Record details

Subject heading
    inkluze plynokapalné
Article
    Křemen - nerost sbírkový, užitkový, ozdobný a magický (II)
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru
    Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace
    Použití laserové ablace a ICP-MS ke stanovení chemického složení fosilních hydrotermálních fluid
    Problémy vzniku vltavínů. IV., Tvary bublin a lechatelieritových inkluzí ve vltavínové hmotě
    Stopové prvky v rudninách a rudních minerálech ložisek rudního obvodu Baia Mare, Rumunsko
    Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu : 12-41 Beroun