Record details

Subject heading
    elektrárna
Article
    Black coal fly ash as the Si-Al matrix for the heat proof materials preparation
    Cesta Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti Most do revíru Oltenia v Rumunsku
    Content of As, Cd, Pb, Cu and Zn in forest soils of the Black Triangle-Ore Mountains
    Ecologically Acceptable Utilisation of Domestic Coal Resources
    The effect of process variables on particulate emissions from fluidised bed combustion of Czech lignites.
    Ekologicky přijatelné využití domácích uhelných zdrojů
    Emission from the Fluidized Bed Combustion
    Erfassung von Umwelt-Kontaminationen mit magnetischen Proxies
    Ferrimagnetic minerals and heavy metal distribution within different granulometric fraction of fly ashes
    Ferrimagnetic minerals of anthropogenic origin in highland peats in south-western Poland and northern Bohemia
    Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
    Geotechnické problémy ukládání odpadů
    Geotermální teplo- významný energetický zdroj Kostariky
    Grundwasserschutz und Abdichtungsmassnahmen mit Soilcrete-jet grouting
    Historie a současnost v severočeské hnědouhelné pánvi
    Hornická společnost podkrušnohorské oblasti Most uspořádala pracovně-studijní cestu do Řecka - Západomakedonského lignitového revíru Ptolemais
    Hydrotermální alterace teplárenského popílku z Český Budějovic
    Impacts of pollutant loading, climate variability and site management on the surface water quality of a lowland raised bog, Thorne Moors, E. England, UK
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně : 14-24 Bělá pod Pradědem
    Kyselé deště stále s námi
    Magnetic monitoring of air-, land- and water-pollution
    Magnetic susceptibility of forest soils in Polish-German border area
    Mineralogy and chemistry of conventional and fluidised bed coal ashes
    Mineralogy and trace element chemistry of classical and FBC fly ashes
    Modelová studie zastoupení stopových prvků v hnědém uhlí světových pánví
    Monitoring malého povodí Lysina - hledání odpovědi na otázku imisního poškození vrcholové části Slavkovského lesa
    Možnosti RTG difrakce při analýze pevných emisí
    Možnosti ukládání popelovin v SD, a.s., DNT
    Možnosti využití geotermálních zdrojů pro energetické účely : využití geotermálních zdrojů v postižených oblastech
    Možnosti využití hlubších zdrojů geotermální energie
    Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
    Probabilistic earthquake hazard assessment for locality Praha
    Připravenost a.s. SD - DNT na ukládání popelovin v dolovém poli
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    Simulace zvětrávání energetických popelů ze složišť SHP
    Solidification of fluidized-bed ashes
    Současný stav problematiky využívání produktů po spalování
    Straw stalactites from building constructions
    Studium mineralogického složení elektrárenských popílků
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany-Dalešice a impaktů do okolní krajiny
    Teplo z nitra Země : možnosti využívání geotermální energie v ČR
    Ukládání elektrárenských odpadů a hlušiny v Ostravsko-karvinském revíru a ve světě
    Use of power by-products in CEZ, a. s., Power Plant Ledvice, Czech Republic
    Vodní elektrárny
    Volcanic caldera of Los Azufres, source of alternative electrical energy
    Zemětřesení s geotermální příchutí : neklidný Rýnský příkop
    Zemětřesení v Čechách a sesuvy půdy : ad Vesmír 92, 450, 2013/7-8
    Zemětřesení v Čechách a sesuvy půdy : ad Vesmír 92, 450, 2013/7-8
    Změny vybraných vlastností energetických popelovin při simulovaném a skutečném zvětrávání