Record details

Subject heading
    ekonomika úpravy
Article
    A ještě jednou Mokrsko
    Hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu na osobním počítači
    K obecným a zvláštním trendům vývoje rudné ložiskové geologie a rudného hornictví
    Podmínky pro úpravu zlatých rud v Chemické úpravně MAPE
    Problematika externalit v oblasti dobývání, úpravy a odbytu surovin
    Propočet nákladů národní práce na těžbu a úpravu uhlí v dolech Ostravsko-karvinského revíru pro období let 1991-1995
    Vhodnost použití pneumatické úpravy hnědých uhlí v podmínkách SHR
    Vliv salinních vod na proces flotační úpravy černého uhlí
    Výroba zlata ze zlatonosných rud ve světě - technologické a ekologické problémy