Record details

Subject heading
    likvidace dolu
Article
    15. výročí ukončení těžby uhlí v rosicko-oslavanském revíru : důl Antonín - nejdéle těžící důl Rosicko-Oslavanska
    45 let - krátká či dlouhá historie : k historii těžby fluoritu v Čechách
    180 let historie těžby lignitu se uzavírá
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Antropogenní ovlivnění povrchu území postiženém těžbou hnědého uhlí
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Assessment of factors and conditions influencing bank stability of future lakes
    Convergence measurement on the mine Mayrau
    Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy
    DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA zahlazuje následky hornické činnosti v OKR
    Diskuse k limitům sanace pozůstatků po těžbě uranových rud
    Dobývání uhlí v centrální části Kladenského revíru na přelomu 19. a 20. století
    Důl Slaný - šachta s nejkratší životností
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    Důsledky ukončení těžební činnosti na urbanistiku (strukturu města Ostravy)
    Emise důlních plynů v ostravsko-karvinském uhelním [i.e. uhelném] revíru a možnosti jejich minimalizace
    Geologický průzkum odvalu Dolu Tuchlovice a sanace kalového pole
    Geologie, těžba Sn-W rud a likvidace závodu Stannum ve Slavkovském lese
    Historie těžby a úpravy uranu v rudním poli Rožná-Olší
    Hornická činnost na cínových ložiskách Slavkovského lesa v období 1945-1991
    Hornická minulost Slavkovského lesa. Zajišťování následků důlní činnosti v období 1994-1998 a význam unikátních hornických památek pro region
    Hydrological aspect of mine inundation in the Rosice - Oslavany Coal Basin
    Integrované povolení pro zařízení na využívání odpadů k dokončení likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace sokolovské hnědouhelné pánve
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. I. část
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch území radnické, chebské a žitavské pánve
    Komplexní problematika revitalizace území po skončení těžby hnědého uhlí v podkrušnohorských revírech
    Legislativní aspekty využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů na dole Jan Šverma v Žacléři
    Likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Likvidace dolu Kohinoor. 1. část, Likvidace důlních děl do roku 2003
    Likvidace dolu Kohinoor
    Likvidace důlních děl ve sloji Josef na dole Marie v Královském Poříčí
    Likvidace hlavního důlního díla - těžní jáma Kateřina v Modlanech - použitím nezpevněné základky
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
    Likvidace starého důlního díla - štola Jacobi 1 ve Světci kombinovanou metodou použitím zpevněné, foukané a plavené základky
    Likvidace vodorovného hlavního důlního díla štoly Jezerka kombinovanou metodou foukané a plavené základky
    Lom Vrbenský - zahlazení důlní činnosti
    Metoda systematické likvidace Dolu J. Šverma v Žacléři jako příklad minimalizace ohrožení životního prostředí oblasti
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Mining tremor activity in the area of the mine Kladno II-Mayrau after ending of mining
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Možnost využití akumulace důlních vod v zatopených uranových dolech pro vodárenské účely
    Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky
    Možnosti využití druhotných surovin při zahlazování zbytkových jam lomů
    Možnosti využití procesu fytodekontaminace při sanačních opatřeních ve zbytkové jámě lomu Obránců míru
    Nakládání s důlními vodami po ukončení těžby v ostravské a petřvaldské části OKR
    Následné využití odvalů po těžbě U rud
    Nebezpečí výstupu důlních plynů z uzavřených dolů ostravské dílčí pánve a řešení tohoto problému
    Některé problémy likvidace jam ve vybraných rudných a uranových revírech České republiky
    Nové projekty výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu
    Odkaliště Ida - náprava škod předchozí hornické činnosti
    Ovlivnění podzemních a povrchových vod likvidací dolů - dolnoslezská uhelná pánev
    Perspektiva těžby uranu v České republice
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Position analysis of rock bursts in the area of the Mayrau Mine shaft pillar
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Problematika důlních vod a ochrana kvality povrchových vod při jejich vypouštění
    Problematika stařinové zvodně v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice
    Průběh zahlazování důlní činnosti na lomu Medard-Libík
    Průmyslové odpady a možnosti jejich využití jako druhotné suroviny pro sanaci po báňské činnosti
    Průřez historií těžby uhlí v Rosicko-oslavanském černouhelném revíru
    Průzkum úvodních důlních děl v okolí města Sokolova a návrhy jejich zajištění v ostatních oblastech sokolovského revíru
    Příklady zajišťování starých důlních děl
    Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
    Regenerace území ovlivněného černouhelným hornictvím v Porúří
    Rekultivace a odstraňování následků hlubinné těžby uhlí v OKR
    Rekultivace lomu Chabařovice - tečka za těžbou uhlí
    Revitalizace krajiny při exploataci a útlumu hlubinné těžby
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 1. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí
    Rožná - ostatnie eksploatowane złoże uranu w Czechach
    Řešení hydrogeologické problematiky při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve v ostravsko-karvinském revíru
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Řízení obnovy krajiny postižené těžbou s použitím informačních technologií a vizualizace
    Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    Sanace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích z pohledu krajinného ekologa
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Současné problémy a nové trendy v důlní hydrogeologii
    Současný stav čištění důlních vod vzniklých v důsledku dobývání uranové rudy na lokalitách Pucov a Olší-Drahonín
    Souhrnná informace o útlumu a likvidaci hornictví v České republice
    Souhrnné hodnocení výstavby jezera Most
    Stručná historie dobývání uhlí na Kladensku
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Střety zájmů mezi ložiskem a krajinou v průběhu průzkumu počátku těžby a likvidace na příkladu ložiska Křižanovice
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice ´95
    Systém úpravy důlních vod na lokalitě Zlaté Hory jako součást útlumu a zahlazovaní následků hornické činnosti
    Špatné zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Taje hornické krajiny II
    Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
    Těsnicí vlastnosti základkových směsí
    Těžba fluorit-barytových ložisek v ČR
    Těžba v oblasti Slavkovského lesa po roce 1945
    Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP
    Ukončení těžby na lomu Ležáky a.s. MUS - sanace a rekultivace zbytkové jámy a její začlenění do krajiny
    Uložení báňských archivů z činnosti kamenouhelného revíru KLADNO-SLANÝ-RAKOVNÍK
    Uranové hornictví v České republice
    Útlum těžby ložisek Sn-W a likvidace závodu Stannum
    Útlum těžby uranu v České republice
    Úvodní důlní díla v SHR - současný stav
    Uzavření dolu jako obecný problém hornictví
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Ve Zbýšově popáté a naposledy?
    Vědeckotechnická konference Věda v praxi - likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři 1993-2008
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Výstavba vodních nádrží v mostecko-komořanské oblasti
    Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu
    Využití vybraných základkových směsí k likvidaci hlavních důlních děl na hlubinných dolech mostecké uhelné pánve
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři. I. část
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1997
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1998
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Zahlazování následků hornické činnosti po těžbě lomu Chabařovice
    Zahraniční zkušenosti z regionální politiky na příkladu revitalizace regionu Porúří
    Zatápění uranového dolu Hamr I
    Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov
    Zhodnocení těženého důlního plynu z uzavřených dolů ve Spolkové republice Německo
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři : analýza báňských předpisů a jiných souvisejících obecně závazných právních předpisů vztahujících se k likvidaci hlubinného dolu a materiálům použitým při likvidaci zakládáním
    Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech
    Změny režimu podzemních vod pod vlivem těžby uhlí v SHP