Record details

Subject heading
    ložisko vápence
Article
    50 let Velkolomu Čertovy schody
    A-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Český kras
    Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny
    B-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna : 25-12 Hranice
    Caves in the southern part of Moravian Carst and Mokrá Cement Plant. Co-operation of Mokrá Cement Plant and scientific institutions
    Cementárenská výroba na Berounsku - minulost a budoucnost?
    Cetechovické mramory
    Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum)
    Detailed brittle tectonic analysis of the limestone in the quarries near Vápenná village (case study)
    Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
    Ehemalige Lagerstätte Kovářská-vápenka (Schmiedeberg-Kalkofen; früher gelegentlich auch als Stolzenhahn bezeichnet)
    Ekologie při těžbě nerostných surovin pomocí trhacích prací
    Fialová jeskyně na Chlumu
    Geochemie sintrů z krasových zón těžebního segmentu mezi IV-III etáží lomu vápenky Vitošov a její vztahy k vápencům vitošovského ložiska (14-43 Mohelnice)
    Geologický výzkum paleozoika a pliocénu na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
    Hodnocení propustnosti lomové pláně : příklad interpolace koeficientu filtrace pomocí akustického vzorkování
    Hornická exkurze do Japonska
    K novým časovým modelům ložisek vápenců a cementářských surovin
    K současnému stavu a prozkoumanosti Javoříčského a Mladečského krasu
    K současnému stavu vývoje krasu ve vápencovém lomu na lokalitě Vitošov. Příspěvek k poznání vývoje a charakteru krasu ložiska vitošovských vápenců za sledované období 2012-2013
    Kalcit z Černého Dolu
    Kalcit z lokality Kotouč u Štramberka
    Kalcit z Prahy-Radotína
    Kalcitové pizolity z krasových dutin vápencového ložiska Vitošov
    Kalcity z lomu Hvížďalka v Praze-Radotíně
    Komorové odstřely a přípravná štola v Novém Bílém lomu na Tetíně
    Komory Paraple : projektovaná podzemní těžba vápence v lomu Paraple v Českém krase (1953)
    Korálová jeskyně č. 2 ve vitošovském vápencovém lomu - nálezová zpráva
    Krajina se oceňuje hůř než cement : Postoj veřejnosti k stavbě cementárny a k ochraně životního prostředí na Berounsku
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Křehké porušení devonských vápenců podél očkovského zlomu, Velkolom Čertovy schody
    Květnice u Tišnova - historie nejstarší mineralogické lokality na Moravě
    Limnologická studie jezera v lomu Velká Amerika
    Ložiska vápenců a cementářských surovin v chráněných krajinných oblastech
    Manganová ruda z Krasonic u Želetavy
    Marmorrelikte Klášterecká Jeseň (Gesseln) - Údolíčko (Kleinthal)
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Mineralogické nálezy v okolí Hranic na Moravě
    Minerály činného a zatopeného lomu u obce Krty u Strakonic
    Minerály činného lomu u obce Velké Hydčice u Horažďovic (r.1991-98)
    Minerály opuštěného lomu u obce Rabí u Sušice (r. 1991-99)
    Minerály vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    The Moravian Karst - the cradle of karst research in Central Europe : a brief overview and foreword to the next contributions
    Násunová stavba lomů Mokrá-Horákov
    Nerostné suroviny a jejich těžba
    Netopýři krasových jeskyní v Jizerských horách
    Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice)
    Nová lokalita zimoviště letounů v jeskyni vitošovského krasu
    Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova
    Novější nálezy kalcitu v lomu Kotouč ve Štramberku
    Novinky z vápencového lomu v Prachovicích v Železných horách
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    O těžbě vápenců v CHKO Český kras
    Orientace struktur s krasovými projevy v dobývacích prostorech devonských a karbonských vápenců (Maloměřice-Hády, Líšeň-Lesní lom, Mokrá u Brna) (24-41, Vyškov)
    Pegmatit z Podmokel u Sušice
    Pieta ze sbírek Metropolitního muzea v New Yorku (USA)
    Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace
    Podzemní lomy v okolí Maastrichtu : Zpráva o akci TMS Permon Sint Pietersberg 2002
    Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Prachovice v Železných horách - nejvydatnější české naleziště kalcitu
    Prachovické kalcity
    Problematika těžby nerostných surovin v Českém krasu
    Předběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom
    Přípravná chodba ve Školce : Další tajemství lomu Malá Amerika poodhaleno!
    Radotínské údolí - zásady revitalizce industriální zóny
    Rekultivace vápencových lomů : navážka brání rozmanitosti rostlin
    Revitalizace vápencových lomů
    Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    Sněžníkovský mramor
    Souběh těžební činnosti a záchranné dokumentace ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska va Vitošově za období let 2001-2005 : 14-43 Mohelnice
    Stanovení limitu ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Structural-Tectonic Study of Sedimentary Complex of the Chrudim Palaeozoic: An Example of the Prachovice Quarry (Železné hory Mts.)
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Těžba karbonátů s ohledem na paleontologické nálezy
    Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny
    Unusual occurrence of kolbeckite ScPO4.2H2O in karst sediments of Bohemian Karst (the Čertovy schody quarry, Koněprusy area)
    Úvod
    Územní plán a těžba nerostných surovin
    Variský hydrotermální paleokras a kalcitové žíly ve Velkolomu Čertovy schody-východ (Český kras, Česká republika)
    Výskyt, těžba a zpracování krystalických vápenců na Horažďovicku
    Výsledky záchranného speleologického výzkumu v DP Mokrá
    Výzkum Arnoldky a dalších jeskyní lomu Čeřinka a otázky jejich vzniku a vývoje
    Významný stratigrafický profil hauteriv-barrem v dobývacím prostoru Lietavská Lúčka
    Wollastonit z Nezdic na Šumavě
    Z historie koněpruské oblasti
    Za nerosty do lomu u Černé v Pošumaví
    Záhadná Amerika?. 3.-4. díl, Severní překop
    Záhadná Amerika?. 5. část, Projekt podzemní těžby v lomu Velká Amerika
    Zajímavosti o kalcitu
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě
    Zpráva o karsologickém výzkumu a dokumentaci významných speleologických objektů na lokalitě Vitošov v letech 2000-2005
    Zpráva o makropaleontologických sběrech ve štramberských vápencích v lomu Kotouč u Štramberka (tithon, Vnější Západní Karpaty)
    Zpráva o průběhu, výsledcích výzkumu a záchranné dokumentaci ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o., v letech 1998-1999