Record details

Subject heading
    kulm
Article
    Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov)
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    Geologický výzkum drobných výskytů kulmu v okolí Městečka Trnávky
    Ichnofacies of the Lower Carboniferous in the Jeseník Culm (Moravo-Silesian Region, Bohemian Massif, Czech Republic)
    Kulmská flóra z podloží němčičské uhelné pánve na jižní Moravě (moravskoslezské paleozoikum)
    Metabazyty warstw andelohorskich strefy morawsko-śląskiej w Górach Opawskich: pozycja litotektoniczna, petrografia, przemiany metamorficzne
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Mineralogie hydrotermálních žil v lomech u Hrabůvky a Nejdku (moravskoslezský kulm) (25-12 Hranice)
    Odraz modálního složení siliciklastických sedimentů v gamaspektrometrickém záznamu: aplikace v provenienčním a stratigrafickém studiu
    Problémy geologické stavby Drahanské vrchoviny v okolí Drahan
    Provenance of the Lower Carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech Republic), derived from garnet chemistry
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. II., Kalcitické mramory
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. III., Orbikulární turmalinický granit
    Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna) (34-11 Znojmo)
    Termín kulm v geologii Českého masivu
    Trace fossils of the Moravice Formation from the southern Nízký Jeseník Mts. (Lower Carboniferous, Culm facies; Moravia, Czech Republic)
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov aj.)