Record details

Subject heading
    hydrodynamika
Article
    55 years of the Institute of Hydrodynamics of the AS CR, v. v. i.
    Aplikace modelu Trafrap pro řešení přenosu tepla
    Až nám vítr a déšť poručí : koláž poznatků o klimatické variabilitě a nestabilitě
    Bludné mořské víry a evropské klima : jak se tělo Golfského proudu domlouvá s oceánem
    The calculation of hydraulic conductivity of sands according to their granularity
    Contribution of Geophysical Well-Logging Techniques to Evaluation of Fractured Rocks
    Crystalline rock aquifers: their occurrence, use and importance
    Czech Republic - August 2002 : another flood disaster of century after five years
    Česko-polská spolupráce na hraničních vodách
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Detailed study of the natural groundwater flow at the natural attenuation forecast test site by well logging
    Distribution of medium-sand particles in flow above erodible bed at high shear stress
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    Dynamic of the surface temperature field caused by mining-related groundwater management
    Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Effective rates of groundwater mineralization in the Bohemian Massif and the Carpathians
    Erosion of plane bed by sand slurry current in pipe
    Estudio hidrogeológico del sector Norte de los Departamentos de La Libertad, San Salvador y Cuscatlán, El Salvador
    Evaluation of dynamics of groundwater storages using the water balance simulations
    The evaluation of runoff components on the slope of the open-pit mine by means of environmental isotopes O-18 and T
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy region (Bohemian Karst, Czech Republic) and paleohydrologic model
    Evorze v korytě horního toku Bílé Opavy
    Factors affecting base-flow recessions in a granite mountaineous catchment
    A feasibility of absolute gravity measurements in geodynamics
    Fluorescein uranin detection by TV cameras
    Geológia a dunajské podzemné vody
    Ground-Water Residence Time in Crystalline Rocks
    Groundwater flow in crystalline carbonates (Jeseniky Mts., Czech Rep.): Using stream thermometry and groundwater balance for catchment delineation
    Groundwater flow in multilayered rock continuum with discontinuities. 1. Influence of an aquitard conductivity on the flow in adjoining aquifers
    Groundwater flow in multilayered rock continuum with discontinuities. 2. Modelling of the consequences of an aquitard jointed zone
    Hydraulic functions of the bi-modal soil porous systems
    Hydraulické parametre hornín paleogénu v západnej časti hornádskej kotliny
    Hydraulické parametry hornin krystalinika Orlických hor a jejich podhůří (04-33 Náchod, 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk, 14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě
    Hydrogeologické poměry při formování uranové mineralizace na ložisku Rožná
    Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova (14-44 Šternberk)
    Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství (14-44 Šternberk, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun)
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách : 01-43 Horní Blatná
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21] Havlíčkův Brod
    The Hydrology of the Covered Catchment : Water Storage, Flowpaths and Residence Times
    Jak způsobuje hydraulicky nevhodné koryto vodního toku povodeň
    K problematice dlouhodobé stability vodní jámy Jeremenko
    Karotáž při studiu hydraulických parametrů aquiferů
    Kolísání přítoku důlních vod vlivem srážkové činnosti
    Logging of hydrogeological wells in the basin Cuenca Sur de la Habana, Cuba
    Mass Transfer of Ion-Exchanging Pollutants in Groundwater
    A Mathematical Model of Combined Flow in Fractures and Overlying Layers
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    Methanogenesis in town gas stored in an underground storage gas reservoir
    Methods of well logging used for borehole correlation in the granite stock, Podlesí granite, Bohemian Massif
    Metóda prognózovania vodného režimu pôd v pririečnom pásme
    Metody výzkumu vodních komunikací a jejich použití v OKR
    Migrácia iónov amónia, draslíka a nitrátov v pôdnych kolónach
    Modeling of the water flow and the contaminant transport in the soil profile of the Předměřice region
    Modelling the impact of waste disposal site on ground water flow
    Modelování časového průběhu kolísání hladiny podzemní vody - dva možné přístupy
    Modelování proudění podzemní vody v linii protipovodňových prvků v Praze-Troji
    Modelování vlivu lesa na srážkoodtokové vztahy a vodní erozi s pomocí GIS
    Modelovanie prenosu iontov látok cez nenasýtenú zónu
    Morfohydrogeometrická analýza - metoda umožňující objektivnější pohled na formování zásob podzemní vody a jejich využití v rámci fluviálních uloženin údolní nivy
