Record details

Subject heading
    eroze
Article
    Activity of selected Geodynamical Processes in the Central Poohří Region, NW Bohemia
    Agricultural Impacts in the Northern Temperate Zone
    Akumulační a erozní fáze v Moravském krasu
    The analysis of the suspended and dissolved load in the Berounka river catchment area
    Anthropogenic acceleration of geological processes
    Die auf dem Monitoring der Oberflachengewaesser in ihrer Gewaesserguete im Flussgebiet basierende fluviale Bodenerosionuntersuchung (am Beispiel des Flussgebietes Mže)
    Až nám vítr a déšť poručí : koláž poznatků o klimatické variabilitě a nestabilitě
    Bioeroze a jeskyně
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    Bored and mineralized limestone surfaces in the Upper Cretaceous of Bohemia. A preliminary report
    Cenozoic dynamic evolution of the Polish Platfom (discussion)
    Cenozoic dynamic evolution of the Polish Platfom (reply)
    Change in weathering and erosion due to anthropogenic activities
    Charakter kenozoické vulkanické aktivity v severovýchodních Čechách - Geopark Český ráj
    CHKO Strážovské vrchy
    Co natropily vody
    Correlation of Karpatian Deposits in the Southern Part of the Carpathian Foredeep
    Critical Loads of Hazardous Trace Elements in Soil-Water System
    The Črmel basin: sedimentary record of Variscan compression and Early Alpine extension between the Gemericum and the Veporicum terranes (Western Carpathians)
    Dendrochronological records of the floodplain morphology transformation of Desná River Valley in the last 150 years, the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic)
    Detekcia zrážkových erózno-akumulačných procesov na základe stanovenia obsahu izotopov Cs-137 v pódnom profile
    Distribution of medium-sand particles in flow above erodible bed at high shear stress
    Divoká rokle u Ústí nad Labem - rekonstrukce sopečného vývoje
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dust Storms in Moravia and Silesia
    Dvoufázová destrukce paleoreliéfu : dva příklady z Vimperské vrchoviny
    Dynamic Development of the Relief in the Managua Area, Nicaragua
    Dynamics of landform evolution in the Makalu-Barun region, Nepal Himalaya
    Dynamika vývoje pseudoklasových tvarů na příkladu miskovických pseudozávrtů
    Erodovanosť pod Šarišského podolia
    Erosion of plane bed by sand slurry current in pipe
    Erosional Hazard: Quantification of Soil Erosion Damages Detected by Satellite Images
    Erosional history of the Karkonosze Granite Massif - constraints from adjacent sedimentary basins and thermochronology
    Eroze a ochrana v naší krajině - včera, dnes a zítra
    Eroze půd
    Erozní a akumulační procesy procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002
    Erozní a akumulační procesy v české krajině mladého holocénu a jejich vztah k tvorbě niv
    Evolution of the Middle Westphalian river valley drainage system in central Bohemia (Czech Republic) and its palaeogeographic implication
    Evorze v korytě horního toku Bílé Opavy
    Ewolucja małych dolin lessowych na Płaskowyżu Głubczyckim w czasie ostatnich 7000 lat
    Exodynamic analysis of the Central Šumava Mts.
    The exodynamic analysis of western part of the Bohemian Massif
    Experimentální zjištění míry transformace povodňové a látkové vlny v upraveném korytě malého vodního toku
    Extreme events in the Sudetes Mountains. Their long-term geomorphic impact and possible controlling factors
    Fluviální akumulace v Brně-Černovicích (24-43, Šlapanice)
    The geological structure of the crystalline basement below the North Bohemian brown coal basin
    Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Geologické zajímavosti Vychylovky
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geologie, geomorfologie a přírodní poměry paleolitické lokality Tmaň
    Geomorfologické poměry a členění reliéfu
    Geomorfologické poměry skalní zdi Kozinec a jeho okolí v železnobrodské vrchovině
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy na Moravě
    Geomorfologicky výrazné údolí Janského potoka
    Geomorfologický vývoj, geologická stavba a regionální členění reliéfu Novohradských hor a jejich podhůří
    Geomorfologicky zajímavé lokality severní části Žofínské hornatiny
    Geomorfologie přírodní rezervace Rohová na Hřebečovském hřbetu
    Geomorfologie vodopádů Labského a Obřího dolu v Krkonoších
    Geomorphic evolution and present-day geomorphic processes of the southern part of the Crimean peninsula (Ukraine)
    Geomorphic evolution of mid-mountain drainage basins under changing human impacts, East Sudetes, SW Poland
    Geomorphological analysis of the Stožecká hornatina (Mountains)
    Geomorphological conditions of the mine area Trojanovice in the Moravian-Silesian Carpathians, Czech Republic
    Geomorphological hazards on stratovolcanoes in Southwest Asia
    Geomorphology of Hejda Mesa in the Police Basin
    Gravitační proudové skluzy a suťové laviny v miocénu okolí Moravských a Nových Bránic (24-34, Ivančice)
    Gravity and orientated pressure as factors controlling "honeycomb weathering" of the Cretaceous castellated sandstones (northern Bohemia, Czech Republic)
    Hloubka intruze hercynských granitoidních plutonů Českého masívu
    Hodnocení zpracovatelských metod dálkového průzkumu Země pro zjišťování eroze půdy na území středomoravských Karpat
    Holocene fluvial sediments of the Labe River
    Horizontal channel development on the upper Jizera and the upper Vltava Rivers between 1938 and 2012
    Hranice erodovatelnosti půdy větrem
    Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Inherited landscapes of the Sudetic Foreland (SW Poland) and implications for reconstruction uplift and erosional histories of upland terrains in Central Europe
    The interesting geomorphological localities of the northern part of the Žofínská Mountains
    Interpretace vývoje Amatérské jeskyně na podkladě morfologie a pozice hlavních chodeb (23-24, Protivanov)
    Interpretation of the sediment record of Lake Mladotice (western Czech Republic) in relation to flood events and pre- to postcommunist change in land use
    Jánošíkova skala
    Je ochrana půdy nutná? : Degradace půdy v minulosti byla jedním z mnoha faktorů, které přispívaly k zániku civilizací
    Jeskyně Dominův sklep
    Jeskyně u Ješovic
    Joint valleys: origin and development
    Jurrasic erosive relicts - the most important fuel traps in Nesvacilka Graben
    K antropogenním vlivům v povodí horního toku Lužické Nisy
    K charakteristice niv brdských toků
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
    K vývoji svahů průlomového údolí Zdobnice v rybenské antiklinále
    K vývoji údolí Ohře v Doupovských horách
    Karbonátem tmelené holocenní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic
    Kdy byl vyhlouben nesvačilský a vranovický kaňon?
    Ke geomorfologii údolí Metuje u Kozínku
    Korálová jeskyně č. 2 ve vitošovském vápencovém lomu - nálezová zpráva
    Kryopediment v údolí Litavy východně od Bučovic, Středomoravské Karpaty : 24-441 Bučovice
    Kvartérní sedimenty plzeňské kotliny a širšího okolí (12-333 Plzeň, 12-331 Třemošná)
    Landscape, settlement and floods in the Hanušovice/Jindřichovice model region (Northern Moravia)
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců Bílých Karpat (35-12 Strání)
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-03 Nový Hrozenkov a 25-41-11 Valašská Polanka (25-41 Vsetín)
    Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
    Mechanical erosion in the mass balance of heavy metals in water - soil system
    Mezoformy a mikroformy v intermediálních magmatitech na severovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny
    Mezoreliéf a mikroreliéf pískovcových skalních měst a výchozů
    Minulost, přítomnost a budoucnost korálových útesů
    Miskovické pseudozávrty
    Modelování vazkoplastického tečení pomocí MKP v programu CRISPATH
    Monument Valley Navajo Tribal Park
    Morfostrukturní vývoj reliéfu kateřinohorské klenby v Krušných horách
    Morphostructural analysis of Kateřinohorská Vault in Krušné Hory Mts
    Morphostructural development of the north-eastern part of the Rychlebské hory Mts.
    Náhlá ohrožení geomorfologickými katastrofami v České republice
    Národní park Petrified Forest v Arizoně - světoznámá lokalita zkřemenělých dřev
    Národní parky Bryce a Zion
    Natural Hazards in the Czech and Slovak Republics
    The nature of Cenozoic volcanic aktivity in northeastern Bohemia (Bohemian Paradise Geopark)
    Návrh některých českých termínů z povodňové geomorfologie
    Neogenní výplň údolí u Jedovnic a otázka stáří hlavních jeskynních úrovní v severní části Moravského krasu
    New results of exploration work in the Nesvacilka and Vranovice grabens
    Neznámá krása červených stěn : skalní defilé v Klášterské Lhotě
    "Noemova archa" pod Araratem : pohled geologa
    Nové aspekty nalezení ropných a plynových ložisek na Moravě
    Nové lokality žlábkových škrapů v žulách centrálního masívu moldanubického plutonu
    Ochrana půdy před erozí
    On some computational methods for assessment of bank deformations on water reservoirs
    On the existence on the "Ševětín astrobleme", South Bohemia, Czech Republic
    Oriented raindrop impressions; a tool for paleowind reconstructions
    Osoblažská nížina - geomorfologický přehled
    Paleogeographic development of the Labe River flood plain during the Holocene
    Paradoxy přírodních katastrof : pět let po katastrofálních povodních v České republice
    Periglaciální procesy u Přibic v Dyjsko-svrateckém úvalu
    Phyllosilicates in Rivers` : Result of weathering, erosion, transportation and deposition
    Phyllosilicates in rivers: results of weathering, erosion, transportion and deposition
    Pilzfelsen und Wackelsteine in Granitoiden des Südböhmischen Plutons
    Pískovcové převisy středních a severních Čech: jejich vznik, vývoj a sedimenty
    Pískovcové útvary v okolí Machova
    Pískovcový fenomén : Srovnání nových červených pískovců ve střední Anglii s českými skalními městy
    Pískovcový fenomén Coloradské plošiny a Českého masivu
    Pleistocenní periglaciální modelace vrcholových částí Českého masivu
    Plošné zdroje znečišťování vod
    Pollution of Soils and Groundwaters from Nonpoint Sources as seen from the Recent Large Scale Studies of the Czech Elbe River Watershed
    Poruchy svahů údolí Dyje u Vranova nad Dyjí: fakta a hypotézy
    Posouzení ohrožení Jizerských hor plošnou vodní erozí
    Povodeň na řece Odře v červenci 1997
    Praktické závěry ke geologické zranitelnosti Managuy (Nikaragua)
    Problematika erozních procesů na převýšených výsypkách severočeského hnědouhelného revíru
    Problematika úpravy hydrofyzikálních vlastností výsypkových zemin v severočeském hnědouhelném revíru
    Proces tvorby vodního režimu rekultivovaného povrchu Radovesické výsypky
    Produkty svahovej modelácie v strednej a južnej časti Slanských vrchov
    Projekt MEDALUS (Mediterranean Desertification and Land Use)
    Příspěvek k výskytu kvartérních terasových uloženin ve rtyňsko-svatoňovické kotlině
    Příspěvek ke genezi suchého údolí mezi Doubravníkem a Boračí ve Svratecké hornatině
    Pseudokrasové javy Polany
    Pseudoschichtung (pseudobedding) in Granitoiden des Südböhmischen Plutons
    Quantitative verification of geographical erosion research methods and other application possibilities of small basin field control
    Radionuclides as tracers of erosion rates and metals dynamics in soils
    Rates of Weathering and Erosion Derived from Mass Balance in Small Drainage Basins
    Recent geodynamic phenomenon in northwestern Bohemia (Central Poohří)
    Recent geomorphological processes in the Nagar region, Hunza Karakoram
    Recentní svahové procesy v Krymských horách (Ukrajina)
    Recentní tvary reliéfu na Kapverských ostrovech
    Rekultivace území dolů Bílina
    The role of the present level in the interpretation of the Bohemian Massif Hercynides
    Role of uplift and erosion in petroleum systems of the West Carpathian basins in Czech Republic and Slovakia
    Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve
    Skalní mísy na Trhosvinensku
    Skalní prahy v řečištích v oblasti flyšového pásma Karpat
    Sledování plavenin v ČR a jeho vyhodnocení pro Labe
    SoilCritZone - towards understanding the life cycle of soils
    Současné geomorfologické mapování Novohradských hor
    Spatial (GIS) analysis of relief and lithology of the Vsetínské vrchy Mountains (Outer West Carpathians, Czech Republic)
    Stabilisation of reservoir banks using an "armoured earth structure"
    Stabilitní poměry NPP Suché skály
    Strážce kaňonu
    Structural Configuration and Lithofacies of the Southeastern Part of the Carpathian Foredeep Basin as Defined by Subsurface Data
    A Study of the Surface Textures of Quartz Grains from the Makalu Massif - Sapt Kosi Lowland Section of the Himalayas
    Subaerial animal and plant bioerosion in castellated sandstone rocks (Pleistocene to recent, Czech Republic)
    Svahové modely vodnej erózie pody, súčasný stav a perspektívy
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany-Dalešice a impaktů do okolní krajiny
    Tectonics and Paleotopography as the Main Controls on Drainage Pattern and Architecture of the Radnice Member in the Kladno-Rakovník Basin (Westphalian, Carboniferous)
    Tektonické soutěsky a soutěskovitá koryta v krkonošském krystaliniku
    Tempo degradacji powierzchni dróg i ścieżek turystycznych w Karkonoszach Wschodnich
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Tepuis : geomorfologie pískovcového fenoménu vlhkých tropů
    Terasy řeky Malše
    Terrestrial Insect Bioerosion and the Possibilities of its Fossilization (Holocene to Recent, Czech Republic)
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
    Thickness of cap rock and other inportant factors affecting morphogenesis of salt karst
    Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd
    Transport pokryw stokowych z NE skłonu Jesioników (Sudety Wschodnie) pod wpływem zdarzeń antropogenicznych i impulsów klimatycznych
    Travertínové vodopády
    Třetí etapa geologického projektu v Nikaragui, 1999
    Tuřanská terasa Svitavy v Brně (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Tvary zvětrávání a odnosu tonalitu v Rychlebských horách
    Tvary žulového reliéfu v přírodním parku Česká Kanada
    Two-dimensional Computer Model of Subsidence, Erosion and Thermal History of the Nesvačilka Trough, Eastern Bohemian Massif
    Údolí kamenných skřítků
    Use of remote sensing in monitoring river floods and their effects on the landscape
    Using of Marl for Surface Recultivation of Overtopped Dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin (Evaluation of Water Erosion Effects)
    Vliv lidské činnosti na rychlost geologických procesů
    Vodní eroze a říční transport
    Vodohospodářské problémy Národního parku Podyjí
    Vodopády Stříbrného potoka
    Vplyv morfometrických parametrov georeliéfu na diferenciáciu pôdného krytu a formovanie vodného režimu pôd
    Vrtavá činnost hmyzu ve skalních městech Českého ráje
    Výchozy metamorfitů orlicko-sněžnického krystalinika na Králickém Sněžníku a Śnieżniku
    Výmoly pod skluzem v úzkém údolí
    Vývoj dolin v južnej části Malých Karpát (venované pamiatke prof. RNDr. M.Lukniša, DrSc.)
    Vývoj údolí Labe v Děčínské vrchovině
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (předběžné sdělení) : předběžné sdělení
    Vztah alpinské hranice lesa a vybraných recentních geomorfologických procesů na příkladu východních Krkonoš
    Water balance, water quality and soil erosion on agricultural lands in the foothill zone of the Bohemo-Moravian Highland
    Weathering and Erosion Aspects of Small Catchment Research
    Weathering rates of gneiss and depletion of exchangeable cations in soils under environmental acidification
    Wspólczesna denudacja w górskich zlewniach Karkonoszy : System denudacyjny Polski
    Yosemitské údolí
    Zakleslé meandry v oblasti litického hřbetu
    Záplavy jako geologický jev
    Zarovnané povrchy ve vrcholových partiích Špičáku a Rozvodí (Královský hvozd)
    Zemská brána - příklad epigenetického údolí
    Zhodnocení potenciální eroze v NPR Praděd (1492 m) (Hrubý Jeseník)
    Zhodnotenie faktora eróznej účinnosti prívalovej zrážky
    Zjišťování erozního poškození půd z fototechnicky předzpracovaných družicových snímků
    Zmeny vybraných vlastností pódneho krytu vplyvom veĺkoplošného poĺnohospodárstva (na príklade konkrétneho poĺnohospodárského podniku)
    Zróżnicowanie pokryw deluwialnych i aluwialnych w Sudetach Wschodnich w świetle analiz sedymentologicznych i datowań radiowęglowych
    Zum Mesolithikum den Sandsteingebieten Nordböhmens
    Žilami propletený ostrov Sao Nicolau