Record details

Subject heading
    hydrologie
Article
    Ablagerung atmosphärisch deponierter Schwermetalle im Sediment von Oberflächengewässern mit versauertem Einzugsgebiet
    Acidification and acid rain
    Akumulace říčního odtoku nádržemi v povodí horního toku Odry na území České republiky
    Aluminium biogeochemistry in two Czech catchment with contrasting lithology subject to chronic acidic deposition
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    Analýza hydrologických dat z Modravských povodí
    Application of the forest-soil-water model (PnET-BGC/CHESS) to the Lysina catchment, Czech Republic
    Application of two biogeochemical models (PnET-BGC/CHESS and MAGIC) to the Lysina Catchment, Czech Republic
    Aspekty zahlazování následků hornické činnosti v podmínkách podkrušnohorských revírů v návaznosti na navrženou koncepci energetické politiky České republiky
    August 2002 flood in the Czech Republic: meteorological causes and hydrological response
    A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
    The catastrophic flood in February/March 1784 - a natural disaster of European scope
    Catchment hydrology and acidification recovery at the Gardsjön covered catchment experiment
    Catchment-Scale Acidification Reversal Experiment at Gardsjön, South-west Sweden - Assessment of the Experimental Design
    Changes of runoff regime according to human impact on the landscape
    Changing water quality in the Czech part of the Elbe catchment area in the 1990s (twelve years of cooperation of Czechs and Germans on the river Elbe)
    Chráněná území okresu Benešov (Část II)
    Classification of the dynamics of water quality changes in the Elbe River basin
    Comparative analysis of the floods in Prague (Czechia) and in Seville (Spain): seen from the geographical viewpoint
    Covered catchment experiment at Gardsjön: Changes in runoff chemistry after 4 years of experimentally reduced acid deposition
    The Covered Catchment Site : A Description of the Physiography, Climate and Vegetation of Three Small Coniferous Forest Catchments at Gardsjön, South-west Sweden
    Critical Loads of Hazardous Trace Elements in Soil-Water System
    Časová a prostorová variabilita vybraných klimatologických a hydrologických prvků na území Krkonoš za období 1961-2000
    Činnost VÚV TGM v oblasti šíření vědeckotechnických informací
    Člověk a geologický vývoj Země
    Depositional environments of a drawdown evaporite basin recorded in the Badenian gypsum facies in northern Carpathian Foredeep
    Destrukce a nástin revitalizace krajiny narušené dolováním
    Development diversity of peatlands in Bohemian Forest
    Does Acidification Polici Follow Research in Northern Sweden? The case of Natural Acidity during the 1990's
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část I, Ovlivnění hydrologického cyklu Bíliny
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část II, Varianty zatápění zbytkové jámy
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Ecological survey of river habitat diversity: trans-boundary cooperation in the Ore Mountains (Krušné hory, Erzgebirge)
    Elbe Project : Principal results of Czech-German cooperation
    Entropy production on productive and non-productive surfaces
    Environment quality in the Czech Republic at the regional level (evaluation of the results from Košetice observatory)
    Estimating high levels exceedance probabilities by point process approach with applications to northern Moravia precipitation and discharges series
    Extreme droughts in central Europe in the preinstrumental period
    Factors controlling streamwater chemistry changes during hydrological episodes (Jezeří catchment, Krušné hory Mountains, Czech Republic)
    A feasibility of absolute gravity measurements in geodynamics
    The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasters of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
    Floodplain and its delimitation
    Fossil valleys of the Mostecká pánev (Basin)
    František Koláček
    Fuzzy model pro předpověď stupně ohroženosti povodí povodněmi z přívalových dešťů
    Fyzická geografie na Univerzitě Karlově v Praze
    Geostatistická klasifikace dynamiky změn kvality vody v povodí Labe
    Groundwater Potential in the Crystalline of the Bohemian Massif in Upper Austria - Feasibility Study
    Historické povodně na Moravě před rokem 1900
    Historický srážkový rekord z Jizerských hor z roku 1897 dodnes nepřekonán
    Hodnocení sezonality kulminačních průtoků v povodí Berounky
    Human Impacts on the River Flow: Case Study Upper Oder Basin
    Hydrogeologická tělesa a proudění podzemní vody v Českém krasu
    Hydrological aspect of mine inundation in the Rosice - Oslavany Coal Basin
    Hydrological consequences of the climatic changes
    Hydrological regime of some springs in the Upper Oder River Basin
    Hydrological regime of the riparian landscape of the Morava river in the light of the past and recent changes
    Hydrological research in experimental and representative catchments in Czech Republic and Slovak Republic
    Hydrologický výskum v experimentálnych a reprezentatívnyh povodiach Českej a Slovenskej republiky
    Hydrologický výskum v malých povodiach v bývalom Československu v kontexte medzinárodnej spolupráce
    Hydrologický výzkum v malých zemědělských povodích
    Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz
    The Hydrology of the Covered Catchment : Water Storage, Flowpaths and Residence Times
    Hydrosynoptic approaches for identification of flood mechanisms
    Industriální příroda - problémy péče a ochrany : případový problém: buštěhradská halda
    The influence of long-term N-fertilization on episodic leaching of nitrate from a small forested catchment at Gardsjön, Sweden
    Instability driven flow and runoff formation in a small catchment
    Internetová databáze 40 ročníků Opera Corcontica - Sborníku vědeckých prací z Krkonošského národního parku
    Jeskyně Charles Brewer : mamutí jeskyně v kvarcitech Guyanské vysočiny
    Jizera a povodně v Turnově
    Jižní úsek hydrogeologické hranice mezi vysokomýtskou a ústeckou synklinálou (14-33 Polička, 14-34 Svitavy, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-12 Letovice)
    K čemu je fuzzy logika při odhadu extrémních povodní
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 1. část, Charakter, ráz a identita krajiny
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně : 14-24 Bělá pod Pradědem
    Kritické zátěže pro acidifikaci v povrchových vodách severovýchodních Čech a severní Moravy
    Kvartérní vápence a sírany z vltavského údolí u Máslovic
    Landuse changes as indicator of flood risk
    Landwirtschaftliche Rekultivierung im Gebiet des Steinkohlenbergbaus im Revier Ostrava-Karviná
    Lesnicko-hydrologický výzkum v beskydských experimentálních povodích
    Mass balance of nutrients and major solutes in the Plešné watershed-lake ecosystem in the 2001 hydrological year
    Matematické modelování v hydrologii a životním prostředí : kalibrace - verifikace - neurčitost - pojem equifinality
    Meandry Litavky - Návrh na vyhlášení přírodní památky
    Meteorological and hydrological extremes in the Dietrichstein domains of Dolní Kounice and Mikulov between 1650 and 1849 according to official economic records of natural disasters
    Metody hodnocení hydrologického sucha
    Minulosť a možnosti hydrologického výskumu v malých povodiach na Slovensku
    Model Analysis of Carbon and Nitrogen Cycling in Picea and Fagus Forests
    Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
    Modeling forecast of acidification and recovery in the Lysina catchment, Czech Republic
    Modelling Soil Acidification in a Roofed Catchment : Application of the SAFE Model
    Modelling the Hydrology of the Covered Catchment
    Modelová interpretace výsledků měření mísící zóny v Labi pod vypouštěním z ČOV Hradec Králové
    Modelování rozvodnice a primárních terénních charakteristik na experimentálním povodí Modrava 2
    Mokerská plošina a přilehlé údolí Říčky: vývoj říční sítě a krasových jevů v kenozoiku
    Monitoring, modelling and study of environmental fate of persistent organic compounds in the Kosetice observatory, south Bohemia - the results of 14 years project
    Možnosti řešení území Praha - Kunratice jih a obnovení protipovodňové a rekreační vodní nádrže "královský rybník"
    Můžeme v hydrologii sdružovat neurčité informace a znalosti?
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
    Některé poznatky o změnách vlhkosti hnědých uhlí v úseku těžba-úprava a jejich možném vlivu na výsledky rozdružování
    A new survey of sources of the Amazon
    Nitrogen saturation induced by experimental addition of ammonium nitrate to a forested catchment at Gardsjön, SW Sweden
    Obnova jezer metodou odstranění sedimentu - rybník Vajgar, Česká republika
    Obrana a obnova krajinných částí ohrožených důlní činností (využitím metody biologické regenerace krajiny)
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
    Odložené globální oteplování? : oceánské proudění a třicetileté chladné epizody
    Odvodnění urbanizovaných území
    On equivalent roughness of mobile bed at high shear stress
    Oxygen Isotope Climatic Record in a Carbonate Flowstone Layer from a Medieval Underground Mine in the Kutná Hora Ore District
    Peaks over threshold method in comparison with block-maxima method for estimating high return levels of several Northern Moravia precipitation and discharges series
    Peat bogs influence on runoff processes : case study of the Vydra and Křemelná River basins in the Šumava Mountains, southwestern Czechia
    Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR
    Povodeň na řece Moravě v červenci 1997
    Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997
    Povodně a klimatické změny
    Povodně v Berouně
    Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích
    Prášilské jezero
    Preservation of biomolecules in sub-fossil plants from raised peat bogs - a potential paleoenvironmental proxy. Part II. Biogeochemistry
    Pro vodu i proti vodě : smysluplná opatření v krajině
    Problematika starých antropogenních zátěží jihovýchodní Moravy
    Problematika změn vodního režimu v důsledku hornické činnosti v západní části SHP
    Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. sedmdesátníkem
    Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. (znova) jubiluje
    Prof.Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. jubiluje
    Program revitalizace krajiny v Sokolovském revíru
    Předběžná souhrnná zpráva o hydrometeorologické situaci při povodni v srpnu 2002 : 2. verze, v Praze 29.8.2002
    Předpovídání povodní v České republice
    Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část) : geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy : 34-23 Břeclav
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k určení vlivu geografických podmínek na průběh povodně v červenci 1997
    Půda je naším největším bohatstvím : neprodávejme pole, může se nám hodit
    Působení hlušiny na fytoplanktonní společenstva poklesových kotlin
    Recovery from acidification during ten years of the covered catchment experiment at Gardsjön, Sweden, followed by four years after the roof was removed
    Recovery from Acidification in the Forested Covered Catchment Experiment at Gardsjön : Effects on Biogeochemical Output Fluxes and Concentrations
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic)
    Results after six years of clean precipitation treatment at the Gardsjön Covered Catchment Experiment - good news or bad news?
    Robustní postup pro odhad hydraulických parametrů povrchové vrstvy půdy z měření provedených Guelphským permeametrem a diskovým infiltrometrem
    Runoff changes in areas differing in land-use in the Blanice River basin - application of the deterministic model
    Rychnovský vrch a jeho "detonační fenomén"
    Řeka Morava za povodně v červenci 1997 (od pramenné oblasti po ústí do Dunaje) : věnováno památce významného moravského hydrologa Ing. Aloise Polišenského (1924-1988)
    Selected papers from the 7th International Conference on Acid Deposition, Prague, Czech Republic, 12-17 June, 2005
    Setkání českých a slovenských hydrologů
    Signals of extreme weather conditions in Central Europe in GRACE 4-D hydrological mass variations
    Simulace proudění podzemní vody v oblasti křídových a kvartérních sedimentů dolního toku Jizery
    Simulating the Gärdsjön Covered Catchment Experiment with the MAGIC Model
    Simulation of groundwater flow in Cretaceous and Quaternary deposits at the lower course of the River Jizera
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Soil moisture dynamics in levees during flood events - variably saturated approach
    Spatial and temporal variation of the soil moisture in a small catchment: monitoring and modelling
    Spatial Variability and Long-Term Trends in Mass balance of N and S in Central European Forested Catchments
    Specializovaná ochrana v územní působnosti Povodí Ohře, a.s.
    Specializovaná protipovodňová ochrana na území Povodí Ohře
    Srpnové povodně v roce 2002 na území Čech z pohledu meteorologa
    Study of the effects of topography altitude and tree species on delta 34S of deposited sulphur
    Sucho v českých povodích v roce 2003
    The Sudetic tributaries of Upper Odra transformation during the Holocene period
    Sulfur isotope dynamics in two Central European watersheds affected by high atmospheric deposition of SOx
    Sulfur isotopes as a tracer in small catchment studies
    Summer floods in central Europe in 1813 - an analogy to floods of 1997
    Šumavská sladkovodní společenstva thecamoeb (Testacea)
    The temporal and spatial distribution of rainfall intensity in urban watersheds
    Teorie možnosti v hydrologii a vodním hospodářství
    Travertin z Pamukkale v Turecku
    Trend assessment of deposition, throughfall and runoff water chemistry at the ICP-IM station Kosetice, Czech Republic
    Trendy ve vývoji odtoku v povodí Otavy
    Tvorba geomorfologického informačního systému pro oblast Prášilského jezera (Šumava)
    Ukončení projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002
    Úloha mokřadů v koloběhu energie, vody, živin, uhlíku a těžkých kovů v krajině
    Uncertainty of hydrological forecast due to inputting precipitation forecast and simple probabilistic approach for the Labe (Elbe) River catchment
    Utajovaná přívalová povodeň na jižní Moravě 9. června 1970 : k 40. výročí přírodní katastrofy, která si vyžádala 35 lidských životů
    Velká voda, krajina a člověk : protipovodňová opatření se musí navrhovat od rozvodí
    Vliv těžby Sn-W rud na životní prostředí
    Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš
    Vodní bilance půdního profilu v pramenné oblasti Labe - Krkonoše
    Využití geoinformačních technologií pro hodnocení vývoje stokových poměrů v poddolovaném území
    Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží
    Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi
    Vývoj jakosti povrchových vod v povodí Cidliny
    Vývoj látkových toků a překročení kritických zátěží v České republice
    Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i., Centrum výzkumu ochrany půdy a vody
    Významné krajinné prvky
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrCs.
    Water quality changes in the Elbe river basin
    Yam Hamelach - Mrtvé moře : příběh vzestupu a pádu
    Z Albertova až k pramenům Amazonky : profesor Bohumír Janský vede hydrologický výzkum v českém pohraničí i v horách Asie a Ameriky
    Za profesorem Adolfem Paterou
    Základní charakteristika zkoumaného území Jizerských hor a Frýdlantska
    Zhodnocení možnosti stabilizace jezírka Netopýrky v Brně (24-32 Brno)
    Změny a zvláštnosti vodního režimu řeky Ostravice