    Možnosti radionuklidových stopovacích zkoušek při průzkumu těsnosti nádrží a směru proudění vod v podmínkách SHP
    Možnosti reinjektáže geotermálnych vod v centrálnej depresii podunajskej panvy
    Možnosti stanovení návrhových průtoků na malých povodích modelem KINFIL
    Návrh ochrany objektov Trojičného námestia v Banskej Štiavnici proti účinkom podzemnej vody
    Nebezpečí ztekucení svahů odkališť
    Nepriame určenie priemernej prietočnosti z podzemného odtoku a výdatností prameňov
    Nepriamy odhad priepustnosti podĺa hydrogeochemických údajov na príkladě kryštalinika Malých Karpát (povodie Vydrice)
    Nestabilita dunajských náplavov a ohrozenie objektov vodného diela Gabčíkovo
    Niva - důležitý hydrogeologický fenomén
    Niva z geotektonického pohledu
    Nová metoda dekontaminace horninového prostředí pomocí vymývání ropných látek ekologicky neškodným roztokem detergentu
    Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu
    Nové poznatky o hydrogeologii OKR
    K numerickej simulácii regulovania a prúdenia podzemných vod
    Ochrana podzemních vod v pravobřežní údolní terase řeky Bečvy před chemickým znečištěním z území závodu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí a sanace znečištění na území závodu pomocí hydraulické bariéry
    Odpor pohyblivého dna sklonitého koryta za povodňových průtoků
    Ohlédnutí půdního fyzika
    Okamžitá statická hodnota tlaku na ústí vrtu GRP-1 Podhájska
    Optimalizace využívání a ochrany podzemních vod s ohledem na ostatní složky životního prostředí: polická pánev
    Orientace struktur s krasovými projevy v dobývacích prostorech devonských a karbonských vápenců (Maloměřice-Hády, Líšeň-Lesní lom, Mokrá u Brna) (24-41, Vyškov)
    Orientačná prognóza vplyvu jednorázového znečistenia na kvalitu podzemnej vody
    The other solution of a rocks fracturing as a random effect
    Periglaciální procesy u Přibic v Dyjsko-svrateckém úvalu
    Podna voda v systéme využitelných vodných zdrojov
    Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana
    Posouzení možnosti sanace horninového prostředí znečištěného anorganickými sloučeninami
    Post-drilling destabilization of temperature profile in borehole Yaxcopoil-1, Mexico
    Praktické dösledky priestorovej neuniformity prietočnosti pripovrchovej zóny v hydrogeologickom masíve
    Prenos znečisťujúcich látok v podzemných vodách a jeho charakteristiky
    Priepustnosť a prietočnosť pripovrchovej zóny západného úseku flyšového pásma Západných Karpát
    Prieskumno-sanačné práce na lokalite Radvaň nad Laborcom
    Problematika úpravy hydrofyzikálních vlastností výsypkových zemin v severočeském hnědouhelném revíru
    Proces preparace zvodněného systému narušeného antropogenní činností a jeho matematické modelování
    Proces tvorby vodního režimu rekultivovaného povrchu Radovesické výsypky
    The process of restoration of a water-bearing system affected by industrial Activity of Man and its modelling
    Prof. Ing. Ivo Kazda, DrSc. sedmdesátiletý
    Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. (znova) jubiluje
    Prognóza snížení hladiny podzemní vody na úpatí Krušných hor postupem povrchové těžby uhlí - matematický model AQUIFEM 1
    Prognózy v hydrogeografii
    Projevy a příčiny meromixie jezer po těžbě nerostných surovin v Česku
    Propustnost a průtočnost předvariských hornin ve středních, v jižních a západních Čechách
    Příklad využití dálkového průzkumu Země při zjišťování výskytu vody v krajině
    Příspěvek k metodě rozčlenění odtoku s využitím režimního pozorování hladiny podzemní vody v reprezentativním vrtu
    Radioaktivní znečištění údolní nivy Ploučnice v bývalém VVP Ralsko : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Recentní bio- a tanatocenózní sedimenty v korytě Vltavy mezi mosty Palackého a Jiráskovým v Praze
    Regresní model priemernej ročnej odtokovej výšky pre územie Slovenska
    Rekultivace území dolů Bílina
    Relation between phase density and component concentration in groundwater flow modelling
    Řešení neustáleného proudění vody v nasycené půdní zóně pomocí separace časových a prostorových proměnných
    Salmovský palác - příčiny vlhkosti a zasolení zdiva
    Seasonal simulation of the soil water regime - a sensitivity analysis
    Sedimentology and orientation of tentaculite shells in turbidite lime mudstone to packstone: Lower Devonian, Barrandian, Bohemia
    Setkání českých a slovenských hydrologů
    Shape of fluvial pebbles in surface and subsurface stream from Moravian Karst, Czech Republic
    Simulace proudění podzemní vody v Třeboňské pánvi pomocí numerických modelů
    Solární oteplování
    Stanovení tvaru hladiny podzemní vody v okolí Přelouče
    SWMI - numerický model jednorozměrného proudění v nenasycené půdní zóně
    Termální vody u Aquas Calientes v Nikaragui
    Three-Component Model of Runoff Generation, Lysina Catchment, Czech Republic
    Three-component model of runoff generation, Lysina catchment, Czech Republic
    Tortuozita jako hydrologická charakteristika?
