Record details

Subject heading
    infiltrace
Article
    Alternativní varianta zvýšení zásoby vody využitelné pro vodárenské účely v ČR
    Bleskové povodně : hrozba krátkodobých srážek velké intenzity
    Comparison of two methods to assess heterogenity of water flow in soils
    Destruction of orthogneiss layered structure through partial melting and melt infiltration in high temperature shear zone: quantitative textural study of anatectic process
    Dynamika průsaku vody do vodárenského přivaděče Bedřichov
    From orthogneiss to migmatite: Geochemical assessment of the melt infiltration model in the Gföhl Unit (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Geológia a dunajské podzemné vody
    Hydrofyzikální testování jemnozrných zemin a granulátů
    Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická problematika a vodní bilance jezera ČSM v katastrálním území Dubí-Pozorka
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě : 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrogeologické poměry Radovesické výsypky
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách : 01-43 Horní Blatná
    Hydrologické a hydrochemické výzkumy v jižní části Moravského krasu
    Impact of the entrapped air on water flow and solute transport in heterogeneous soil: Experimental set-up
    Jednorozměrný numerický model infiltrace - ověření přesnosti simulace
    K problematice režimu napjatých zvodní
    Komunikační zkouška v údolí Šramnického potoka
    Koncepce odvodňování lokality J. Šverma-západ
    Krystalický vápenec a s ním spjatá hydrogeologická struktura u Senorad (24-33 Moravský Krumlov)
    Kvantitativní ovlivnění podzemních vod antropogenní činností - důsledky a možná nápravná opatření
    Laboratorní infiltračně výtokový experiment monitorovaný metodou magnetické rezonance
    Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe : 02-44 Štětí
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Metodika posouzení ochranných pásem z hlediska plošného zemědělského znečištění na příkladu VN Švihov
    Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
    Modelling of ground water flow in nonhomogeneous media using an integral equation method
    Monitorovací systém podzemních vod v oblasti jímacího území Doubrava-Špluchov
    Možnosti stanovení návrhových průtoků na malých povodích modelem KINFIL
    Nitrate pollution of a water resource - 15N and 18O study of infiltrated surface water
    Ochranná pásma zdrojů podzemních vod - ano či ne?
    On some computational methods for assessment of bank deformations on water reservoirs
    Parameter estimation of soil hydraulic and thermal property functions for unsaturated porous media using the HYDRUS-2D code
    Ponded infiltration experiments in the Uhlířská catchment
    Povodí Uhlířská: Infiltrační experimenty a neinvazivní snímkování půdních vzorků
    Pro vodu i proti vodě : smysluplná opatření v krajině
    Problematika vhodnosti výstavby "průmyslových zón obcí" v oblastech pásem hygienické ochrany jímacích území pitných vod
    Propustnost a průtočnost předvariských hornin ve středních, v jižních a západních Čechách
    Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Káraný using 15N and 18O isotopes
    Revitalizace vodního režimu na výsypkách
    Režim podzemných vôd s napätou hladinou
    Robustní postup pro odhad hydraulických parametrů povrchové vrstvy půdy z měření provedených Guelphským permeametrem a diskovým infiltrometrem
    Rozdíly v odtokových poměrech z krystalinických a flyšových uzemí na Moravě a ve Slezsku
    Seasonal dynamics of infiltration in soil horizon A in Zhůří enclave
    Sestavení syntetických map potenciální zranitelnosti
    Simulace proudění podzemní vody v oblasti křídových a kvartérních sedimentů dolního toku Jizery
    Simulace proudění podzemní vody v Třeboňské pánvi pomocí numerických modelů
    Simulation of groundwater flow in Cretaceous and Quaternary deposits at the lower course of the River Jizera
    SWMI - numerický model jednorozměrného proudění v nenasycené půdní zóně
    Tailing dams - practical problems of ageing
    Testování retenční schopnosti půdy
    Transformation of mylonitic metagranite to migmatite by open-system interactions during melt flow: an example from the Gföhl Unit (Bohemian Massif)
    Transforming mylonitic metagranite by open-system interactions during melt flow
    Use of 15N and 18O isotopes to study supply and distribution of nitrate contamination in selected water sources in the Elbe basin
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Vliv heterogenity půdního povrchu a pokryvu na povrchový odtok a smyv půdy za podmínek simulovaných přívalových srážek
    Vliv hydromelioračních staveb na hydrologické procesy v zemědělsky využívaném povodí
    Vliv klimatické variability a antropogenní činnosti na podzemní odtok
    Vliv různých způsobů separace vrstev kapilární bariéry na její těsnící vlastnosti při zakrývání skládek
    Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci
    Vodní režim krystalinika a nitráty ve vodách
    Vplyv erózie koryta Dunaja na zdroje podzemnej vody v pririečnej zóne
    Vyplavování sodného a draselného iontu z malého horského povodí na Šumavě
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 1., Experimenty a měření
    Vzťah zrážok k režimu studených a termálnych krasových vôd v Západných Karpatoch
    Zakládání skládek a jejich vliv na životní prostředí
    Zanieczyszczenie wód podziemnych związkami azotowymi na obszarze Pragi - zastosowanie izotopów 15N i 18O
    Závislosť návrhových veličín regulácie vodného režimu lužných lesov od hydrofyzikálnych vlastností pód
    Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny
    Zmeny chemického zloženia povrchovej vody pri infiltrácii
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech