Record details

Subject heading
    koryto
Article
    Analysis of the drainage network of the Hoštice foot step
    Assessment of polluted sediments in canalised section of Czech Elbe river
    Character and dynamics of the floodplain of the Losenice stream, Bohemian Forest
    Coarse bed sediments in a headwater channel as indicators of fluvial processes and slope-channel coupling: A case study from the Carpathian Mountains (Czech Republic)
    Contribution to the morphodynamic chronology of Beskydian rivers (Morávka River 1780-1997)
    Dendrochronological record of coupling between landslides and eroding stream chanel (Western Outer Carpathians, Czech Republic)
    Dendrochronological records of the floodplain morphology transformation of Desná River Valley in the last 150 years, the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic)
    Depositional record of an avulsive fluvial system controlled by peat compaction (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Destructional landforms arised from extreme events in the Desná River valley and their vegetation
    Discharge capacity analysis of a river channel: application to the Strážnice gauging station on the River Morava after a historical flood
    Drobné synsedimentární deformační struktury v klastických sedimentech bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Efekt revitalizačních úprav potočních koryt
    Experimentální zjištění míry transformace povodňové a látkové vlny v upraveném korytě malého vodního toku
    Extreme events in the Sudetes Mountains. Their long-term geomorphic impact and possible controlling factors
    Extrémní povodně v době mrazů
    Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany
    Geologické poznatky z povodně v červenci 1997 (jesenická oblast)
    Geomorfologia stożka Wilczej Poręby w Karkonoszach
    Geomorfologické typy vodních toků a jejich využití pro revitalizace
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy na Moravě
    Geomorphic evolution of mid-mountain drainage basins under changing human impacts, East Sudetes, SW Poland
    Geomorphological aspects of the flood of July 1997 in the Moravia and Oder basins in Moravia, Czech Republic
    Georadarový průzkum koryta Vltavy v blízkém okolí Karlova mostu
    Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí
    Horizontal channel development on the upper Jizera and the upper Vltava Rivers between 1938 and 2012
    Hydraulické vyhodnocení dynamiky odtoků a rozlivů
    Hydroekologické hodnocení toků
    Identification of floodplain elements suitable for use in integrated flood protection using hydromorphological mapping. Case study: upper Opava River basin (Czech Republic)
    Jak se u nás mají revitalizace?
    Jak způsobuje hydraulicky nevhodné koryto vodního toku povodeň
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
    Korytové sedimenty a geomorfologické procesy vysokogradientových toků ve flyši Moravskoslezských Beskyd
    Korytovo-nivné geosystémy a riečna krajina: prieskum a hodnotenie
    Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
    Ledové jevy na malých tocích
    Mapování morfologie dna koryta řeky Moravy na lokalitách Kvasice a Bělov : 25-31 Kroměříž
    Meandry Litavky - Návrh na vyhlášení přírodní památky
    Mělké podzemní vody kvartéru Ostravska
    Metamorfóza údolních niv po povodni v červenci 1997 na horní Moravě
    Metoda identifikace tektoniky na základě změny šířky údolního dna (na příkladu Vsetínské Bečvy)
    Miocén a morfotektonika údolí Jihlavy
    Moravské poříční a údolní nivy, povodně a lidé
    Možnosti a přínosy revitalizací vodního prostředí
    Multilinear flood routing using empirical wave-speed discharge relationships: Case study on the Morava River
    Návrh některých českých termínů z povodňové geomorfologie
    Návrhy na zvyšování biodiverzity ekosystému řeky Moravy
    Nebezpečné ledové situace na našich tocích
    Některé úspěšné revitalizace v Jižních Čechách
    Odpor pohyblivého dna sklonitého koryta za povodňových průtoků
    On equivalent roughness of mobile bed at high shear stress
    Pleistocenní výplň mrtvého ramene Ohře u Chban (Česká republika)
    Povodně na drobných tocích z pohledu ochrany krajiny
    Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše (Česká republika)
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR
    Přeměny údolních niv a koryt vodních toků ve vztahu k povodním
    Přírodní památka Černá Desná
    Rekonstrukce holocenních koryt řeky Berounky v oblasti mezi Černošicemi a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    Response of a fluvial Depositional System to Unequal Compaction of Underlying Peat (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Revitalizace Boreckého potoka u Vlašimi
    Revitalizace Isary v Mnichově
    Revitalizace potoka Borová
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků : dokončení z minulého čísla
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků
    Revitalizace Slupského potoka v Neustupově
    Revitalizace suchého poldru Čihadla
    Revitalizace úseku Slupského potoka v Neustupově
    Revitalizační aktivity na řece Moravě
    Revitalizační úpravy potočních koryt
    River bed and stream bank monitoring
    The role of geomorphology in the landscape-ecological research
    Řeka Morava na mapách III. vojenského mapování z let 1876-1880: příspěvek k fluviální dynamice
    Říční ramena - ohrožený krajinný fenomén : možnosti jejich obnovy z hlediska podpory biodiverzity v povodí
    Sedimentární model bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkových lavic toků Moravskoslezských Beskyd - příkladová studie Sihelský potok : 25-22 Frýdek-Místek
    Specializovaná protipovodňová ochrana na území Povodí Ohře
    Stanovení doporučené hodnoty součinitele drsnosti
    Stoletá povodeň na revitalizovaném potoce Borová
    The Sudetic tributaries of Upper Odra transformation during the Holocene period
    Syndrom urbanizovaných toků a nový pohled na revitalizaci městských toků
    Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd
    Translační vlny při stálém přítoku do obdélníkového koryta s velmi nadkritickým prouděním provzdušněné vody
    Układ i struktura średniogórskich koryt w warunkach lokalnej dostawy zwietrzelin (Sudety Wschodnie)
    Užití historických dat při rekonstrukci avulze koryta Berounky mezi Zbraslaví a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    Vymetené údolí
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (předběžné sdělení) : předběžné sdělení
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 1., Experimenty a měření
    Vznik ledových povodní
    Z minulosti českých řek : jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá
    Změny koryta dolní Dyje v období 1830-2001 způsobené antropogenní činností
    Změny v korytě a údolní nivě Blanice mezi Tišovicemi a Vodňany při povodni v srpnu 2002
    Zpráva o rekonstrukci mostu Karlova. 2. část
    Zróżnicowanie pokryw deluwialnych i aluwialnych w Sudetach Wschodnich w świetle analiz sedymentologicznych i datowań radiowęglowych