Record details

Subject heading
    magnezit
Article
    Deformational characteristics and acoustic emission in loaded magnesite samples
    Hrubšice - serpentinite weathering
    Magnezitové suroviny pre odsírovanie spalín v ČSFR
    Metalogenéza stratiformných magnezitových ložísk Západných Karpát
    Mineralogická charakteristika huntitu z Kokšína jižně od Švihova
    Možnosti odvápňovania magnezitovej vsádzky pre chlorid-karbonátovú technológiu výroby čistého MgO
    Nové poznatky o niektorých mastencových ložiskách Slovenska
    Nový nález scheelitu na magnezitovo-mastencovom ložisku Bodnárka pri Kokave
    Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatických metód
    Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatistických metód
    Posouzení selektivní agregační účinnosti makromolekulárních látek na monominerálních suspenzích magnezitu a dolomitu
    Predúprava haldovaných oceliarenských slinkov pre osírovanie spalín
    Příspěvek k loužení magnezitových surovin roztoky chloridu amonného
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 15
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 19
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 21. Přehled dějin rudného hornictví na území Československa
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 22.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač.18
    Rýchloanalýza magnezitovej suroviny nedeštruktívnym sposobom
    Selektívna flokulácia magnezitu a dolomitu
    Sledovanie stability a veĺkosti flokúl na monominerálnych suspenziách magnezitu a dolomitu
    Stanovenie kremíka metódou AES ICP
    Sulfidická mineralizácia na mastencovo-magnezitovom ložisku Mútnik pri Hnúšti
    Vplyv teploty rmutu na flotáciu magnezitu
    Výskyt a historie výzkumů huntitu na Moravě
    Výsledky vyhladávania nerastných surovín v ultrabázickom telese medzi Hodkovcami a Čečejovcami
    Zatopený hadcový lom Borek u Vilémova