Record details

Subject heading
    ložisko subvulkanické
Article
    Geochemická a mineralogická zonalita polymetalického ložiska Zlatá Baňa
    Geologicko-štruktúrna stavba ložiska Zlatá Baňa a jej vplyv na metalogenetické procesy
    Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálno-explozívne brekcie centrálnej vulkanickej zóny Javoria
    Malé intrúzie a dajky subvulkanických ložísk - príklad kremnického rudného pola
    Metallogenetical aspects of Late-Variscan tin and fluorspar deposits in the North-Western border of the Bohemian Massif (Erzgebirge, Vogtland)
    Metalogenéza intruzívnych komplexov východoslovenských neovulkanitov
    Metalogenéza spojená s intruzívnym komplexom centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu
    Mineralogicko-geochemická charakteristika drahokovovej mineralizácie na 1.žilnom systéme v kremnickom rudnom rajóně
    Mineralogicko-geochemická zonalita ložiska Remetské Hámre
    Nález rudonosnej intrúzie s polymetalickou mineralizáciou pri Brehove, južne od Trebišova
    Největší světová ložiska molybdenových rud - Climax a Henderson v USA
    Niektoré nové poznatky z Cu-porfýrového ložiska Zlatno
    Porfyrové ložisko s Au-Cu-W mineralizací na Petráčkově hoře u Vacíkova
    Porphyry-Au mineralization in the Bohemian Massif: Its magmatic and hydrothermal evolution
    Prejavy epigenetickej rudnej mineralizácie v oblasti Byšty (Slánské vrchy)
    Štruktúrno-geologická stavba a metalogenéza centrálnej zóny Morského oka -Vihorlat
    Zhodnotenie metalogenézy centrálnych zón stratovulkánov Makovica, Strechov a Bogota
    Zlatonosná ložiska porfyrového typu také ve středočeské oblasti?