Record details

Subject heading
    geomedicína
Article
    Advances in cave aerosol research
    Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Applications of zeolites in health sciences
    Atmogeochemické monitorování
    Certification of measurements in radon problems
    Co nového v radonové problematice. 2. část
    Diskuse k limitům sanace pozůstatků po těžbě uranových rud
    Důl Jeroným - historie a možnost současného využívání
    Dynamika výměnu kovů mezi sedimentem a vodným prostředím
    Effect of zeolites on bacteria, moulds and dust mite allergens in household dust and indoor air
    European critical loads of cadmium, lead and mercury and their exceedances
    Fluor v podzemní vodě na riftu v Etiopii
    Geoaerosols, their origin, transport and paradoxical behaviour: a challenge to organometallics
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemie vápenců Javoříčských jeskyní (24-21 Jevíčko)
    Geological approach to radon problematics in the Czech Republic
    Geological conditions and rock radioactivity in the speleotherapy medical facility in the Zlaté Hory ore district (the Czech Republic)
    Geologická a mikroklimatická charakteristika speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih
    Geologické faktory a mikroklima speleoterapeutické léčebny v Javoříčských jeskyních
    Hliník - stříbro z hlíny
    Hodnocení radonového rizika z geologického podloží
    Impact of Lower Cambrian black shales and exploited Mo-Ni black shale - hosted deposits on the trace element composition of soils and crop plants in the Zunyi Region, Guizhou Province, South China
    Interesting granitoids in the border area of the Czech Republic, Austria and Bavaria
    Inventarizace (2.etapa řešení) a hodnocení současné radiaoaktivní zátěže z bývalé průzkumné a těžební činnosti na Trutnovsku, Náchodsku a Broumovsku
    Inženýrská geologie - 2. část
    Jeskynní hlíny Javoříčských jeskyní (24-21 Jevíčko)
    K exploataci uranových ložisek v Českém masivu 1945-2000
    Koloběh arzenu v přírodním prostředí : Rizika uvolňování do prostředí při těžbě zlata
    Likvidace následků znečištění Vinořského potoka těžkými kovy s ohledem na zdravotní rizika a další využití území
    Main geological factors affecting intensity of radon emanations
    Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
    Některé problémy hlušinových odvalů ve vztahu k životnímu prostředí
    Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    O několika aplikacích mineralogie při ochraně životního prostředí
    Od značajnog rudnika srebra i urana St. Joachimsthal, odnosno Jáchymov, do Radonskih toplica u sasko-češkoj "Rudnoj Gori"
    Opracování monokrystalů
    Pálené vápno a vřídelní prášek
    Petrography and rock radioactivity in the speleotherapy medical institutions of the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
    Possibilities of radon-222 removal in groundwater treatment for drinking purposes
    Posuny stopových prvků v kostní a zubní tkáni
    Požadavky na těžební stavební suroviny z hlediska radonového programu
    První výsledky spektrální analýzy variací atmogeochemického pole
    Předběžné výsledky studia koncentrace a zdrojů přirozených radioaktivních prvků v okolí Stupňovité propasti ve Sloupsko-šošůvských jeskyních v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Předběžné výsledky studia stopových prvků v půdách městské aglomerace
    Příklady aplikace mineralogie v našem životě
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutické léčebny v Sloupsko-šošůvských jeskyních (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Radon and daughters in flats of Jáchymov and summary of our other results
    Radon in public water supplies of South Bohemian Region
    Radon investigations in East Bohemia region
    The Radon Programme of the Czech republic
    Radon risk classsification for building purposes in the Czech Republic
    Radon risk map of Prague and Říčany granite
    Radonové riziko stavenišť z pohledu inženýrské geologie
    Rekognoskační studie rozptylu radioaktivních materiálů z těžby uranových rud v okrese Příbram a zhodnocení z hlediska radiační zátěže pro obyvatelstvo
    Rekonstrukce životního prostředí ve středověké Praze (12-24 Praha)
    The relationship between indoor radon and data from regional radon risk maps in the Eastern-Bohemian districts, Czech Republic
    A review of surveys of indoor radon measurements in Czechoslovakia
    Rock radioactivity in the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
    RTG difrakční fázové analýzy prašného spadu a polétavého prachu
    Seminář České asociace pracovníků aplikované geofyziky a Asociace radonové riziko
    Short note on a thorium-rich granite in the Three Corner Area (Dreiländereck) of Austria, the Czech Republic and Germany
    Sledování koncentrace přirozených radioaktivních prvků ve vybraných jeskyních severní a střední části Moravského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov)
    Stroncium v pitných vodách České republiky
    Urinary calculi analysis by means of infrared spectrometry and FTIR spectrometry
    Vliv magnetosféry na geochemické procesy v litosféře a troposféře
    Vyhledávání středověkých důlních chodeb a hornoslavkovského zlomu telestezickou metodou
    Výsledky detailního petrografického a gamaspektrometrického výzkumu ve vybraných částech speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Výsledky gamaspektrometrických měření v Javoříčských jeskyních (24-21 Jevičko)
    Výsledky geologického, petrografického a geochemického výzkumu v prostoru speleoterapeutické léčebny Mladeč (24-21 Jevíčko)
    Využití starých důlních děl pro speleoterapii ve Zlatých Horách
    Výzkumy v ÚNS Kutná Hora zaměřené na geologii životního prostředí a chemickou úpravu nerostných surovin
    Vztah variací atmogeochemického pole k radonové metronomii
    Wstepne wyniki badan oncentracji radu i radonu w wodach podziemnych i powierzchniowych górnej czesci zlewni Kamienicy (Masyw Snieznika, Sudety).
    Zaťaženie bane Nižná Slaná rozpadovými produktami radónu
    Zhodnocení obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků v prostoru speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory - jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Zhodnocení vlivu těžby nerostných surovin na životní prostředí okresů Teplice a Prachatice
    Zlatohorské důlní prostory a speleoterapie