Record details

Subject heading
    kvalita vody
Article
    Acidification of head water streams in the Czech Republic : Preliminary results from monitoring physic-chemical and biological parameters. A work towards a system for water quality classification using the benthic fauna
    Anthropogenic impact on selected oxbow lakes in the Elbe River floodplain
    Antropogenní jezera Česka
    Archivace a zpracování dat o jakosti (nejen) podzemních vod
    Bilanční model jakosti vody v síti vodních toků
    Biologická stabilita vody - BDOC
    Biomonitoring vybraných složek ekosystému Labe : vývoj v období 1993-1996-1999
    Catchment hydrology and acidification recovery at the Gardsjön covered catchment experiment
    Changing water quality in the Czech part of the Elbe catchment area in the 1990s (twelve years of cooperation of Czechs and Germans on the river Elbe)
    Charakterizace organických látek ve vodě vodárenské nádrže Fláje z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou
    CityNet - společný evropský vědecký projekt o nakládání s vodami v urbanizovaných územích
    Classification of the dynamics of water quality changes in the Elbe River basin
    Contents of nitrates in ground water (lesson of the Czechoslovak experience)
    Continuous soil lost modelling in the Haraska watershed (SE Moravia) - an application of 4D digital landscape model
    Critical review of acid in situ leach uranium mining. 2., Soviet Block and Asia
    Česká hydrologická služba
    Česká hydrologická služba
    Deset let sledování jakosti vody v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Dlouhodobý monitoring oblasti nádrží Dalešice a Mohelno a JE Dukovany
    Downsizing of deep coal mining in the Ostrava-Karviná coalfield, the draining of mine and waste waters, and water quality in watercourses
    Ecomorphological evaluation of the stream habitat quality and its application on the model area of Rakovnický Stream Basin
    Effects of groundwater exploitation on the Borjomi mineral water reservoir in Georgia
    Elbe Project : Principal results of Czech-German cooperation
    Experimentální hydrologická základna Jizerské hory
    Geostatistická klasifikace dynamiky změn kvality vody v povodí Labe
    Groundwater Potential in the Crystalline of the Bohemian Massif in Upper Austria - Feasibility Study
    Hard-rock hydrogeology in the Czech Republic
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze : 12-24 Praha
    Hodnocení biodegradabilních organických látek v přírodních vodách
    Hodnocení režimu a jakosti podzemní vody v oblasti územní působnosti pobočky ČHMÚ Brno
    Hodnocení zatížení plavenin a sedimentů v českém úseku povodí Labe v letech 1999-2001
    Hodnotenie akosti podzemných vôd aluviálnych sedimentov na Slovensku
    Hydrická rekultivace na Mostecku. První výsledky hydrobiologického průzkumu hydricky rekultivovaného Mostecka
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    Hydroekologické hodnocení toků
    Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského
    A hydrogeological study of the northern parts of the La Libertad, San Salvador, and Cuscatlán Districts in El Salvador: a regional and integrated study
    Hydrogeologické poměry
    Hydrogeologické poměry jižního uzávěru vysokomýtské synklinály (24-11 Nové Město na Moravě)
    Hydrogeologické poměry severního ukončení skupiny Branné (14-22 Jeseník)
    Hydrogeologie polické křídové pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    Hydrologický výzkum v malých zemědělských povodích
    The impact if industrial sources of pollution and contaminated sites on water quality and the ecosystem
    Impact of Atmospheric Deposition on the Groundwater Acidification in Mountain Areasof the Bohemian Massif
    Influence des pluies acides sur la qualité des eaux souterraines de la République tcheque
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace Sokolovské hnědouhelné pánve
    Jakost pitné vody v ČR
    Jakost vody v ČR : komplexní monitoring
    Jezera zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí
    Kartografické vyjádření jakosti podzemních a povrchových vod v České republice
    Koloběh živin v eutrofizované nádrži (Jordán, Jižní Čechy)
    Komplexní vyhodnocení jakosti vody řeky Berounky
    Kontaminace povrchových vod
    Krajina důlních oblastí severních Čech
    Kvalita povrchových vod v České Republice : splníme podmínky evropské směrnice?
    Kvalita povrchových vod v povodí řeky Šlapanky: modelová situace českého venkova
    Kvalita vody a nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
    Kvalita vody v Bílině a zdroje znečištění v jejím povodí
    Kvalita vody v řece Bílině
    Kvantifikace plošného a difuzního znečištění v povodí Labe
    Limnologická studie největšího jezera české části Úpského rašeliniště v Krkonoších
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Modified low-grade aluminosilicates as effective sorbents of hazardeous oxyanions from aqueous systems
    Monitoring v povodí vodárenských nádrží Souš a Josefův Důl
    Monitoring ve vodním hospodářství v rezortu MZe
    Monitorování a hodnocení hydrosféry v ČR v souladu se směrnicemi ES v oblasti ochrany životního prostředí
    Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje
    Možnosti revitalizace drobných vodních toků - řešení na příkladu dvou případových studíí
    Možnosti využití krystalických vápenců, kříd a drcených dolomitů při úpravě vody
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Návrhy na zvyšování biodiverzity ekosystému řeky Moravy
    Nové postupy úpravy vody
    Nové trendy geografického výzkumu jezer v Česku
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
    Ochrana a využití vod v příhraničním krystaliniku Ústeckého kraje
    On the fractionation of natural organic matter during water treatment
    Opatření ve zdrojích znečištění povodí vodárenské nádrže Želivka
    Optimisation of the coagulation process of surface water with high content of natural aluminium
    Podzemní voda a její ochrana
    Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší
    Posouzení říčního profilu Bíliny z hlediska ekotoxicity a saprobity
    Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR
    Povodeň z července 1997 v jímacím území vodního zdroje Březová nad Svitavou
    Pracovní jubileum Ing. E. Hanslíka, CSc.
    Prameny Prahy
    Prášilské jezero
    Problematika dusičnanů v podzemní vodě v kvartérních sedimentech dolního toku Jizery
    Proč se uvolňuje arzen do vody?
    Projevy a příčiny meromixie jezer po těžbě nerostných surovin v Česku
    Předběžné hydrologické vyhodnocení povodní v červenci 1997
    Přípravy k zavedení směrnice EU o jakosti povrchových zdrojů pitné vody
    Příspěvek k problematice výskytu a složení huminových látek ve vodách povodí přehradní nádrže Fláje
    Půl století sledování jakosti vody hraničních toků s Rakouskem
    Quality of water in the experimental river basins
    Rašeliništní jezera Česka
    Rekultivace lomu Chabařovice - tečka za těžbou uhlí
    Rekultivace lomu Most-Ležáky
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Results after six years of clean precipitation treatment at the Gardsjön Covered Catchment Experiment - good news or bad news?
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část
    Režim plavenin v povodí Želivky
    The role of groundwater quality monitoring in the strategy of groundwater protection
    Rozptýlené a drobné bodové zdroje znečištění vod v povodí vodárenské nádrže Želivka
    Řešení hydrogeologické problematiky při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve v ostravsko-karvinském revíru
    Sanace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Sledování jakosti podzemních vod v ČR
    Sledování kvality podzemní vody ve studánkách v Praze
    Sledování kvality vody a nasycených ploch na experimentálních povodích ČHMÚ, VUV T. G. M. a FSV ČVUT v Jizerských horách
    Sledování kvality vody v povodí Teplé
    Současný stav a vývojové tendence Ostravských vodáren a kanalizací
    Specific pollution of surface water and sediments in the Klabava River basin
    Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Klabavy
    Stanovení nepolárních extrahovatelných látek v technologii vody
    Statistické zpracování vodohospodářských dat. 10., Klasifikace podzemních vod diskriminační analýzou
    Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 1, Příprava, realizace a vyhodnocení stopovacích pokusů
    Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 2, Modelové vyhodnocení pokusů
    Suitability analysis of waste rock application in hydric reclamation in the natural water-bearing subsidence troughs in Karvinsko, Czech Republic
    Sulphur isotope dynamics in present-day atmospheric deposition, forest canopy, forest soil and catchment discharge
    Těžké kovy v povodí Odry
    Toxické riziko znečištění povrchových vod
    Trends of water quality of the Elbe River
    Ukončení projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002
    Úpravna důlních vod Svatava
    Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši
    Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Vliv rašelinišť na kvalitu surové vody z vodárenských nádrží
    Vliv úprav na OK83 na ekologický stav Botiče
    Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe
    Vodárenská nádrž Želivka - problémy jakosti vody viděné v roce 1996
    Vodní bilance : komplexní systém bilancování množství a jakosti povrchových a podzemních vod
    Vodní režim krystalinika a nitráty ve vodách
    Vodohospodářská bilance jakosti povrchových vod
    Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Vltavy za rok 2002
    Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve
    Vyhodnocení monitoringu jakosti vod v malém zemědělsko-lesnickém povodí: diskrétní a kontinuální přístup
    Výskyt toxických kovů v ekosystémech vybraných pražských nádrží
    Využití Geografického informačního systému při ochraně podzemních vod
    Vývoj chemického složení podzemní vody při jejím dlouhodobém a intenzívním čerpání ze střednoturonského kolektoru
    Vývoj hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Vývoj jakosti povrchových vod v povodí Cidliny
    Vývoj jakosti vody v tocích a hodnocení revitalizačního efektu
    Vývoj kvality vody v řece Bílině
    Vývoj specifického znečištění Labe v letech 1990-2000
    Výzkumná a plánovací etapa návrhu ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 2., matematické modelování
    Vznik sulfátové mineralizace na odvalech a její vliv na kvalitu spodních vod v OKR
    Vzorkování - současné metodické a normativní zajištění a návaznost na standardy Evropské unie
    Vzorkování a analýzy vzdušnin, vod, hornin a odpadů v návaznosti na požadavky platné legislativy a související systém zajištění kvality a kontroly kvality (QA/QC)
    Water balance, water quality and soil erosion on agricultural lands in the foothill zone of the Bohemo-Moravian Highland
    Water erosion in the watershed of the Upper Ostravice River from 1976 to 2000
    Water quality changes and its trends in the Czech Republic
    Water quality changes in the Elbe river basin
    Zatápění zbytkové jámy Chabařovice
    Zemědělství a voda
    Změna klimatu a její důsledky pro vodní hospodářství
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech
    Změny kvality vody v zemědělských oblastech Česka