    TRANSCAT system prototype for water management decision support
    Translační vlny při stálém přítoku do obdélníkového koryta s velmi nadkritickým prouděním provzdušněné vody
    Typologické regióny obehu podzemných vod Slovenska
    Účinnost numerických metod užitých při řešení problematicky transportních procesů
    Údolí nivy v hydroekologických mapách
    Uplatnění metod dálkového průzkumu Země v hydrologii
    Úspěšnost konverze PZP Lobodice ze svítiplynu na zemní plyn
    Utrácení odpadních vod a výplachů do naftových vrtů určených k likvidaci
    Validation of modeling team solution and matrix porosity of granitic rocks
    Validation of transport and friction formulae for upper plane bed by experiments in rectangular pipe
    Velká voda, krajina a člověk : protipovodňová opatření se musí navrhovat od rozvodí
    Vertikální simulace pohybu vody půdním profilem v Třeboňské pánvi
    Vliv heterogenity půdního povrchu a pokryvu na povrchový odtok a smyv půdy za podmínek simulovaných přívalových srážek
    Vliv hydromelioračních staveb na hydrologické procesy v zemědělsky využívaném povodí
    Vliv skládky s.p. Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeře (okres Jablonec nad Nisou) na životní prostředí
    Vodní bilance půdního profilu v pramenné oblasti Labe - Krkonoše
    Vplyv alúvia na tvorbu odtoku z malého horského povodia
    Vplyv vodnej nádrže Zeplínska Šírava na režim podzemných vod
    Vyjadrujú hodnoty tlakového gradientu tlakové anomálie?
    Vyplavování sodného a draselného iontu z malého horského povodí na Šumavě
    Výpočet výtokové čáry s využitím pozorování hladiny podzemní vody
    Výsledky komunikačních zkoušek a datování podzemních vod na lokalitě Proboštov
    Výsledky komunikačních zkoušek v prostoru bývalého lomu Benedikt u Mostu
    Využití GIS a hydrologických modelů v managementu povodí
    Využití údajů o podzemním odtoku pro bilancování využitelnosti zdrojů podzemní vody
    Využívání důlních vod a vod štěrkovišť z hlediska možnosti jímání vody k veřejnému zásobení
    Vývoj režimu podzemní vody ve výsypkách centrální části SHP
    Výzkum důlních vod uranového ložiska Olší-Drahonín
    Water flow in a single fracture with variable aperture
    Water table fluctuations in the West Bohemian earthquake region
    Well-Logging in Regional Hydrogeology (Example: the Police Basin)
    Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach hydrochemicznych wybranych zlewni sudeckich
    Zatápění uranového dolu Hamr I
    Závislosť návrhových veličín regulácie vodného režimu lužných lesov od hydrofyzikálnych vlastností pód
    Zhodnocení současných možností matematického modelování proudění podzemních vod a transportu polutantů
    Zmeny hladiny podzemnej vody v krajinnom systeme Žitného ostrova v rokoch 1966-1985
    Změny režimu podzemních vod pod vlivem těžby uhlí v SHP
    Zpracování a plošné vyjádření některých hydrogeologických prvků v mapách
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu