Record details

Subject heading
    kutnohorské krystalinikum
Article
    Analcim z Plaňan u Kolína
    Aplikace chloridové technologie pro získávání stříbra z kyzového koncentrátu Kutná Hora
    Arsenopyrit z Libodřic u Kolína
    Bentonit z kutnohorského krystalinika
    Bored and mineralized limestone surfaces in the Upper Cretaceous of Bohemia. A preliminary report
    Brookit ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Bývalý kamenolom "Pod špejcharem" ve Zbyslavi
    Ca-Al mica margarite - its occurrences and metamorphic significance in mica schists from the Kutná Hora Crystalline Complex
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Co se nepsalo do závěrečných zpráv, aneb vzpomínka na nález diamantů v Čechách
    Contrasting metamorphic evolution of HP rocks in the Gföhl unit of the Kutná Hora Crystalline Complex and the Moldanubian zone in Austria
    The crystal structure of near-end-member ferroaxinite from an iron-contaminated pegmatite at Malešov, Czech Republic
    Crystal structure of owyheeite, Ag1.5Pb4.43Sb6.07S14: refinement from powder synchrotron X-ray diffraction
    Čáslavsko - pozůstatky montánní činnosti : zpráva o stavu výzkumu
    Dating middle and late Variscan tectonometamorphic events on the NE rim of the Moldanubian Zone (Kutná Hora Crystalline Complex) - an 39Ar/40Ar study
    Datolit a nepřeměněný fluorapofylit z alpských žil v amfiolitech z Libodřic (jz. od Kolína)
    Deformační vývoj kouřimského příkrovu (13-41 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou)
    Did have the "red orthogneisses" of the Bohemian Massif a common protolith?
    Distribuce Ag a některých dalších průvodních prvků v sulfidech turkaňského pásma v Kutné Hoře
    Dobývání rud na ložisku Kutná Hora
    Doprovodné minerály pyropu v náplavech jižního okolí Kolína
    Dumortierit - klasický kutnohorský minerál
    Evidence of ultra high pressure conditions in eclogites from the Moldanubian zone, Bohemian Massif
    Feroaxinit z alpské žíly v amfibolu u Libodřic (západně od Kolína)
    Formation of sheath folds and reorientation of lineations in the western part of the Kutná Hora Crystalline Unit
    Garnet pyroxenite and eclogite in the Bohemian Massif: geochemical evidence for Variscan recycling of subducted lithosphere
    Gemologický výzkum tzv. kolínských granátů a českých granátů ve svatovítském pokladu
    A general model for the intrusion and evolution of "mantle" garnet peridotites in high-pressure and ultra-high-pressure metamorphic terranes
    Geochemická anomálie rudních prvků ve vodách Středočeského kraje
    Geologická stavba kutnohorského rudního revíru
    Geologické mapování na území listu 13-443 Chotěboř
    Geologie a paleontologie nově odkrytého profilu v poloze "Štěpnice" ve Zbyslavi na Čáslavsku
    Geomorfologicky výrazné údolí Janského potoka
    Georeliéf na bazických horninách svatokřížského masivu
    Goethit, nový minerál pro Markovice
    Hedenbergit, andradit, K-hastingsit a magnetit z Ca-Fe skarnu od Malešova
    Historická naleziště českého granátu na Kolínsku
    Horninové prostředí a jeho inženýrskogeologická charakteristika na listu 13-143 Pečky (13-14 Nymburk)
    HP melting and its relationship to the granulite facies metamorphism - an example of the "Gföhl nappe" in the Kutná Hora Crystalline Complex
    Ilmenit, albit a titanit z alpské parageneze z Barchovic na Kolínsku
    In-situ or tectonic origin of garnet peridotite, eclogite and granulite of the Bestvina unit at Kutna Hora (Bohemian Massif)?
    Inverzní tektonika v oblasti kutnohorského krystalinika s.s. (13-31 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Inženýrskogeologická charakteristika hlavních litologicko-genetických komplexů hornin na listu 13-321 Svojšice (13-32 Kolín)
    Inženýrskogeologická charakteristika překvartérních hornin na listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
    K 700. výročí českého Horního zákona z r. 1300
    Kámen z kolínské dlažby
    Karbonáty v lomu Markovice
    Krasové a pseudokrasové jevy v okolí Miskovic
    Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru
    Křišťály z alpských žil Čáslavska a Kutnohorska
    Kutnohorské dolování kdysi a dnes
    Kutnohorský ložiskový apendix
    Kutnohorský rudní revír a projevy zaniklé důlní a hutní činnosti na jeho území
    Magnetitové ložisko "Na Černé Rudě" a "V Jarošci" u Kutné Hory
    Major and Trace Elements in "Eclogites" and Their Host Garnet Peridoties, Data from the Bohemian Massif
    Makroskopické ryzí prvky z rudních žil v Kutné Hoře
    Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu
    Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru
    Mantle wedge flow and emplacement to a granulitized crust - natural example from the Doubrava upper mantle rock in the Bohemian Massif
    Markovice - lokalita nerostů alpské parageneze
    Markovice a Horky u Čáslavi - klasické lokality zeolitů v alpských žilách
    Melting Relations of Natural Eclogite at High Pressures : Contrasting Trends of Eclogite Fractionation
    Melting relations of Natural Garnet Pyroxenite and Eclogite at High Pressures
    Metamorfní vývoj metapelitů svorové zóny kutnohorského krystalinika (13-31 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Mineral assemblages and chemical composition of Al-rich tourmaline from abyssal pegmatites of the Bohemian Massif
    Mineral inclusions in pyrope from garnet peridotites, Kolín area, central Czech Republic
    Mineralogical controls on the distribution of trace elements in metasomatized peridotite enclaves from Planany, Czech Republic
    Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex
    Minerály alpské parageneze z rudních žil štoly sv. Antonína Paduánského a kamenolomu před Vrbovým mlýnem v Kutné Hoře
    Minerály kutnohorských serpentinitů
    Minerály stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Moldanubian region
    Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
    Natrolit z Plaňan u Kolína
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
    Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku "Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty"
    Několik zajímavostí z minulosti i ze současnosti Markovic u Čáslavi
    Neobvyklá forma výskytu kalcitu v alpské paragenezi z Libodřic na Kolínsku
    Neobvyklý nález datolitu z Libodřic na Kolínsku
    Nodulární leptinit - netradiční drahý a ozdobný kámen
    Nové mineralogické poznatky z kutnohorského revíru (2002-2007)
    Nové výskyty minerálů alpské paranegeze na listech geologických map 1 : 50 000 Golčův Jeníkov, Čáslav a Kolín
    Nový výskyt serpentinitu a pyroxenu v Plaňanech u Kolína
    O "griquaitech" kutnohorského krystalinika
    Obecné almandiny z Kolína-Zálabí
    Oceanic Crust relics in the continental lithosphere of Czechoslovakia
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené z hlavních rudních pásem kutnohorského revíru
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené ze staročeského pásma
    P-wave velocity anisotropy determined on amphibolite samples from a borehole in the Rataje Zone of Kutná Hora crystalline complex
    Petrogenesis and geochemistry of mafic rocks from the Kutná Hora Crystalline Complex and the neighbouring part of the Rataje Micaschist Zone
    Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí : 13-44 Hlinsko
    Petrology and geochemistry of the Běstvina granulite body metamorphosed at eclogite facies conditions, Bohemian Massif
    Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
    Polymetamorphism of the Kutná Hora crystalline complex
    Polyphase tectonics and metamorphism of the external part of the Moldanubian zonr - case study of the Kutná Hora Crystalline Complex
    Prehnitové pseudomorfózy z Libodřic
    Prograde eclogite in the Gföhl Nappe, Czech Republic: new evidence on Variscan high-pressure metamorphism
    Propadlina na turkaňském pásmu u Kutné Hory
    První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk
    Překvapivý výskyt molybdenitu v asociaci minerálů alpské parageneze v Libodřicích u Kolína
    Přežijí v kutnohorském rudním revíru památky po dolování?
    Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k minerálnímu složení erlanů a rul v kutnohorském revíru
    Příspěvek k mineralogii kutnohorského rudního revíru: Mn magnetit, Cr muskovit, chromit
    Příspěvek k výskytu kolínského granátu a "hvězdovce" od Bohouňovic u Červených Peček
    Pyrargyrit z fluoritového ložiska Běstvina v Železných horách
    Radon na tektonických poruchách
    Reakční textury a PT podmínky vybraných eklogitů gföhlské a monotónní jednotky
    Recentní sekundární minerály staročeského pásma v kutnohorském rudním revíru
    Refinement of the crystal structure of cronstedtite-3T
    Relationship between Moldanubicum, the Kutná Hora Crystalline Unit and Bohemicum (Central Bohemia, Czech Republic): A result of the polyphase Variscan nappe tectonics
    Römerit z Kaňku u Kutné Hory
    Ryzí antimon v Vlastějovic v Posázaví
    Ryzí síra ve strusce z Kutné Hory
    Sb-mineralizace v severní části kutnohorského rudního revíru
    Sekundární sulfáty z Kaňku u Kutné Hory
    Sfalerit a wurtzit a jejich výskyt ve struskách od Vrbového mlýna u Kutné Hory
    Skarnové ložisko "U černé rudy" u Malešova
    Skarnové ložisko Vlastějovice u Zruče nad Sázavou
    Some results of new airborne geophysical mapping in the Bohemian Massif
    The Spačice eclogite: constraints on the P-T-t history of the Gföhl granulite terrane, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    The Spačice eclogite revisited
    Special geophysical methods: the physical properties of rocks from the KTB boreholes
    Starkoč near Čáslav
    Stébelnatá rula - netradiční šperkový kámen
    Strain fabric of the upper mantle rocks and their emplacement into high-pressure granulite in the Kutná hora crystalline complex, Bohemian massif
    Structural position and metamorphism of peridotite and eclogite bodies within granulite in the Bestvina unit, Bohemian Massif
    Structure. Moldanubian Zone
    Strukturně ložiskový výzkum v okolí Chotěboře (13-44 Hlinsko)
    Středověké dobývání v Kutné Hoře
    Stříbrná stezka - naučná hornická stezka v Kutné Hoře
    Studium fluidních inkluzí na ložisku polymetalických rud Kutná Hora
    Studnické vrchy - Hradiště
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Svrchnokřídové sedimenty transgredující na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře : 13-32 Kutná Hora
    Štola u Panského rybníka v Hodkově
    Terrane character of the north-east margin of the Moldanubian W Zone: the Kutná Hora Crystalline Complex, Bohemian Massif
    Těžké minerály od Sudějova
    Těžké minerály z potočních náplavů v Železných horách
    The Variscan lower continental crust: evidence for crustal delamination from geochemical and petrological investigations
    Výskyt ilmenitu a turmalínu v alpské paragenezi v Plaňanech u Kolína
    Výskyt minerálů alpské nerostné asociace a dalších asociací v lomu u Barchovic (jzj. od Zásmuk u Kolína)
    Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína)
    Výsledky hydrogeochemického a atmogeochemického výzkumu na Uhlířskojanovicku
    Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu "gföhlského příkrovu" v kutnohorském krystaliniku
    Vývoj vysokotlakého tavení: výsledek experimentu aplikovaného na felsický granulit kutnohorského krystalinika
    Významná mineralogická lokalita - štola Sv. Antonína Paduánského v Poličanech u Kutné Hory
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou (13-31 Říčany, 13-33 Benešov)
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou
    Zajímavé nálezy křišťálů v Libodřicích u Kolína
    Zajímavosti z Bečvár
    Zaniklá lokalita granátu a sférolitického křemene "hvězdovce" od Bohouňovic u Červených Peček
    "Zapomenutý" sloup stříbrné rudy na rudonosné struktuře Láskovské žíly
    Zpráva o geologicko-ložiskovém výzkumu okolí Bezděkova u Libice n. Doubravou(13-44 Hlinsko)
    Zpráva o nálezu natrolitu z lomu Markovice
    Železnatý dravit z Turkaňského pásma v severní části Kutnohorského rudního obvodu
    The Železné Hory pluton and its mantle rocks