Record details

Subject heading
    ekonomika
Article
    Acidification: biogeochemical, technological and economic conflict
    Aktuální trendy vývoje v oblasti geoinformatiky a geinformačních technologií
    Analýza činnosti Státních geologických služeb
    Approach to indoor radon problems in the Czech Republic
    Chráněná území ve světě - analýza nákladů a přínosů
    Confrontation of the consumption of artificial fertilizers with the rise of nitrate concentrations in water resources (a retrospective view)
    České stříbro po Bílé hoře
    DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA zahlazuje následky hornické činnosti v OKR
    Druhotné suroviny
    Ekonomické aspekty výstavby povrchových a podzemních skladů a úložišť nebezpečných odpadů
    Ekosystémové služby - nový pohled na užívání a ochranu vod
    Eroze půd
    Geoethical decision making and responsibility
    Geologie před velkou zkouškou
    Geologie ve finančním rozpočtu USA na rok 1992
    How to estimate costs of geoscience information: either based on calculated expenses or on final user's demand?
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    The Industrial Area of Ostrava: Functional Changes in its Landscape due to the Transition of the Society, and the Economy in its Landscape
    Influence of Geological Factors on Safety and Economy of Economic Field Activities
    K obecným a zvláštním trendům vývoje rudné ložiskové geologie a rudného hornictví
    K problematice báňského vlastnictví v procesu znárodnění a privatizace těžebního průmyslu
    K vývoji ústředních úřadů pro správu hornictví v letech 1945-1969
    Kritéria hodnocení významu nerostných surovin pro ekonomiku České republiky
    Land use and landscape changes in Czechia during the period of transition 1990-2007
    Magnezitové suroviny pre odsírovanie spalín v ČSFR
    Management obnovy hornické krajiny
    Mapping of Acid deposition Effects and Calculation of Corrosion Costs on Zinc in China
    MND - from the National Oil Company to a successful private business
    Monitoring mobilních polutantů v půdách a podzemních vodách a jeho ekonomika
    Možnosti účelného začlenění hnědého uhlí do palivoenergetické bilance ČSFR pod zorným úhlem zkušeností SRN
    Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech
    Některé problémy ve využívání domácích nerostných surovin
    Nerostné surovinové zdroje a trvale udržitelný rozvoj
    Nerostné suroviny první poloviny 21. století - současný stav, problémy a perspektivy
    Perspektiva dotěžení uhelných zásob v severočeském a sokolovském hnědouhelném revíru v návaznosti na koncepci energetické politiky ČR
    Perspektivy využití zásob uhlí ve světě a v Evropě
    Podmienky rozvoja geotermálnej energie na Slovensku
    Podzemní skladování
    Poplatky za využívanie prírodných nerastných zdrojov
    Problematika využití podzemních prostor hlubinných dolů pro ukládání odpadů
    Prognóza vývoje zdrojů odpadů neželezných kovů v ČSSR v období 1990-2005
    Projekt GIS a metadata pro prostorová data
    Příspěvek k možnostem převedení RUD, s.p. Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslových odpadů po ukončení těžby v roce 1991
    Příspěvek k problematice získávání zlata z domácích zdrojů
    Quo vadis res metallica Bohemoslovaca ?. 3 : Plenivá těžba neboli rabování ložisek nerostných surovin
    Quo vadis res metallica Bohemoslovaca?
    Recovery of a post-mining landscape in the Ostrava-Karvina region - a good or bad investment?
    Řízení rizik u sesuvu
    Sanace sesuvů na Vsetínsku z pohledu investora
    Selected aspects of raw materials extraction in the Czech Republic in 1990-2006, impacts of economic transformation and environmental consequences
    Slope instability evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
    Současný stav a vývojové tendence Ostravských vodáren a kanalizací
    Souhrnný pohled na historický vývoj a integraci uhelné výroby - propojení hnědouhelných lomů Šverma a Vršany
    Spirituality, leadership and geoethics
    Strategie činnosti Ústavu pro výzkum rud v období přechodu na vyrovnání ekonomické úrovně s vyspělým světovým hospodářstvím
    Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
    Trvale udržitelný rozvoj a vodní hospodářství
    Uhlí v liberecké průmyslové oblasti v údobí průmyslové revoluce
    Úloha a perspektiva uhlí v ČSFR
    Úloha odboru ochrany horninového prostředí MŽP při stabilizování sesuvů jako přímých katastrofálních povodní v červenci 1997
    Unijne programy współpracy transgranicznej Polski
    Uplatnění metody řízení rizik v inženýrské geologii a geotechnice : význam základní geotechnické zprávy pro řízení rizik podzemních staveb
    Upřesnění vztahu mezi geologií, ekologií a politikou
    Úvaha o budoucnosti Příbramska (bez hornictví?)
    Vodní elektrárny
    Výhodnost uhlí jako domácí strategické suroviny pro pokrytí energetické potřeby státu - ekonomický a sociální efekt
    Vývoj přístupů k aplikaci sanačních technologií
    Vývoj zabezpečených skládek v ČR
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
    Význam a hodnota geologických informací v tranzitivní ekonomice
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Zamyšlení nad vývojem podnikání v hydrogeologii za posledních deset let
    Zásadní otázky postavení a struktury uhelného průmyslu v ČSFR
    Zpracování a využití uhelných kalů v lotrinské uhelné pánvi
    Zvýšení efektivnosti hydrogeologických vrtných prací pomocí geofyzikálních metod v Alžírsku a v Nigérii
    Životní prostředí a rekultivace v jihowaleské uhelné pánvi