Record details

Subject heading
    mechanika zemin
Article
    Ad "O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin"
    Alois Myslivec
    Aplikace dvojrozměrné odporové a seismické tomografie pro řešení složitých geotechnických úloh
    Application of experimental stress analysis in geotechnics for the minimization of the structure failure
    Chování nenasycených zemin
    Crossrail: Historie projektu a zkušenosti spojené s numerickým modelováním v londýnských jílech
    Dálnice D1 po chemickém posypu mokrá
    Department of Geotechnics
    Doc. Ing. Jaroslav Feda, DrSc. : nekrolog
    Doc. Ing. Jaroslav Stanek, CSc.
    Ervěnický koridor z pohledu důlního měřiče , báňského projektanta a vysokoškolského pedagoga - baňaře
    Fyzikálne a mechanické vlastnosti neogénnych jemnozrnných zemín v severnej části Košickej kotliny
    GeoEng 2000
    Geotechnická databáze - další krok rozvoje geologické databanky
    Hlavní směry báňské geotechniky a navazujícího výzkumu stabilitních problémů
    Horninové prostředí a jeho inženýrskogeologická charakteristika na listu 13-143 Pečky (13-14 Nymburk)
    Hydrofyzikální testování jemnozrných zemin a granulátů
    Inventory maps and modelling of slope movements using ArcView software
    Inženýrská geologie-geotechnika při průzkumu pro skládky odpadů
    Inženýrskogeologická charakteristika hlavních litologicko-genetických komplexů hornin na listu 13-321 Svojšice (13-32 Kolín)
    Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí v území jihovýchodně od závistského přesmyku (12-42 Zbraslav)
    Inženýrskogeologické hodnocení sprašových sedimentů na listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
    Inženýrskogeologické mapování pro územní rozvoj Českých Budějovic
    Inženýrskogeologické poměry
    Inženýrskogeologický průzkum deformací komunikace v Třinci - Vendryni
    K připomínkám Ing. I. Herleho
    Komentář k článku "Využití výsledků radonového průzkumu"
    Laboratorní měření pevnosti nenasycených zemin
    Mezní rovnovážné stavy svahů na lomech a výsypkách
    Možnosti zakladania stavieb na presadavých zeminách
    O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin
    O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin. Část 2
    Odborný seminář "Geomechanické řešení a využítí výsypek v podkrušnohorských revírech"
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 1. část
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 2. část
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin (Dokončení)
    Podcenění negativního vlivu strukturních poměrů Sokolovské pánve na stbailitu svahu - příklad výstavby silnice I/6 západně od Karlových Varů
    Poškození konstrukce vozovky na hlavní trase stavby dálnice D5 v km 31.000 - 31.250
    Problematické zeminy
    Prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc. Životní jubileum
    Prognóza vplyvu ťažby uhlia v handlovskom ložisku na stabilitu svahov Vtáčnika
    Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
    Předběžné výsledky z výzkumu pevnostních a přetvárných vlastností zemin
    Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocenních jílů jako základové půdy na Moravě
    Rozsah pórovitosti - důležitá charakteristika sypkých zemin
    Stabilita hlušinové sypaniny v čase
    Struktura a chování zemin
    Škodlivé působení stromů na stavby v jílovitých půdách
    Ultrazvuková měření pro přečerpávací hydroelektrárnu Centro Cuba-Caracusey
    Určení stupně bezpečnosti výsypkových tělěs s výskytem neúnosného jádra
    Use of power by-products in CEZ, a. s., Power Plant Ledvice, Czech Republic
    Vliv různých způsobů separace vrstev kapilární bariéry na její těsnící vlastnosti při zakrývání skládek
    Vliv zlepšení zpracovatelnosti zeminy vápnem na její propustnost
    Vymezení rozsahu zemin nevhodných pro ukladání do tělesa výsypky Pastviny-Týn
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin pro rekultivační účely a jeho aplikace na výsypce Radovesice
    Význam inžinierskogeologického prieskumu pri dimenzovaní podľa zásad 2. geotechnickej kategórie ČSN 73 1001
    Význam mineralogicko-petrografické analýzy v geotechnické praxi
    Vztah hodnot přetvárnosti zhutněných zemin zjištěných statickou zatěžovací deskou a lehkou dynamickou deskou
    Zemřel prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc.
    Zmeny mikroštruktúr súdržných zemín spôsobené šmykovým pohybom
    Zpracování vstupních dat pomocí LHS
    Zvláštní podmínky liniových staveb v poddolovaném a zátopovém území