Record details

Subject heading
    grafické techniky
Article
    Automatizace tvorby map ložisek nerostných surovin 1:50 000
    Charakterizace ropných produktů ve vodách pomocí infračervené spektroskopie. Část II. Shluková analýza
    A computer interpolation of the Pre-Quaternary surface
    Geochemický atlas ČSFR
    Grafické programy pre modelovanie horninového prostredia a výbuchu
    Grafické výstupy vytvořené z údajů databáze uhelných pánví České republiky
    Hodnocení uhlí, přechodných hornin a způsob jejich grafického zobrazení
    How to use the graphical information system Infobase 1.21 for petrophysical research in the West Carpathians
    K otázce kvantifikace těžkých minerálů u různých typů vzorků
    MicroStation PC a geologie
    Modelové řešení širšího prostoru ložiska jílu : K víceúčelovému využití na rekreační nádrž a rekultivaci starého odkaliště
    Možnosti zpracování gravimetrických dat na systému PC 2000
    Pozor na trojúhelníkové diagramy
    Problémy s ukládáním archivních dat do ložiskové databáze a způsob jejich grafické dokumentace
    Restoring gradients grom fossil communities: a graph theory approach
    Sanace kontaminovaných zvodní. 2., Úloha numerického modelování při výběru sanační metody
    Seismic tomography in civil engineering investigation
    Softwarový produkt nejen pro inženýrskogeologický průzkum
    Ukládání a zpracování ložiskových dat s využitím programů Access, Delphi a Topol
    Variogram as an indicator of basin hydrogeological properties
    Využití matematického prostorového modelování geologických poměrů pro uhelný velkolom
    Využívání a zavedení výpočetní techniky v ÚÚG Praha v roce 1988
    Zkušenosti s tvorbou geologických a tematických map ve Finsku