Record details

Subject heading
    eroze vodní
Article
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
    Cenozoic history of the Moravian Karst (northern segment) : cave sediments and karst morphology
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : Návrhy řešení způsobených škod (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.R., 25-32 Zlín. 25-41 Vsetín, 25-34 Luhačovice, 25-43 Púchov)
    Co odhalila voda
    Czech-Italian Geomorphological and Geological Workshop in 1998
    Červencová povodeň v oblasti Jeseníků - příčiny, průběh a následky
    Debris flow events reconstruction on tree-ring analyses (a case study from the Eastern Sudetes Mts)
    Degradace půd vlivem vodní eroze a její ekonomické aspekty v lokalitě Hustopeče
    Destructional landforms arised from extreme events in the Desná River valley and their vegetation
    Dokumentace sesuvů spojených s povodněmi v roce 1997 v jesenické oblasti
    Drobné proudové sesuvy ve Zbraslavi
    Dynamics of pedogenetic processes exampled in the Haraska River drainage area (SE Moravia)
    Eroze lesní půdy při vyšších vodních srážkách a tání sněhové pokrývky (na příkladu střední části Moravskoslezských Beskyd)
    Erozní mapa ČR a její využití
    Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
    Evolution of the Late Neogene and Eopleistocene fluvial system in the foreland of the Sudetes Mountains, SW Poland
    Evorzní tvary ve zpevněných horninách
    Geomorfologia stożka Wilczej Poręby w Karkonoszach
    Geomorfologické mapování lokality Městiště
    Geomorfologické poměry povodí Vůznice
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    Geomorfologické změny v říčních nivách po srpnové povodni roku 2002
    Geomorfologie a stáří vybraných svahových deformací Slezských Beskyd a Jablunkovské brázdy
    Geomorphological aspects of the flood of July 1997 in the Moravia and Oder basins in Moravia, Czech Republic
    The geomorphological effects of heavy rainfalls and flooding in the Polish Sudetes in Juli 1997
    Grand Canyon - světová učebnice stratigrafie
    Historical evolution of gully network on the foreland of the Biele/Bílé Karpaty Mts.
    Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín
    Jako korálky na niti : horské růžencové toky
    K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu
    Konec pliocénu a spodní až střední pleistocén v brněnské kotlině
    Krvácející hory : neobyčejná půdní eroze v horách centrálního Madagaskaru
    Lesnicko-hydrologický výzkum v beskydských experimentálních povodích
    Lineární eroze v povodí Manětínského potoka
    Mapa erozního ohrožení půd a transportu sedimentu v České republice
    Mapa maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (C) na produkčních blocích ČR jako nástroj pro dodržování zásad správné zemědělské praxe
    Metamorfóza údolních niv po povodni v červenci 1997 na horní Moravě
    Modelling of soil erosion hazards as a response of land use changes
    Modelování erozních a sedimentačních procesů v malém povodí
    Modelování vlivu lesa na srážkoodtokové vztahy a vodní erozi s pomocí GIS
    Mt. Králický Sněžník (Czech Republic): landforms and problem of Pleistocene glaciation
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Negativní vlivy plošného znečištění na vodní toky a možnosti nápravy
    Neznámá krása červených stěn : skalní defilé v Klášterské Lhotě
    Neživá příroda Krkonoš
    Ochrana svahů před povrchovou erozí pomocí buněčného zpevňovacího systému GEOWEB : silnice I/7 Křimov - Hora Sv. Šebestiána
    Odpor pohyblivého dna sklonitého koryta za povodňových průtoků
    On equivalent roughness of mobile bed at high shear stress
    Pasivní bodový vzorkovač vody a plavenin
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
    Plaveninový režim v povodí horní Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance v letech 1996 a 1997
    Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky
    The possibility of sedimentological and dendrochronological record of extreme hydrologic events in non-gauged headwaters, Keprnik Massif, Eastern Sudetes
    The possibility of sedimentological and dendrochronological record of extreme hydrologic events in non-gauged headwaters, Keprnik Massif, Eastern Sudetes
    Potencjalna erozja gleb w Karkonoskim Parku Narodowym
    Prezentace výsledků monitoringu postupu abraze na březích údolní nádrže Brno v letech 1989 až 1999
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše (Česká republika)
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR
    Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
    Průběh přehloubené erozivní brázdy Vltavy v prostoru Královské obory Stromovka : 12-24 Praha
    Přeměny údolních niv a koryt vodních toků ve vztahu k povodním
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. stol.
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. století
    Přírodní památka Černá Desná
    Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd
    Příspěvek k poznání recentních geomorfologických procesů v okolí Prášilského jezera
    The recent formation of spherical clay balls on sedimentary basin slopes
    Recentní tvorba sférických závalků na lokalitě Rudice-Seč (24-41 Vyškov)
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    Shaping of clay fragments during transport: a theoretical model
    Skalní svět venezuelských stolových hor
    Soil erosion by water: contemporary research methods and their use
    Svahové deformace severní části radhošťského hřbetu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-04, 25-23-05, 25-24-01 a 25-24-06 v měřítku 1 : 10 000 : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka)
    Syndrom urbanizovaných toků a nový pohled na revitalizaci městských toků
    Škody po povodních v roce 2002 - lokalita Železná Ruda
    Těžké minerály v uloženinách Dyje a povodeň v roce 2002
    To the geomorphology and geology of the Northern Apenines
    Ústí Dunaje ve spodním panonu
    Values of rainfall erosivity factor for the Czech Republic
    Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci
    Vodní eroze lesní půdy : šance pro vodárenskou nádrž Šance
    Vodní režim antropogenních půd
    Vodu nezastavíš : přívalové deště v české a moravské krajině
    Vybrané problémy říční sítě v povodí Jihlavy
    Vymetené údolí
    Vysoká skála v údolí Hodonínky
    Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou
    Využití GIS a hydrologických modelů v managementu povodí
    Využití metody IFIM pro bentické společenstvo
    Výzkum eroze v drahách soustředěného povrchového odtoku v České republice
    Výzkumná a plánovací etapa návrhu ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce
    Význačné deformace svahů Rusavské hornatiny
    Water erosion in the watershed of the Upper Ostravice River from 1976 to 2000
    Zapis aktywności spływów gruzowych na podstawie analizy przyrostów rocznych drzew (Sudety Wschodnie)
    Zemní pyramidy s granátovou čepičkou : eroze tvůrkyní reliéfu
    Zhodnocení vlivu zvýšené srážkové činnosti v červenci 1997 na stabilitu břehů Brněnské přehrady
    Zpráva o karsologickém výzkumu a dokumentaci významných speleologických objektů na lokalitě Vitošov v letech 2000-2005
    Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech