Record details

Subject heading
    ekosystém
Article
    Acidification and its Recovery in the Black Triangle Region
    Analysis of charred angiosperm woods from the Cenomanian of the Czech Republic
    Annual Carbon and Nitrogen Fluxes in Soils Along the European Forest Transect, Determined Using 14C-Bomb
    Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny
    Aplikace rekultivačního výzkumu do praxe - možnost uplatnění spontánní sukcese
    Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, The Sudetes
    Behaviour of sulfur isotopes in the atmosphere, forest soils and mosses across Europe
    Biotic and Abiotic Controls Over Ecosystem Cycling of Stable Natural Nitrogen, Carbon and Sulphur Isotopes
    Co to je říční krajina
    Critical loads and dynamic modelling to assess european areas at risk of acidification and eutrophication
    Critical Loads of Heavy Metals in Soils
    Critical time, critical load and target load to reach harmful concentrations of heavy metals in soil ecosystems:The first-order kinetic model
    Českosaské Švýcarsko - historie a současnost středoevropské romantické krajiny
    Český ráj a hodnota jeho krajiny - v minulosti a hlavně dnes
    Deposition and Fate of Lead in a Forested Catchment, Lesni Potok, Central Czech Republic
    Development diversity of peatlands in Bohemian Forest
    Does Acidification Polici Follow Research in Northern Sweden? The case of Natural Acidity during the 1990's
    Dusík v lesních ekosystémech : zrcadlo proměn
    Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
    Earth surface dynamics in the Antarctic coastal oasis witnessing recent deglaciation - an example from the maritime Antarctica, King George Island, South Shetlands
    The effect of N and P addition on vegetation in two deciduous forests on base-rich soil
    Effects of air pollution on biogeochemical cycling of elements in forest ecosystems in a gradient study from Czech Republic and Poland to Denmark - the APOS-Project
    Ekologický nivní fenomén
    Ekosystémové služby - nový pohled na užívání a ochranu vod
    Entropy production on productive and non-productive surfaces
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    European critical loads of cadmium, lead and mercury and their exceedances
    Faktory ovlivňující chemismus šumavských jezer
    Formy povrchového i podzemního pískovcového pseudokrasu
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Hluboká horká biosféra a zemský povrch : horniny hraničních ekosystémů prorostlé bakteriemi
    Holistický přístup ke struktuře a funkci mokřadů a jejich degradaci
    Hydrická rekultivace na Mostecku. První výsledky hydrobiologického průzkumu hydricky rekultivovaného Mostecka
    Hydroekologické hodnocení toků
    The impact if industrial sources of pollution and contaminated sites on water quality and the ecosystem
    Impact of Early Holocene hunter-gatherers on vegetation derived from pollen diagrams and numerical methods: an example from Czech Republic
    Integrated environmental impact of heavy metals on soil-water systems as exemplified by the biogeochemical behaviour of lead
    Interactions Between the Carbon and Nitrogen Cycles and the Role of Biodiversity: A Synopsis of a Study Along a North-South Transect Through Europe
    Jsou lesní porosty efektivními pumpami uhlíku?
    Kolonizace mořského dna a globální krize ekosystému : pozdní devon, údaje z lomů CEMO a.s. v Mokré (24-41, Vyškov)
    Kořenové tvary - biogenní výplň jeskyní a skalních převisů pískovcového pseudokrasu
    Krajina jako dynamický, živý systém - člověk řídí toky energie, vody a látek v krajině
    Kritické zátěže ekosystému okyselujícími imisemi v České republice
    Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
    Late Eocene landscape, ecosystems and climate in northern Bohemia with particular reference to the locality of Kučlín near Bílina
    Lesy v globálním koloběhu uhlíku : jak dalece jsou významným hráčem?
    Loss of nutrients due to litter raking compared to the effect of acidic deposition in two spruce stands, Czech Republic
    A Marrella-like arthropod from the Cambrian of Australia: A new link between "Orsten"-type and Burgess Shale assemblages
    Mechanical erosion in the mass balance of heavy metals in water - soil system
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Micropalaeontological (palynological) records of the Ohře Rift Volcanosedimentary Complexes in Bohemia
    Model Analysis of Carbon and Nitrogen Cycling in Picea and Fagus Forests
    Modelování zranitelnosti vod acidifikací v České republice
    Modelové oblasti
    Moravské poříční a údolní nivy, povodně a lidé
    Moravský kras - turistický magnet České republiky
    Možnosti a výsledky biospeleologických výzkumů
    Možný přínos geografického přístupu pro studium údolních niv
    Národní park Podyjí ve světle vývoje v postglaciálu
    Naše nivy v proměnách času. II., Osud niv v dnešní době
    Nebezpečí úniku uhlovodíků pro životní prostředí
    Obnova původní struktury ekosystémů v chráněných územích
    Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1. část, Okno do minulosti - klíč k problémům současnosti
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 2. část, Vývoj současných ekosystémů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3. část, Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4. část, Ústup zalednění
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 10. část, Dnešní příroda a krajina ve světle nejmladší minulosti
    Oustanding legibility of geo-ecological objects in the Giant Mountains
    Paleoekologie fosilních asociací kambria příbramsko-jinecké pánve
    Pískovcový ekofenomén Českého ráje
    Pojem chráněných území ve vztahu k připravované Rámcové směrnici EU pro vodní politiku
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997
    Preface
    Proposal for the terminology of fossil marine benthic shelf ecosystems
    Prostorová strukturace říčních niv: vznik - chování - využívání
    Předběžná zpráva o výskytu malakocenóz kvartérního pokryvu sesuvného území u Čeřeniště (České středohoří) (02-41 Ústí nad Labem)
    Registr chráněných území - opomíjená součást rámcové směrnice pro vodní politiku EU
    Remnants of oxyphototrophic microorgasnisms in soils; a potential object in Raman spectroscopy studies
    Report on revision of macrofloral record from the late Palaeozoic continental basins of central and western Bohemia and from the intra Sudetic basin
    Response of drinking-water reservoir ecosystems to decreased acidic atmospheric deposition in SE Germany: signs of biological recovery
    Results after six years of clean precipitation treatment at the Gardsjön Covered Catchment Experiment - good news or bad news?
    Retention and accumulation of arsenic in ecosystems along the arsenic deposition gradient, Czech Republic
    Revitalizační aktivity na řece Moravě
    Říční krajina - příčiny a způsoby narušování jejího ekologického kontinua
    Říční ramena - ohrožený krajinný fenomén : možnosti jejich obnovy z hlediska podpory biodiverzity v povodí
    Selected papers from the 7th International Conference on Acid Deposition, Prague, Czech Republic, 12-17 June, 2005
    Serpulid assemblages from the Loděnice Limestone and Dvorce-Prokop Limestone (Lower Devonian, Pragian) of some localities of Prague, Bohemia
    Skleníkové plyny v půdě. 3., Dusíkaté plyny - oxid dusný
    Some remarks on the structure and function of refugia in ecology and palaeoecology
    The stable isotope archive of Lake Pannon as a mirror of Late Miocene climate change
    Sulfur retention in various compartments of forest ecosystems along a pollution gradient
    Úloha mokřadů v koloběhu energie, vody, živin, uhlíku a těžkých kovů v krajině
    Vliv extrémních povodní na dlouhodobé změny prostředí údolní nivy
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Vliv těžby Sn-W rud na životní prostředí
    Vymírání fauny v pleistocenní Austrálii : mohl za to člověk?
    Vyvařované půdy tundry Krkonoš a Abisko Mts - předběžná srovnávací studie
    Významné krajinné prvky
    Vznik hodnot Českého ráje
    Working Group Report Relations between Scale, Model Approach and Model Parameters
    Zamyšlení nad geodiverzitou
    Zánik ekosystému pleistocénneho - vznik ekosystému holocénneho
    Znečištění řek klesá - ale je tu stále a vyvíjí se
    Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa