Record details

Subject heading
    hydrogeologie
Article
    1. Hydrogeologické novinky ze Železných hor a přilehlé Dlouhé meze
    10. česko-slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres Ostrava 2009
    Aktivity ministerstva životního prostředí při vyhledávání a průzkumu lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
    Aktivity VŠB - Technické university v Ostravě v oblasti životního prostředí
    Aktuální problémy aplikací matematického modelování v řešení hydrogeologických úloh
    Analysis of factors forming the groundwater regime in the West Bohemian seismoactive region
    Analysis of in situ experiments using the EIS (Electrical Impedance Spectrometry) method
    B-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    The benefits of well logging for the reduction of environmental impacts on contaminated land
    The calculation of hydraulic conductivity of sands according to their granularity
    CHKO Broumovsko : geoekologická studie : úvodní etapa
    Contamination of soils and groundwater by petroleum hydrocarbons and volatile organic compounds - Case study: ELSLAV BRNO
    Czech environmental and engineering geophysics
    D-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Třeboňsko
    Deep drilling - a perspective of research into geodynamics of western part of the Eger Graben
    Dějiny hydrogeologie v ČR
    Department of Geofactors
    Dissolved Load of a Central Himalayan Forest Headwater in an Experimental Catchment, India
    Doc. RNDr. Ján Jetel, CSc., sedemdesiatročný
    Doc. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc.
    Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod]
    DÚ-01: Zhodnocení rizik zranitelnosti horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1
    Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění
    Dynamika průsaku vody do vodárenského přivaděče Bedřichov
    Éditoral
    eEarth and eWater multilingual digital geological database
    Ekogeologický a hydrogeologický výzkum okolí Kašperských Hor v chráněné krajinné oblasti Šumava
    Faktory ovlivňující předpovědi režimu podzemní vody
    Fluorescein uranin detection by TV cameras
    Geochemické modelování v kontaminační hydrogeologii
    Geoekologie a její úloha v geotechnice
    Geofyzikální možnosti studia nivy
    Geoinformační technologie a modelování hydrogeologických procesů - současné problémy a trendy
    Geologic factors influencing distribution of hardrock transmissivity
    Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky
    Geologické práce hrazené ze státního rozpočtu realizované v roce 1999
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masiv)
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masív)
    Geotechnické aspekty zemědělských staveb
    GIS aplikace pramenů a vrtů na ČHMÚ - pobočka Praha
    Hierarchy of inhomogeneity elements influencing transmissivity distribution in hard rocks
    Historical floods in Bohemia and Moravia on the example of the year 1598
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze : 12-24 Praha
    Hydrochemický a hydrogelogický monitoring testovací lokality melechovský masiv
    Hydrogeochemie a režim podzemních vod sedimentárních oblastí
    Hydrogeologická interpretace pojmů kontaminace, havárie, krajně naléhavý stav
    Hydrogeologická problematika a vodní bilance jezera ČSM v katastrálním území Dubí-Pozorka
    Hydrogeologická problematika kuželového krasu regionu Guangxi v jižní Číně
    Hydrogeologická problematika meziložních písků na Mostecku
    Hydrogeologické aspekty ochrany ekosystému před negativní antropogenní činností : optimalizace ekosystémů v povodí
    Hydrogeologie a právní systém
    Hydrogeologie
    Hydrogeology in the Czech Republic
    In memoriam doc. RNDr. Václav Zajíček, CSc.
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. geotechnická databáze a Zárubova knihovna
    Ing. Vlastimil Myslil, CSc. - 80 let
    Interactive use of groundwater hydraulic modelling and GIS application for predicting of groundwater level rise impacts
    Inventory maps and modelling of slope movements using ArcView software
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace Sokolovské hnědouhelné pánve
    Inženýrskogeologický průzkum a sanace sesuvu Ostrava-Lhotka
    Jak využívat zemské teplo na Šumavě?
    Jubileum RNDr. Václava Nováka - muzejníka, mineraloga, geofyzika, hydrogeologa, geomorfologa, učitele, sběratele, popularizátora geologických věd
    Jubilující Břevnov očima hydrogeologa : 12-24 Praha
    K 85. narozeninám Ing. Vlastimila Myslila, CSc.
    Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek
    Komplexní problematika revitalizace území po skončení těžby hnědého uhlí v podkrušnohorských revírech
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Metodika posouzení ochranných pásem z hlediska plošného zemědělského znečištění na příkladu VN Švihov
    Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod
    Mineralogie a geologie lomu Lomnice v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
    Modelování proudění podzemní vody v linii protipovodňových prvků v Praze-Troji
    Modely a metody zpracování dat z monitorování podzemních vod na příkladu jižní části vysokomýtské synklinály
    Modern use of historical maps for the landscape rehabilitation in the Czech Republic
    Monitoring hladiny podzemní vody v tělese Radovesické výsypky
    Možnost využití geofyzikálních metod při sanaci následků hornické činnosti
    Možnosti radionuklidových stopovacích zkoušek při průzkumu těsnosti nádrží a směru proudění vod v podmínkách SHP
    Možnosti řešení území Praha - Kunratice jih a obnovení protipovodňové a rekreační vodní nádrže "královský rybník"
    Možnosti využití geotermálních zdrojů pro energetické účely : využití geotermálních zdrojů v postižených oblastech
    Návrh revidovaného vymezení zranitelných oblastí podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.
    Navrhování vrtů pro tepelná čerpadla a existující hydrogeologická rizika
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Některé legislativní aspekty současné hydrogeologie
    Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice)
    Obor & osobnost: doc. RNDr. Jiří Krásný, CSc., hydrogeologie
    Odbornost v hydrogeologii a její uplatňování
    Odešel Josef Veselý
    Odvodnění jezera Paron v Peru
    Ohlédnutí za minulými deseti hydrogeologickými konferencemi
    Opustili nás: docent RNDr. Ján Jetel, CSc. 1935-2005
    Opustili nás: p.g. Věra Tišnovská
    Osmdesátiny Vladimíra Calábka
    OSS ČEPRO Hněvice - sanační systém nové generace
    Ověření geochemické anomálie (radioaktivní a kovové prvky) v okolí říčky Slatinky zhruba mezi obcemi Slatinice, Lutín a Luběnice
    Ovlivnění podzemních a povrchových vod likvidací dolů - dolnoslezská uhelná pánev
    Počítacie stroje v hydrogeológii
    Podzemní voda pro sociální a ekonomický rozvoj a ochranu ekosystémů
    Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Pokus o paleohydrogeologii severní Moravy
    Povrchové a připovrchové procesy
    Problematika dusičnanů v podzemní vodě v kvartérních sedimentech dolního toku Jizery
    Problematika provozu a likvidace sběrného naftového střediska z hlediska vlivu na životní prostředí
    Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc. - osobnost české hydrogeologie
    Průzkum a sanace znečištění - současný stav a výhled problematiky v České republice
    Průzkumné metody v hydrogeologii
    Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy
    Přehodnocení inženýrskogeologické situace sokolovské hnědouhelné pánve pro umožnění obnovy krajiny, rozvoje sídel a infrastruktury
    Příčina lokálních poruch dna ve vodní nádrži Modlany : průsaky vod do závalového pole
    Příprava hydrogeologických podkladů pro samočinný počítač
    Příspěvek k určení vlivu geografických podmínek na průběh povodně v červenci 1997
    Rekultivace po těžbě uhlí povrchovým způsobem
    Režim podzemních vod s volnou hladinou
    Režim podzemných vôd s napätou hladinou
    RNDr. Václav Novák šedesátiletý
    Řešení hydrogeologické problematiky při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve v ostravsko-karvinském revíru
    Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií
    Salt Plugs in the eastern Zagros, Iran: Results of Regional Geological Reconnaissance
    Seismic velocity anisotropy - measurement and application
    Seminář Podzemní voda ve vodoprávním řízení 10
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení IX"
    Sesuvná území v Malé Úpě v Krkonoších
    Sesuvné území v Malé Bystřici
    Současnost a budoucnost české hydrogeologie
    Stanovení limitu ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 2. část
    Střety zájmů mezi ložiskem a krajinou v průběhu průzkumu počátku těžby a likvidace na příkladu ložiska Křižanovice
    Temporal chemical instability and space variability of groundwater in granite
    Tuřanská terasa v údolí mezi Stránskou skálou a Bílou horou (24-43 Šlapanice)
    Ukládání elektrárenských odpadů a hlušiny v Ostravsko-karvinském revíru a ve světě
    Unfilterable "geoaerosols", their use in the search for thermal, mineral and mineralized waters, and their possible influence on the origin of certain types of mineral waters
    Die Uranlagerstätte Königstein
    Validation of modeling team solution and matrix porosity of granitic rocks
    Vertikální stratifikace chlorovaných uhlovodíků - zkušenosti z praxe
    Vodní režim krystalinika a nitráty ve vodách
    Vody
    Výpočet hydraulických parametrů a zásob podzemní vody na samočinném počítači Minsk 22
    Výsledky komunikačních zkoušek v prostoru bývalého lomu Benedikt u Mostu
    Výstavba vodních nádrží v mostecko-komořanské oblasti
    Výuka geologických oborů na vysokých školách
    Využití důlních vod ostravsko-karvinského revíru v provozu úpraven uhlí
    Vývoj vydatnosti pramenů v Česko-saském Švýcarsku
    Vzpomínka na Antonína Plachetku
    Vzpomínka na Ing. Stanislava Čurdu, CSc.
    Vzpomínka na profesora Jana Šilara
    Vzpomínka na profesora Jana Šilara
    Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny (11-23 Sokolov)
    Wetland plant decomposition under different nutrient conditions: what is more important, litter quality or site quality?
    Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech
    Zamyšlení nad vývojem podnikání v hydrogeologii za posledních deset let
    Zasedání rady Mezinárodní hydrogeologické asociace (IAH) a plenární zasedání asociace
    Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach hydrochemicznych wybranych zlewni sudeckich
    Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech
    Změny režimu podzemních vod pod vlivem těžby uhlí v SHP
    Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1 (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-14 Pelhřimov, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Životní cesta prof. Jana Šilara