Record details

Subject heading
    metoda radarová
Article
    Analysis of vertical movements detected by radar interferometry in urban areas
    Anwendung des SAR-DGM bei der tektonischen Interpretation des Moldanubikums am Westrand der Böhmischen Masse
    Application of geophysical methods in the study of landslide movements, taking into account geological conditions in the Sudety Mountains
    Determination of different types of sediments in a river reservoir and computation of their volumes
    Diskuze nad výsledky 3D georadarového měření na kře Maleníku (Helfštýn a okolí)
    Erstellung von Höhenmodellen und Bewegungskarten der Erdoberfläche durch Satelliten-Radarinterferometrie
    Fuzzy model pro předpověď stupně ohroženosti povodí povodněmi z přívalových dešťů
    Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
    Georadar - výhody a úskalí metody
    Georadarový průzkum koryta Vltavy v blízkém okolí Karlova mostu
    Ground penetrating radar profile measurements above the seismoactive area at the eastern margin of the Cheb Basin, Western Bohemia
    Jak hluboko s georadarem?
    Konkrétní příklady využití georadaru při posuzování povodňových škod
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Možnost využití geofyzikálních metod při sanaci následků hornické činnosti
    Neotektonik und aktive Krustenspannungen am Ostrand des Eger Beckens (NW-Böhmen) in der Schwarmbebenregion von Nový Kostel, Tschechien
    Pokusná geofyzikální měření na lokalitě "Ledové sluje"
    Použití georadaru při mapování geologické stavby pokryvných útvarů a svahových pohybů
    Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha)
    RADARSAT imaging of the 1997 Czech Republic flood
    Sedimenty spodního badenu u Hostimi: geomorfologická interpretace dosavadních zjištění (23-44 Moravské Budějovice, 33-22 Vranov nad Dyjí)
    Sledování možnosti vsakování vody do aluvia nivy metodami užité geofyziky
    Spodnobadenské sedimenty a morfotektonický vývoj jv. okraje Českého masivu (jihozápadní Morava)
    Svahové procesy na západním svahu Hobrtenek v Kohoutovické vrchovině na západním okraji Brna
    Use of remote sensing in monitoring river floods and their effects on the landscape
    Výsledky geofyzikálního měření ve Svatém Janu pod Skalou
    Využití georadaru při vyhledávání starých podzemních staveb a pozůstatků budov
    Výzkum pleistocénního zalednění Krkonoš v roce 2007
    Zpřístupnění proseckého podzemí