Record details

Subject heading
    kontaminace vod
Article
    7. mezinárodní sympozium o interakci mezi horninou a vodou
    Acid-base characteristics of aquatic organic acids in the runoff from a peatland affected by high acidic deposition
    Acidification: biogeochemical, technological and economic conflict
    Acidification of groundwater in the Bohemian Massif
    Acidification of surface Wwters in different geological environments of Bohemian Massif
    Agricultural Impacts in the Northern Temperate Zone
    Akosť vod v tokoch na území hlavního mesta SR Bratislavy
    Assessment of Groundwater Vulnerability
    Die auf dem Monitoring der Oberflachengewaesser in ihrer Gewaesserguete im Flussgebiet basierende fluviale Bodenerosionuntersuchung (am Beispiel des Flussgebietes Mže)
    Biochemický rozklad alifatických chlorovaných uhlovodíků - zkušenosti z praxe
    Biodegradace ropného znečištění podzemní vody na lokalitě Motorlet u Staré Boleslavi
    Biodegradácia ropného znečistenia zeminy a vody na niektorých lokalitách východného Slovenska
    Biogeochemický monitoring malých povodí
    Black slates - A source of acid drainage at the Halifax International Airport, Nova Scotia, Canada
    Charakterizace ropných produktů ve vodách pomocí infračervené spektroskopie. Část II. Shluková analýza
    Chemické složení labské vody a sedimentů u státní hranice v Hřensku
    Chráněná oblast přirozené akumulace vod a hydrochemická těžba ve strážském bloku
    Classification and Review of Groundwater Vulnerability Maps
    Determination of inorganic pollutants in drainage areas of the Bělá and Semíč streams
    Differences in wet-only and bulk precipitation chemistry at two stations in the Krušné hory Mts.
    Distribuce fluorantenu a benzo(a)pyrenu v povodí Odry
    Distribution of Toxic Metals in Stream Sediments
    Do we know everything about physical and chemical formation of groundwater?
    Ecological, Economical and Social Aspects of Groundwater Protection
    Elemental fluxes in forested catchments underlain by granite and serpentinite in the Slavkovský les Mountains, Czech Republic
    Environmental Survey of Freshwaters in the Czech Republic
    Executive Summary
    Formy existence těžkých kovů v přírodních vodách
    Geochemie povrchových vod na území listu Nové Město n. Metují (14-11 Nové Město n. Metují)
    Geochemistry of fresh waters on the map 02 Ústí nad Labem, Czech Republic
    Geologické a hydrogeologické poměry v okolí skládky s.p.Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeří (okres Jablonec n.Nisou) (03-32 Jablonec n.Nisou)
    Gravity prospecting for bedrock topography : Groundwater contamination at Nové Město nad Metují
    Groundwater flow in multilayered rock continuum with discontinuities. 2. Modelling of the consequences of an aquitard jointed zone
    Groundwater-Quality Monitoring - Effective Method of Hydrogeological System Pollution Prevention
    Heavy (and other) metals in three localities of industrial town
    Hliník v kyslých banských vodách v okolí Perneku
    Hodnotenie akosti podzemných vôd aluviálnych sedimentov na Slovensku
    Hrozí v Čechách regionální acidifikace podzemních vod?
    Hydrobiologické hodnocení toků ovlivněných důlními vodami Rudných dolů Jeseník záv. Zlaté Hory a změny během 8 let
    Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě
    Hydrochemická těžba uranu na ložisku Stráž a její hydrogeologické důsledky
    Hydrogeochemická bilance kyselého povodí s extrémně vysokým obsahem hliníku v odtoku: Lysina, Slavkovský les
    Hydrogeochemický výskum a jeho aplikácie pri ochrane životného prostredia
    Hydrogeological aspects of agrochemical warehouse reconstruction to an oil product warehouse and its monitoring
    Hydrogeologické problémy v geotechnice
    Hydrogeologický průzkum znečištění horninového prostředí a podzemních vod,způsobeného pobytem sovětských vojsk v Československu
    Hydrologická a hydrochemická odozva povodí
    Hygiena půd v povodí řeky Moravy
    Indikace kontaminovaných podzemních vod v okolí odkaliště úpravny uranových rud ve Stráži pod Ralskem
    Influence of hydrological processes in basin upon dynamics of nitrates in surface water
    Integrated GIS and Remotely Sensed Data for Input and Runoff Monitoring
    Izotopické složení zdrojů sulfátové kontaminace podzemních a povrchových vod v blízkosti odkaliště energetického popílku
    Jadrová energetika a životné prostredie
    Jedná se o hluboký omyl
    K problematike posúdenia znečistenia vody dusičnanmi vo vybraných východoslovenských tokoch
    Kadmium, Japonsko a syndrom 'itai-itai'
    Kontaminace podzemních vod
    Kontaminace prostředí v areálu k.p. Motorlet Jinonice
    Kontaminace při šlichové prospekci na baryt
    Krápníková výzdoba jako indikátor nepříznivých vlivů antropogenní činnosti
    Kvalita podzemných vôd
    Labe - rozpor mezi ekologií a ekonomikou? Mezinárodní konference o ochraně vod Labe v Cuxhavenu, SRN, v listopadu 1994
    Likvidace následků znečištění Vinořského potoka těžkými kovy s ohledem na zdravotní rizika a další využití území
    Logging of special hydrogeological wells
    Longitudinal variations in streamwater chemistry: Krušné hory Mts., NW Bohemia
    Mass tranfer of ion-exchanging pollutants in ground water. Modelling by the finite differences method
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Mikroextrakcia a kapilárna plynová chromatografia v analýze organických kontaminantov vo vodách
