass balance of N and S in Central European Forested Catchments
    Srovnání povodí ovlivněného průmyslem s intenzivně zemědělsky obhospodařovaným povodím
    Stav trofie našich vodních zdrojů na mapách
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 1, Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
    Structure of Maceral Fractions of Czech Bituminous Coals
    Struktura macerálových frakcí českých černých uhlí
    Strukturní rysy uhlí OKR
    Swedish lakes: modelling the recovery from acidification in response to the declining atmospheric deposition
    Transformace dusíku v půdě přirozeného horského smrkového lesa na Trojmezné hoře (Šumava)
    Trend assessment of deposition, throughfall and runoff water chemistry at the ICP-IM station Kosetice, Czech Republic
    Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes: GEOMON network, Czech Republic
    Trends in water chemistry of acidified Bohemian lakes since 1984
    Twelve years of hydrochemical monitoring of the GEOMON network, Czech Republic
    Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky
    The use of bio-indication methods for monitoring a model river basin in the GEOMON system in the Czech Republic
    Vertical trends in delta 13C, delta 15N and delta 34S ratios in bulk Sphagnum peat
    Vibrational spectra of kladnoite, natural analogue of phthalimide C6H4(CO)2NH
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Vliv oteplování na chemizmus vod šumavských jezer
    Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci
    Vliv zemědělského znečištění na kvalitu povrchových vod v povodí Šlapanky
    Vodárenská nádrž Želivka - problémy jakosti vody viděné v roce 1996
    Vodní režim krystalinika a nitráty ve vodách
    Vody
    Vyhodnocení monitoringu jakosti vod v malém zemědělsko-lesnickém povodí: diskrétní a kontinuální přístup
    Výsledky desetiletého měření atmosférické depozice v Krkonoších
    Využití Geografického informačního systému při ochraně podzemních vod
    Využití izotopových analýz pro ověření zdrojů kontaminace dusíkatými látkami v modelovém území severní části třeboňské pánve (22-42 Bechyně, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-31 Soběslav, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží
    Vývoj jakosti povrchových vod v povodí Cidliny
    Vývoj jakosti vody v tocích a hodnocení revitalizačního efektu
    Vývoj látkových toků a překročení kritických zátěží v České republice
    Vývoj látkových toků síry a dusíku v síti malých povodí GEOMON
    Vývoj látkových toků v České republice (GEOMON)
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 1., Experimenty a měření
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 2., matematické modelování
    Weathering effects on the agrochemical properties of rocks deposited in coal-mine spoil banks, tips and quarry dumpings
    Wetland plant decomposition under different nutrient conditions: what is more important, litter quality or site quality?
    Working Group Report Relations between Scale, Model Approach and Model Parameters
    X-Ray Photoelectron Spectroscopy of Nitrogen and Sulfur Functionalities in Organic Substance of Coal
    Zanieczyszczenie wód podziemnych związkami azotowymi na obszarze Pragi - zastosowanie izotopów 15N i 18O
    Zemědělství a voda
    Změny kvality vody v zemědělských oblastech Česka
    Změny složení vod šumavských jezer v letech 1984 až 1995
    Zranitelné oblasti