Record details

Subject heading
    kontrola mechanická
Article
    Deposition of light ash mixes in mined spaces
    Detailed brittle tectonic analysis of the limestone in the quarries near Vápenná village (case study)
    Evaluation of the seam number XVIII mining in the area of mine Dukla, north from the 2nd transversal tectonic disturbance
    Geologické aspekty výskytu pevných poloh na povrchovém lomu Bílina
    Geologické aspekty výskytu těžko rozpojitelných hornin na povrchovém lomu Bílina
    Hodnocení dobývacích podmínek na lomech podkrušnohorské oblasti
    Hodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., pravního nástupce
    Kámen Přemyslovského paláce v Olomouci
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Main directions of the fractures in the limestone and granite quarries along the Sudetic Marginal fault near Vápenná village, NE Bohemian Massif, Czech Republic
    Monitoring and documentation of flaking-off phenomena in the historical Jeroným Mine
    Možnost prognózy důlních otřesů v uhelných dolech z kontinuálních konvergenčních měření
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
    Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze : 12-24 Praha
    Provenience kamene rozbitých gotických skulptur z kladrubského kláštera u Stříbra
    Průsečíková metoda CPT pro určování náchylnosti uhlí k samovznícení
    Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeroným Mine - modular system
    Relocation of mining-induced seismic events in the Upper Silesian Coal Basin, Poland, by a double-difference method
    Size distribution characteristics in relation to other physical properties of washed Karlovy Vary kaolins
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Study of site effect using mining induced seismic events and ambient noise from Karviná region
    Úkoly a cíle prognózy vzniku otřesů, teoretické principy jejího vypracování
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
    Využití bezvýlomové trhací práce při protiotřesové prevenci v geomechanicky obtížných oblastech závodu Lazy v Orlové
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti"
    Zahlazování následků hornické činnosti po těžbě lomu Chabařovice
    Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Vel'ká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské republiky
    Zur Problematik des Einflussgrenzwinkels und des Umfangs einer Senkungsmulde