    Mineralogie a geochemie sulfidů železa v černých břidlicích - nebezpečného zdroje kyselých a toxických vod v provincii Nové Skotsko (Kanada)
    Model Legend for Groundwater Vulnerability Maps
    Model působení kyselých depozic na kvalitu povrchových vod
    Modelovanie prenosu iontov látok cez nenasýtenú zónu
    Modified clays and their utilization for immobilization the waste materials from water solution
    Monitorovací systém podzemních vod v oblasti jímacího území Doubrava-Špluchov
    Morfohydrogeometrická analýza - metoda umožňující objektivnější pohled na formování zásob podzemní vody a jejich využití v rámci fluviálních uloženin údolní nivy
    Možnosti odstraňování amonného dusíku z odpadních vod pomocí zeolitů syntetizovaných z popelů
    Možnosti zlepšení jakosti pitné vody v České republice
    Multimetodický přístup k průzkumu lokálního znečištění
    Nepriame určenie koncentrácií dusičnanov v tokoch flyšovej oblasti
    Netradiční použití geochemických metod při monitorování životního prostředí
    Nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů
    O nálezu karpatu (miocén) a dalších výsledcích vrtu Slatinky MH-10 (24-24 Prostějov)
    Ochrana podzemních vod v okrese Mladá Boleslav
    Ochrana povrchových a podzemních vod při provádění staveb a jejich provozu
    Ohrožení kvartérních horizontů niv odpadními vodami
    Optimalizace geochemických procesů v krajině
    Orientačná prognóza vplyvu jednorázového znečistenia na kvalitu podzemnej vody
    Pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních vod, jejich funkce a účinnost
    Plošné zdroje znečišťování vod
    Podíl geologických firem na ochraně životního prostředí
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Poznatky z riešenia havarijného znečistenia podzemných vod a horninového prostredia
    Prenos znečisťujúcich látok v podzemných vodách a jeho charakteristiky
    Principy skládkování tuhých komunálních odpadů v USA
    Problém omezení zasolení řek vodami přiváděnými z polských černouhelných dolů
    K problematice ukládání odpadů v dolech a.s. OKD
    Problematika ochrany zdrojů léčivých minerálních vod
    Problematika provozu a likvidace sběrného naftového střediska z hlediska vlivu na životní prostředí
    Problematika sanace chemické těžby uranu na Českolipsku
    Problematika vhodnosti výstavby "průmyslových zón obcí" v oblastech pásem hygienické ochrany jímacích území pitných vod
    Problémy s tuhými odpady v okrese Olomouc
    Prognózy v hydrogeografii
    Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství
    Řešení ekologické havárie výtoku důlních vod
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Sádrovec ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12, Hranice)
    Secondary anthropogenic contamination of surface streams through lithogenic beryllium, mobilized by acid atmospheric deposition
    Sledování výskytu těkavých organických látek v povrchových vodách povodí Labe
    Small Catchment Research
    Small Catchment Studies in the Tropical Zone
    Sorpční vlastnosti přírodních bentonitů
    Současný stav jakosti vody v řece Lužnici
    Speciation of copper, zinc, lead and cadmium in the fine-grained fraction of river bed sediments of the Labe River in central Bohemia
    Stanovení kritických zátěží na základě sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí
    Stanovení optimálního využití podzemních vod v jímacím území Moravské Bránice (24-34, Ivančice)
    Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Stanovenie obsahu ťažkých kovov vo vzorkách snehu metódou emisnej atómovej spektrografie
    Stav řešení havarijních kontaminací v roce 1993
    Studium izotopů 87Sr/86Sr exogenní zóny v Krušných horách
    Studium příčin změn koncentrace dusičnanů v povrchových a podzemních vodách
    Štúdium sorpcie kobaltu na prírodnom mordenite a klinoptilolite
    Těžba uranu loužením v severních Čechách a náprava jejích negativních důsledků pro životní prostředí
    Těžké kovy v nivě středního Labe
    Trvale polysaprobní toky
    The uptake of trace amounts of uranium and radium on some river suspension components
    Use of GIS for optimalization of human activity in a catchment area: An example of the Beauce region (France)
    Uses and Limitations of Groundwater Vulnerability Maps
    Vliv skládky s.p. Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeře (okres Jablonec nad Nisou) na životní prostředí
    Vplyv hrabového porastu na kvalitu odtěčených zražkových vod
    Vyhledávání a vyhodnocování radioaktivní kontaminace v okolí uranových ložisek Hamr-Stráž
    Výskum podzemných vod Slovenska a jeho ďalšie zameranie
    Výsledky analýzy teplotního režimu horninotvorného prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Využití rentgenové práškové difrakční analýzy pro optimalizaci sanačních prací při havárii technologických nádrží
    Výzkum čištění důlních a odpadních vod ČSUP v období 1970-1988. část 2
    Základní mechanismy transportu As mezi jednotlivýni složkami jeho biogeochemického cyklu
    Zmeny chemického zloženia povrchovej vody pri infiltrácii
    Změny chemismu spadu a povrchového odtoku jako indikátor zhoršování kvality lesních půd Jizerských hor
    Změny režimu podzemních vod ve strážském bloku vlivem těžby uranu
    Znečištění povrchových vod v povodí řeky Berounky ropnými látkami
    Životní prostředí v berounské kotlině (část II.)