Record details

Subject heading
    látky znečišťující
Article
    Air pollution and its impact on the agricultural production
    Aktivity mezinárodní komise pro ochranu Labe v analytice vod
    An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
    Assessment of the groundwater bodies
    Bulk precipitation chemistry dependence on altitude: Krušné hory Mts., Czech Republic
    Chemical weathering of clay-rich sandstone matrix - control and case studies
    Comparison between pollutant concentration in the samples of fog and rime water collected at Mt. Milešovka
    Contamination of bottom sediments in the Nechranice water reservoir, Czech Republic
    Contamination of roads in Klatovy by natural radionuclides from waste rock dumps of the former uranium mine Ustaleč
    Contents of nitrates in ground water (lesson of the Czechoslovak experience)
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov
    Distribution of heavy metals under conditions of an urban small stream
    Distribution of toxic metals in stream sediments
    Dynamika výměnu kovů mezi sedimentem a vodným prostředím
    Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů: aplikace modelového řešení
    Ekologicky přijatelné využití černého uhlí
    Environmentally acceptable utilization of hard coal
    Exposure programme on atmospheric corrosion effects of acidifying pollutants in tropical and subtropical climates
    Hledáme cesty ke snížení emisí skleníkových plynů z půd
    Hodnocení radioaktivity náplavových uloženin v zátopových oblastech z roku 1997 z prostoru mezi Olomoucí a Šumperkem
    Hodnocení režimu a jakosti podzemní vody v oblasti územní působnosti pobočky ČHMÚ Brno
    Horské lesy nakyselo, aneb, Dědictví Trautenberka a hajného Robátka
    Hydrogeologie polické křídové pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    Hydroxidy a soli hliníku v životním prostředí
    Impact of Coal Mining and Combustion upon Forests in the Czech Republic
    Integrovaný registr znečišťování
    Intoxikace životního prostředí v kutnohorském rudním revíru
    Jak je na tom Česká republika s vypouštěním nebezpečných látek do vodního prostředí
    Jsou kyselé deště ve světě problémem?
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
    Kvalita vody a nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions
    Limity pro toxické prvky v půdě a jejich vztah k zonálnosti půdního profilu
    Long-term changes and trends in precipitation input to Czech landscapes
    Magnetic susceptibility and contamination of forest soils at Moravo-Silesian Beskydy Mountains and piedmont area, Czech Republic
    Mercury polluted sites in Czech Republic and remediation technology
    Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
    Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
    Mokrsko - přenos As z půdy do rostlin
    Molecular modelling on intercalated clay minerals
    Monitoring, modelling and study of environmental fate of persistent organic compounds in the Kosetice observatory, south Bohemia - the results of 14 years project
    Možnosti využití důlních prostor k ukládání oxidu uhličitého
    Natural corrosion of old glass coloured with uranium compounds
    Ochrana podzemních vod v pravobřežní údolní terase řeky Bečvy před chemickým znečištěním z území závodu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí a sanace znečištění na území závodu pomocí hydraulické bariéry
    Opatření ve zdrojích znečištění povodí vodárenské nádrže Želivka
    An overview of chloryhydrocarbon decontamination of groundwater and the unsatured zone in the Czech Republic: a consequence of old contamination problems
    Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno-Komín : 24-34 Brno
    Petrofyzikální charakteristika kontaminované svrchní zvodně v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a.s., v Praze-Kbelích (12-243 Praha-sever)
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
    Possible catchment scale solutions to contaminated sediments in the Elbe River
    Poškození smrkového lesa v Krušných horách : vliv námrazy a změn ve složení emisí elektráren
    Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha
    Příspěvek k poznání vývoje některých ukazatelů chemismu podzemní vody v jímacím území u Kněžpole v nivě Moravy
    Raman microspectrometry of carbonaceous particles: from their sources to the deposition in peat bogs
    Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Káraný using 15N and 18O isotopes
    Reconstruction of nitrate pollution of water resources using 15N and 18O data - case studies
    Revize pásem hygienické ochrany (PHO) březovského vodovodu (24-12 Letovice, 14-34 Svitavy)
    Režim plavenin v povodí Želivky
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Sledování imisní situace v malých sídlech položených v okolí povrchových lomů SHP
    Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín
    Sorpční vlastnosti přírodních bentonitů
    Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 2. část
    Střety zájmů a konfliktní plochy
    Studium mikrobiálního společenstva v kontaminovaných půdách
    Surface ozone measurements using the diffusive samplers in mountain forested areas of the Czech Republic
    Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic
    Světové a středoevropské perspektivy poptávky uhlí do toku 2030
    Synoptic situations and pollutant concentrations in fog water samples from the Milešovka Mt.
    Uhlí třetího tisíciletí - CLEAN COAL 2000
    UN/ECE ICP materials dose-response functions for the multi-pollutant situation
    Úvodem - K problematice analýzy kontaminovaných zemin
    Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most
    Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši
    Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod
    Vlivy chemického ošetřování vozovky na kvalitu podzemní vody : 14-41 Šumperk
    Voda nad zlato : investice do získávání pitné vody porostou
    Vody
    Výsledky monitoringu některých sanačních prací
    Výsledky regionálního mapování povrchových vod ČR
    Využití izotopových analýz pro ověření zdrojů kontaminace dusíkatými látkami v modelovém území severní části třeboňské pánve (22-42 Bechyně, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-31 Soběslav, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Využití metody šlichové prospekce v ekologii
    Vývoj jakosti vody v tocích a hodnocení revitalizačního efektu
    Vývoj kvality vody v řece Bílině
    Vývoj látkových toků a překročení kritických zátěží v České republice
    Vývoj látkových toků v České republice (GEOMON)
    Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Vznik sulfátové mineralizace na odvalech a její vliv na kvalitu spodních vod v OKR
    Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku : 25-31 Kroměříž, 25-32 Zlín
    Zelená jezírka, rudá půda a žlutý vzduch : životní prostředí na pomezí Uralu a Sibiře
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů hradu Veveří v průběhu roku : 24-32 Brno
    Změny ve složení důlních vod : co tomu řekne příroda?
    Znečištění ovzduší v hnědouhelných povrchových dolech a v jejich okolí
    Znečištění řek klesá - ale je tu stále a vyvíjí se
    Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa