Record details

Subject heading
    lesní hospodářství
Article
    40 let trvání lesnicko-hydrologického výzkumu v Beskydech
    Acidification potential of deposition in Norway spruce forests in Finland and the Czech Republic during the 1990´s
    Analýza hydrologických dat z Modravských povodí
    Annual Carbon and Nitrogen Fluxes in Soils Along the European Forest Transect, Determined Using 14C-Bomb
    Application of MAGIC on a forest dieback affected catchment in the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Application of two biogeochemical models (PnET-BGC/CHESS and MAGIC) to the Lysina Catchment, Czech Republic
    Atmospheric deposition in spruce forests in Bohemia - the filtering approach
    Biogeomorphic effects of trees on rock-mantled slopes: searching for dynamic equilibrium
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
    Calcium and strontium isotope signals in forest soil environments during recovery from anthropogenic acidification
    Changes in acidic deposition on spruce forest ecosystems in the mountains of Bohemia
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    Content of As, Cd, Pb, Cu and Zn in forest soils of the Black Triangle-Ore Mountains
    Decline of Norway spruce (Picea abies) and environmental sensitivity to acidic deposition in the Czech Republic
    Deposition and Fate of Lead in a Forested Catchment, Lesni Potok, Central Czech Republic
    Dusík v lesních ekosystémech : zrcadlo proměn
    Dynamika růstu dřevin na výsypce Šmeral na Mostecku
    Effect of fire on Hg pools in soils of forested ecosystem
    The effect of N and P addition on vegetation in two deciduous forests on base-rich soil
    The effect of Pinus mugo (Turra) plantations on alpine-tundra microclimate, vegetation distribution, and soils in Krkonoše National Park, Czech Republic
    Ekologická stabilita antropogenních půd
    Eroze lesní půdy při vyšších vodních srážkách a tání sněhové pokrývky (na příkladu střední části Moravskoslezských Beskyd)
    Experimental Sites in the NIPHYS/CANIF Project
    Experimentální hydrologická základna Jizerské hory
    Faktory ovlivňující chemismus šumavských jezer
    Forest soils and humus forms of the Krkonoše Mts. - a review
    Historické povodně Šumavy a poškození lesů
    Historie asanačně-rekultivačních prací v Ostravsko-karvinském revíru (OKR)
    Historie působení imisí na lesy a acidifikace prostředí
    Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu : 25-32 Gottwaldov
    Horské lesy nakyselo, aneb, Dědictví Trautenberka a hajného Robátka
    Impact of coal extraction and burning upon forests in the Czech Republic.
    The influence of the tree composition and management practices on nutrient status of forest ecosystems: a comparative study between virgin beech-dominated and managed spruce stands
    Ing. Stanislav Štýs, DrSc.
    Integrovaný monitoring látkových toků v krajině - metoda malých povodí
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    Jsou lesní porosty efektivními pumpami uhlíku?
    Kritické zátěže síry a dusíku na území České republiky a jejich překročení atmosférickou depozicí v roce 1998
    Kyselé deště stále s námi
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Lesnická rekultivace výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Lesnicko-hydrologický výzkum v beskydských experimentálních povodích
    Lesnicko-hydrologický výzkum ve Výzkumním ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady
    Lesy v globálním koloběhu uhlíku : jak dalece jsou významným hráčem?
    Lineární eroze v povodí Manětínského potoka
    Loss of nutrients due to litter raking compared to the effect of acidic deposition in two spruce stands, Czech Republic
    Magnetic susceptibility and contamination of forest soils at Moravo-Silesian Beskydy Mountains and piedmont area, Czech Republic
    Magnetic susceptibility of forest soils in Polish-German border area
    The Missing Flux in a 35S Budget for the Soils of a Small Polluted Catchment
    Možnosti ovlivnění výsledku rekultivace v průběhu povrchové těžby
    Noste dříví do lesa! : Vápnění přináší bohatství otcům a chudobu synům
    Origin and significance of ploughing blocks on Labská louka meadow, western Giant Mountains
    Ozone deposition to a coniferous and deciduous forest in the Czech Republic
    Palynologický výzkum rašelinišť a jezer pro účely geologického mapování
    Paměť krajiny
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
    Plaveninový režim v povodí horní Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance v letech 1996 a 1997
    Podněty pro úpravy toků ve vztahu k maximálním průtokům
    Pokryvné útvary a půdy
    Posouzení vlivu centrální skládky odpadu okresu Ústí nad Orlicí v Českých Libchavách
    Poškození smrkového lesa v Krušných horách : vliv námrazy a změn ve složení emisí elektráren
    Poznatky z lesnické rekultivace antropozemí výsypek Dolů Bílina vytvořených ze slínitých hornin
    Poznatky z lesnické rekultivace plaviště popelovin v Bukovině
    Pralesy pod zemí : les je to, co roste pod povrchem, a nad zem vyčnívá vcelku nezajímavými výhonky
    Problematika rekultivací v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd
    Přehled poznatků k omezení vlivu imisí a acidifikace půd na lesy
    Příspěvek k poznání vývoje druhové skladby lesů ve vyšších polohách Drahanské vrchoviny
    Příspěvek k určení vlivu geografických podmínek na průběh povodně v červenci 1997
    Půdní prostředí přirozených smrčin 8. LVS Krkonoš
    Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku
    Recovery from acidification and eutrophication - interactions between atmospheric deposition and forest management
    Recovery of a post-mining landscape in the Ostrava-Karvina region - a good or bad investment?
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    Rekultivace - součást péče o životní prostředí území devastovaného těžbou uhlí
    Rekultivace a odstraňování následků hlubinné těžby uhlí v OKR
    Rekultivační arboretum Antonín na Sokolovsku
    Rekultivační lesnické arboretum Antonín na Sokolovsku má 35 let
    Restoration of forest ecosystems in the Krkonoše National Park, Czech Republic
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí
    Role of Norway spruce monoculture in soil and water acidification
    Shrnutí některých výsledků evropského projektu NITREX
    Sledování jakosti vody v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Soil Mg and Ca depletion as a result of experimental litter raking in two spruce forests, Czech Republic
    Soil Nitrogen Turnover : Mineralisation, Nitrification and Denitrification in European Forest Soils
    Soils in the dwarf pine altitudinal zone of the Giant Mts.
    Srovnání chemismu půd v NPR Žofínský prales s přilehlými hospodářskými smrčinami
    Stav a vývoj lesních půd na TVP v Krkonoších v letech 1980-1998
    Surface ozone measurements using the diffusive samplers in mountain forested areas of the Czech Republic
    Transformace dusíku v půdě přirozeného horského smrkového lesa na Trojmezné hoře (Šumava)
    Ukládání elektrárenských odpadů a hlušiny v Ostravsko-karvinském revíru a ve světě
    Use of remote sensing in monitoring river floods and their effects on the landscape
    Vegetační porost krajiny a vodní hospodářství
    Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodářství a vápnění lesních půd na půdní faunu
    Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
    Vodní eroze lesní půdy : šance pro vodárenskou nádrž Šance
    Vývoj vybraných pedochemických charakteristik na lokalitě Strmá stráň v Krkonoších v období 1980-1993
    Vývoj zdravotního stavu lesů a lesních půd
    Významné krajinné prvky
    Základní půdní mapa a mapa zranitelnosti půd NP Podyjí
    Zarovnané povrchy ve vrcholových partiích Špičáku a Rozvodí (Královský hvozd)
    Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa