Record details

Subject heading
    hydrogeologická struktura
Article
    Conditions of the Rise and Hydrogeochemical Stability of Mineral Waters of the Levice Mineral Water Springs Line in the West Carpathians
    Contribution of Geophysical Well-Logging Techniques to Evaluation of Fractured Rocks
    Děčínské termální pole a lázně Sv. Josefa
    Effects of groundwater exploitation on the Borjomi mineral water reservoir in Georgia
    Faciální stavba hydrogeologické struktury na území brněnské aglomerace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-41 Vyškov, 24-43 Šlapanice)
    Fluidtransport im tiefen Kristallin zwischen Fränkischer Linie und dem Eger-Graben? Eine Diskussion möglicher Antriebsmechanismen
    Fyzikální a chemické vlastnosti vod v okolí Luhačovic
    Geologická a strukturní pozorování ve vilémovických vápencích v širším okolí lomu Skalka u Měrotína (24-22 Olomouc, 24-21 Jevíčko)
    Geologická stavba a minerální prameny Karlových Varů
    Geologickoprůzkumné práce pro skládky odpadů
    Geotermálne vody podunajskej a viedenskej panvy
    Geotermálne zdroje komárňanskej kryhy
    Geotermální mapa ČSR 1:500 000 (část Čechy a Morava)
    Ground-Water Residence Time in Crystalline Rocks
    Groundwater Potential in the Crystalline of the Bohemian Massif in Upper Austria - Feasibility Study
    Hydraulické parametre hornín paleogénu v západnej časti hornádskej kotliny
    Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě
    Hydrochemická těžba uranu na ložisku Stráž a její hydrogeologické důsledky
    Hydrogeológia Belanských Tatier a severných svahov Vysokých Tatier
    Hydrogeológia karbonátov mezozoika Brezovských Karpát
    Hydrogeological analysis of safe radioactive waste disposal
    Hydrogeological aspects of agrochemical warehouse reconstruction to an oil product warehouse and its monitoring
    Hydrogeological Environment in Hard Rocks : An Attempt at its Schematizing and Terminological Considerations
    Hydrogeologická a hydrogeochemická charakteristika podzemných vod mladšieho paleozoika sv.svahov Nízkych Tatier
    Hydrogeologická charakteristika neogénnych a kvartérnych kolektorov v severovýchodnom okolí Košíc
    Hydrogeologické a geochemické nejistoty v ukládání radioaktivního odpadu v Českém masivu
    Hydrogeologické limity rozvoje města Brna
    Hydrogeologické poměry severovýchodní části Bílých Karpat
    Hydrogeologické problémy v geotechnice
    Hydrogeologie cenomanu labské oblasti české křídové pánve
    Hydrogeologie krystalinika jihozápadní Moravy
    Hydrogeologie okresu Svitavy
    Hydrogeotermálne pomery Popradskej kotliny
    Hydrologická bilancia a optimálna využitelnosť podzemných vod v karbonátových horninách
    Iodine-bromide waters of potential balneological use at the borderland of Poland and Czech Republic
    K některým teoretickým otázkám vlivu poddolování
    Karlovarské prameny
    Karotáž při studiu hydraulických parametrů aquiferů
    Krystalický vápenec a s ním spjatá hydrogeologická struktura u Senorad (24-33 Moravský Krumlov)
    Likvidace uranových dolů a návrhy racionálního využití důlních děl
    Logging of hydrogeological wells in the basin Cuenca Sur de la Habana, Cuba
    Mikrogravimetrie na lokalitě s.p. Lachema Brno
    Morfohydrogeometrická analýza - metoda umožňující objektivnější pohled na formování zásob podzemní vody a jejich využití v rámci fluviálních uloženin údolní nivy
    Možnosti reinjektáže geotermálnych vod v centrálnej depresii podunajskej panvy
    Mušov-3(G) - první vyhledávací vrt na termální vodu na jižní Moravě
    Nepriamy odhad priepustnosti podĺa hydrogeochemických údajov na príkladě kryštalinika Malých Karpát (povodie Vydrice)
    Nové důkazy o tektonické segmentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla (02-32 Teplice v Čechách)
    Nové poznatky o južnej části strhársko-trenčskej prepadliny
    Nulté průvaly ryolitových vod v oblasti duchcovských dolů
    Okamžitá statická hodnota tlaku na ústí vrtu GRP-1 Podhájska
    Optimalizace využívání a ochrany podzemních vod s ohledem na ostatní složky životního prostředí: polická pánev
    Origin of groundwater in the Tertiary volcanic complex in central Slovakia
    Origin of groundwater mineralization in coarse-grained lower Badenian aquifer in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin
    Ověření geochemické anomálie (radioaktivní a kovové prvky) v okolí říčky Slatinky zhruba mezi obcemi Slatinice, Lutín a Luběnice
    Podmínky využívání stávajících těžebních sond na vytěžených ložiscích ropy a plynu pro vtláčení tekutých odpadů
    Podzemné vody Slovenského krasu a možnosti ich využitia
    Possibilities and Problems of Deterministic Numerical Modelling of Groundwater Flow in Hard Rocks : Parametric Case Study in Central Bohemia
    Praktické dösledky priestorovej neuniformity prietočnosti pripovrchovej zóny v hydrogeologickom masíve
    Pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu (12-41 Beroun)
    Problém omezení zasolení řek vodami přiváděnými z polských černouhelných dolů
    Problematika sanace chemické těžby uranu na Českolipsku
    Problematika ukládání odpadů v postižené oblasti Berounsko
    Prognóza obnovení přírodního hydrologického režimu termy Pravřídla v Teplicích po zastavení čerpání z Obřího pramene na Duchcovsku
    Propustnost a průtočnost předvariských hornin ve středních, v jižních a západních Čechách
    Přírodní tepelný potenciál v Podkrušnohoří
    The Quaternary fluorite and barite mineralization in the surrounding of the eastern part of the Krušné hory Mts. (NW Bohemia)
    Radiocarbon dating in a karstified coastal aquifer in Cuba
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Sestavení syntetických map potenciální zranitelnosti
    Soupis podzemních objektů hlavního města Prahy - Hlavní ekologická rizika
    Stav řešení havarijních kontaminací v roce 1993
    Stav uložiště ve štolách v lomu Na Kozle (Hostim I.) k 1.10.1994
    Stolové minerálne vody typu CaMg/HCO3 v oblasti Trenčína
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Střet zájmů o těžbu uhlí na Karvinsku s ochranou lázní Darkov, města Karviná a jeho okolí
    Surowce balneologiczne z obszaru plaszczowiny magurskiej (Karpaty Polskie)
    Těžba grafitu a kras v Českokrumlovské vrchovině
    Třesínská krasová zvodeň při východním okraji Českého masívu a problémy jejího racionálního využití a ochrany
    Tvorba chemického složení podzemní vody v kolektorech mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Uhličité vody v Československu
    Use of GIS for optimalization of human activity in a catchment area: An example of the Beauce region (France)
    Utrácení odpadních vod a výplachů do naftových vrtů určených k likvidaci
    Vodohospodářských 50 let aneb čas hydrogeologii
    Výskum podzemných vod Slovenska a jeho ďalšie zameranie
    Výskumný geotermálny vrt FGKr-1 v Kravanoch n./D
    Výsledky 70-letého pozorování podzemní vody ve vrtu V-12 v jímacím území brněnského vodovodu
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Výsledky geologického mapování 1:10 000 v studijní ploše Pekařov-keprnická klenba (14-24 Bělá)
    Výsledky hydrogeologických vrtů BVJ-301 až 305 (Lipová-lázně, Bobrovník)
    Výsledky stoletého pozorování hladiny podzemní vody ve vrtu V 12 v Baníně
    Využívání důlních vod a vod štěrkovišť z hlediska možnosti jímání vody k veřejnému zásobení
    Vznik minerálních vod karlovarského typu
    Vzťah kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov podzemných vod krasovo-puklinových obehov
    Vzťah zrážok k režimu studených a termálnych krasových vôd v Západných Karpatoch
    Water-rock interaction in some mineral waters in the Sudetes, Poland: implications for chemical geothermometry
    Zachrání poušť žíznivé?
    Závislost chemismu podzemních a povrchových vod na poruchách zemské kůry (s příklady z Československa)
    Zhodnocení Pravřídla jako průzkumného důlního díla a jeho vliv na termu
    Zpracování dat o čerpání ryolitových vod statistickými metodami