Record details

Subject heading
    elektrárenský popílek
Article
    Ash characteristic in co-combustion of coal with wood residue, sewage sludge and municipal waste
    Black coal fly ash as the Si-Al matrix for the heat proof materials preparation
    Comparison of in situ field measurements of soil magnetic susceptibility with laboratory data
    Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
    The effect of process variables on particulate emissions from fluidised bed combustion of Czech lignites.
    Emission from the Fluidized Bed Combustion
    Fázové složení popílkových betonů
    Fázové složení popílků ze spalování ve fluidním loži
    Geochemické a fyzikální vlastnosti popelů vybraných složišť v ČSR
    Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
    Geotechnické problémy ukládání odpadů
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrotermální alterace teplárenského popílku z Český Budějovic
    K současným možnostem ukládání a využívání odpadů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    Kvantitativní fázová analýza ve směsích s obsahem elektrárenských popílků
    Leachability of selected trace elements in lignite and its combustion products
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Likvidace starého důlního díla - štola Jacobi 1 ve Světci kombinovanou metodou použitím zpevněné, foukané a plavené základky
    Magnetic monitoring of air-, land- and water-pollution
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Metodika získávání cizorodých sféroidálních mikročástic z půd a jejich identifikace
    Mineralogy and chemistry of conventional and fluidised bed coal ashes
    Mineralogy and trace element chemistry of classical and FBC fly ashes
    Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
    Možnosti RTG difrakce při analýze pevných emisí
    Poškození smrkového lesa v Krušných horách : vliv námrazy a změn ve složení emisí elektráren
    Poznatky z lesnické rekultivace plaviště popelovin v Bukovině
    Připravenost a.s. SD - DNT na ukládání popelovin v dolovém poli
    Radioaktivita energetických popelů z plavišť SHP
    Simulace zvětrávání energetických popelů ze složišť SHP
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Současný stav problematiky využívání produktů po spalování
    Studium mineralogického složení elektrárenských popílků
    Těsnicí vlastnosti základkových směsí
    Ukládání elektrárenských odpadů a hlušiny v Ostravsko-karvinském revíru a ve světě
    Use of power by-products in CEZ, a. s., Power Plant Ledvice, Czech Republic
    Utilization of the waste and its mixtures in the technical land reclamation
    Vyhodnocení koncentrací prvků v elektrárenských popílcích
    Využití vybraných základkových směsí k likvidaci hlavních důlních děl na hlubinných dolech mostecké uhelné pánve
    Význam boru při monitorování antropogenních deponií
    Zeolity syntetizované z elektrárenských popílků
    Změny vybraných vlastností energetických popelovin při simulovaném a skutečném zvětrávání