Record details

Subject heading
    geologie urbanistická
Article
    1 - Vsetín-Jasénka, sesuvy "Modlitebna" a "Jasénka č.p. 202"
    Aktivity VŠB - Technické university v Ostravě v oblasti životního prostředí
    Analýza časových řad koncentrací metanu v ostravské dílčí pánvi
    The Apoyeque silicic strato-shield volcano, Nicaragua
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    Characterization of anthropogenic influence on the soil cover on selected localities of Prague
    Climate Warming: Evidence Monitored in the Subsurface
    Co nového v radonové problematice. 2. část
    Comparative analysis of the floods in Prague (Czechia) and in Seville (Spain): seen from the geographical viewpoint
    Complex, nature-friendly management of rock-fall risk in the Bohemian Switzerland National Park
    Contamination of groundwaters by heavy metals in the city of Ust Kamenogorsk, north-eastern Kazakhstan
    Contribution of the N.E.W.S. project supported by the cities of Brno and Utrecht to the geology of Léon in Nicaragua
    Činnost geologů Českého geologického ústavu v Nikaragui
    Detailed radon risk mapping in the Teplice agglomeration
    Distribution of heavy metals under conditions of an urban small stream
    Dlouhodobé sledování kontaminace půd rizikovými látkami v brněnské aglomeraci
    Ekologické důsledky dolování na Karvinsku
    Fundamentalverstärkung und Fundamentsicherung mit SOLCRETE-jet groutning bei der Rekonstruktion Wenzelsplatz 33 in Prag
    Geneze kvartérních sedimentů v prostoru náměstí Svobody v Brně (24-32 Brno)
    Geochemické mapy povodňových sedimentů v měřítku 1 : 200 000 : soubor map pro potřeby orgánů státní správy
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geodynamic hazard and risk assessments for sites close or in tectonic zones with shear movements
    Geological studies in the Pacific volcanic belt of Nicaragua
    Geologická stavba a minerální prameny Karlových Varů
    Geologické poměry historického jádra města Olomouce
    Geologie historické části města Olomouce (tzv. Olomoucký kopec)
    Geologové ČGS v Centrální Americe: nová data z vulkanické stratigrafie
    Georadarový průzkum koryta Vltavy v blízkém okolí Karlova mostu
    Geosyntetika jako plnohodnotný stavební materiál
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze : 12-24 Praha
    Hodnocení kontaminace půd v oblasti Prahy
    Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologické limity rozvoje města Brna
    Interactive use of groundwater hydraulic modelling and GIS application for predicting of groundwater level rise impacts
    Jubilující Břevnov očima hydrogeologa : 12-24 Praha
    K tektonické stavbě paleozoika na listu Olomouc (24-22 Olomouc)
    Kámen na pražských památkách
    Kolektor CI.A trasa Vodičkova - ekologická stavba 3. tisíciletí
    Kvartér a přírodní nebezpečí v okolí Estelí v Nikaragui
    Macroremains of cultural and wild plants from early medieval to early modern archaeological situations in the centre of Prague - areas of Pražský hrad (Prague castle) and of Malá Strana (Lesser Town)
    Microgravimetric surveys applied to location and monitoring of anomalous geoengineering phenomena
    Modelling of groundwater flow in the vicinity of tunnel structures
    Modelování proudění podzemní vody v linii protipovodňových prvků v Praze-Troji
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu
    Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech : 12-12 Louny, 02-34 Bílina
    Orlová a metan - fámy a skutečnost
    Particulate air pollution in a small settlement: The effect of local heating
    Pleistocenní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně : 25-41 Vsetín
    Podzemí v Hostěradicích na Znojemsku
    Podzemní stavby severozápadní části Městského okruhu Hlavního města Prahy. Část 2, Systém a výsledky podrobného geotechnického průzkumu
    Pollen analyses from early and late medieval town of Prague
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Prague Old Town Square: sewerage coupling chamber. Application of geophysical methods in building structure diagnostics
    Praktické závěry ke geologické zranitelnosti Managuy (Nikaragua)
    Pražská podzemí a jejich environmentální rizika
    Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
    Projekt zahraniční pomoci Mongolsku v oblasti geologie
    Prosecké podzemí v Praze 9: environmentální rizika, celkový průzkum a plán na zpřístupnění
    Prosek a Hloubětín, nové poznatky z podrobného inženýrskogeologického mapování
    Předběžné výsledky studia stopových prvků v půdách městské aglomerace
    Radon risk map of Prague and Říčany granite
    Rajonizace rizik skalních řícení v bocích údolí Labe mezi Děčínem a státní hranicí se SRN v měřítku 1 : 10 000 a 1. etapa podrobného inženýrsko-geologického mapování stabilitních poměrů skalních svahů údolí Labe a Kamenice v obci Hřensko 1 : 2 000
    Ražba sekundárních kolektorů v historickém jádru Brna jako zdroj geologických poznatků
    Recentní bio- a tanatocenózní sedimenty v korytě Vltavy mezi mosty Palackého a Jiráskovým v Praze
    Rekognoskační studie rozptylu radioaktivních materiálů z těžby uranových rud v okrese Příbram a zhodnocení z hlediska radiační zátěže pro obyvatelstvo
    Revitalizace Isary v Mnichově
    Revitalizace suchého poldru Čihadla
    Riziko výstupu důlních plynů do kanalizační sítě
    Rozšířený generel výstavby kolektorů v hl. městě Praze
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Řešení koexistence těžby černého uhlí a života města Karviná
    Sandstone relief geohazards and their mitigation: rock fall risk management in the Bohemian Switzerland National Park
    Sediments of 2002 catastrophic flood event in the Prague area, Czech Republic: depositional setting, composition and environmental aspects
    Sledování výstupu plynu v uzavřeném podzemí v lokalitě Orlová na vrtu OV 24a
    Složení a formy tuhé atmosférické depozice Prahy
    SO4'' an indicator of the impact of acid rain in the urban environment
    Soil geochemistry
    Soupis podzemních objektů hlavního města Prahy - Hlavní ekologická rizika
    Střet zájmů o těžbu uhlí na Karvinsku s ochranou lázní Darkov, města Karviná a jeho okolí
    Survey of land contaminated with mercury at PVC-SODA factory in Vlora, Albania
    Teoretické aspekty proudění důlních plynů na povrch
    Těžké kovy v drobných městských tocích a jejich význam
    Vliv lidské činnosti na rychlost geologických procesů
    Vliv průmyslu na aeromagnetický obraz Liberce a okolí
    Výsledky průzkumných prací na lokalitě Zámecký park, Ostrava-Poruba
    Využití georadaru při vyhledávání starých podzemních staveb a pozůstatků budov
    Využití teorie sítí k vytvoření modelu výstupu plynu z utlumovaných dolů na povrch
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna : 24-32 Brno, 24-34 Ivančice
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Znojemské podzemí a jihlavští havíři
    Zpracování dat z měření koncentrací metanu na starých jamách na území Ostravy
    Zpráva o rekonstrukci mostu Karlova. 2. část