Record details

Subject heading
    hladina podzemní vody
Article
    1 - Vsetín-Jasénka, sesuvy "Modlitebna" a "Jasénka č.p. 202"
    Alternativní varianta zvýšení zásoby vody využitelné pro vodárenské účely v ČR
    Analysis of factors forming the groundwater regime in the West Bohemian seismoactive region
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody
    Estimation of aquifer parameters under steady state conditions using inverse modelling
    Extrémní hydrogeologická situace roku 2002 z pohledu inženýrské geologie
    Fundamentalverstärkung und Fundamentsicherung mit SOLCRETE-jet groutning bei der Rekonstruktion Wenzelsplatz 33 in Prag
    Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky
    Hodnocení režimu a jakosti podzemní vody v oblasti územní působnosti pobočky ČHMÚ Brno
    Hydrogeologické aspekty ochrany ekosystému před negativní antropogenní činností : optimalizace ekosystémů v povodí
    Hydrogeologie vápenců sovineckého devonu (14-44 Šternberk)
    Hydrological regime of the riparian landscape of the Morava river in the light of the past and recent changes
    Hydrologické charakteristiky režimu podzemních vod
    Indikace dynamických geologických procesů v západních Čechách
    Influence of cosmogenic factors on groundwater regime
    Interactive use of groundwater hydraulic modelling and GIS application for predicting of groundwater level rise impacts
    Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    K historii sledování slapových sil v důlních dílech
    K problematice režimu napjatých zvodní
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
    Kvantitativní ovlivnění podzemních vod antropogenní činností - důsledky a možná nápravná opatření
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Manifestation of crustal dynamics and kinematics in the western part of the Ohře/Eger Rift, Czech Republic
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Modelling of groundwater flow in the vicinity of tunnel structures
    Modely a metody zpracování dat z monitorování podzemních vod na příkladu jižní části vysokomýtské synklinály
    Monitoring hladiny podzemní vody v tělese Radovesické výsypky
    Monitorování hladiny podzemních vod v lokalitě Stráž pod Ralskem
    Monitorování podzemních vod
    Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky
    Některé aspekty migrace chlorovaných etylénů na příkladu lokalit v karpatské předhlubni
    Niektoré možnosti využitia štatistického spracovania režimných pozorování
    Niektoré poznatky o režime hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov na území Slovenska
    Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002 (02-43 Litoměřice)
    Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Penetrační průzkum realizovaný na lomu Medard-Libík v souvislosti s připravovaným zatopením zbytkové jámy tohoto lomu
    Podzemní voda a její ochrana
    Povodeň z července 1997 v jímacím území vodního zdroje Březová nad Svitavou
    Precursory groundwater level changes in the period of activation of the weak intraplate seismic activity on the NE margin of the Bohemian Massif (central Europe) in 2005
    Problematika dusičnanů v podzemní vodě v kvartérních sedimentech dolního toku Jizery
    Prognóza obnovení přírodního hydrologického režimu termy Pravřídla v Teplicích po zastavení čerpání z Obřího pramene na Duchcovsku
    Předběžné zhodnocení režimu podzemních vod v roce 1999
    Předpovědi letního nebo podzimního zvýšení hladiny podzemní vody na příkladu vrtu V 12 v Baníně
    Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
    Realizace ochranných opatření pro ochranu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary
    Results of two-years' seismo-hydrological monitoring in the area of the Hronov-Poříčí Fault Zone, Western Sudetes
    Revitalizace rašeliniště Soumarský most
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část
    Režim podzemních vod Bytčanské kotliny a jeho ovlivnění vážskou derivací
    Režim podzemních vod s volnou hladinou
    Režim podzemných vôd s napätou hladinou
    Řešení neustáleného proudění vody v nasycené půdní zóně pomocí separace časových a prostorových proměnných
    Simulace proudění podzemní vody v oblasti křídových a kvartérních sedimentů dolního toku Jizery
    Simulation of groundwater flow in Cretaceous and Quaternary deposits at the lower course of the River Jizera
    Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013
    Sledování možnosti vsakování vody do aluvia nivy metodami užité geofyziky
    Sledování režimu podzemních vod v údolních nivách na jižní Moravě
    Starnutie pozorovacích objektov na sledovanie podzemných vôd
    Tailing dams - practical problems of ageing
    Tuřanská terasa v údolí mezi Stránskou skálou a Bílou horou (24-43 Šlapanice)
    Vliv klimatické variability a antropogenní činnosti na podzemní odtok
    Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
    Vliv regionálního jímání podzemní vody na přírodní poměry
    Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve
    Výsledky 70-letého pozorování podzemní vody ve vrtu V-12 v jímacím území brněnského vodovodu
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným za období let 2009-2013
    Výsledky stoletého pozorování hladiny podzemní vody ve vrtu V 12 v Baníně
    Význam doplňkového inženýrskogeologického průzkumu pro výstavbu komunikací
    Water table fluctuations in the West Bohemian earthquake region
    Zakládání budovy akademie hraběte Straky v Praze
    Zhodnocení vlivu zvodnění na stabilitu svahů v typových modelech různě mocných deluviálně-eluviálních komplexů vněkarpatského flyše
    Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny
    Zpráva z výzkumu vrtu Černovice HVI-61 (24-34 Ivančice)