Record details

Subject heading
    horniny plutonické
Article
    Aplity, aplitické granity a pegmatity z jihozápadního okraje středočeského plutonu
    Comparison of calculated and measured soil-gas radon concetration and radon exhalation rate
    Le comportement rhéologique a la limite des plaques pendant la collision varisque : exemple de la bordure NE du Massif de la Boheme
    Contribution of Geophysical Data of the Solution of Geological Problems in the Central Bohemian Pluton and Adjacent Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif)
    The cooling history of the southern Bohemian Massif
    Crystalline rock aquifers: their occurrence, use and importance
    Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu : 13-33 Benešov
    Durbachity a další lamproidní plutonity: současný pohled na jejich složení a vznik
    Early rift stage in the evolution of western part of the Carpathians: geochemical evidence from limburgite and teschenite rock series
    Essential features of porphyry copper/molybdenum and rare-metal (Sn, W, Mo, Be, Li) ore deposits
    Feldspathization in the Loket monzogranite - possible influence of granites of the younger intrusive complex (Karlovy Vary intrusion)
    Geochemical Signature of Subduction-related Processes in Composition of Variscan Intrusive Rocks of the Bohemian Massif
    Geochemická banka dát pre Západné Karpaty
    Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
    Geological interpretation of major regional units: The Moldanubian Zone
    Geology and geochemistry of the Palaeozoic plutonic bodies of the Trans-Altay Gobi, SW Mongolia: implications for magmatic processes in an accreted volcanic-arc system
    Geometry of soil gas sampling, soil permeability and radon activity concentration
    Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Horninové prostředí skalního podkladu na listu inženýrskogeologické mapy 1:50 000 Klatovy (21-24 Klatovy)
    Klasifikácia a nomenklatúra eruptívnych hornín subkomise IUGS - dočasná definitíva?
    K.R.O.S. - a new recalculation of chemical analyses for determining quantitative mineral composition of the intermediate igneous rocks
    Látková charakteristika, stáří a procesy vzniku zemské kůry arabo-nubijského masívu
    Ledovcové souvky moravskosleské oblasti kvartérního kontinentálního zalednění. 1.Krystalinické souvky
    The Lower Vltava River Pluton : a semi-hidden intrusive complex in Neoproterozoic at the northern outskirts of Prague, Central Bohemia
    Magnetic Fabric and Magma Flow in Some Mafic Dikes of the Central Bohemian Pluton and its Surroundings
    Metalogenéza spojená s intruzívnym komplexom centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu
    Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex
    Palit-ähnliche Gesteine aus der Böhmerwaldscholle nördlich der Pfahlstörung bei Schwarzenberg (NW Mühlviertel, Oberösterreich)
    Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně
    Petrografie vyvřelých a metamorfovaných hornin
    Petrology and geochemistry of plutonic rocks from the Polička and Zábřeh crystalline units (NE Bohemian Massif)
    Plagioklasový kumulát a chromit ve slepenci ze Stříbrných Hor
    Procesy anatexe a infiltrace fluid v okolí magmatických rezervoárů: příklad z mladotického komplexu v západočeském proterozoiku
    Relics of a late Devonian magmatic arc in the Moldanubian Zone
    Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře středoevropských variscid
    Respective Roles of Source Composition and Melting Conditions in the High-K Content of Some Magmas: Geochemical Constraints
    Significance of Clinopyroxene-Olivine-Plagioclase Fractional Crystallization in the Formation of Plutonic Rocks
    Strižné zóny v magmatických horninách
    Sympozium o genezi ofiolitů a o vývoji oceánické litosféry v Ománu
    Trace-element patterns in ultrapotassic rocks of the Bohemian Massif : Implications for heterogeneity of their mantle sources
    Two distinct mantle sources of Hercynian magmas intruding the Moldanubian unit, Bohemian Massif, Czech Republic
    Výsledky geologické dokumentační práce na ostrově Sokotra
    Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika (14-41 Šumperk)
    Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu
    Základní principy označování a klasifikace magmatických hornin