Record details

Subject heading
    modely v hydrogeologii
Article
    Analýza režimu hladín podzemných vod metódou krokového výberu premenných
    Aplikace modelu Trafrap pro řešení přenosu tepla
    Application methodology of mathematical modelling for evaluation of groundwater resources
    Chyby a nepresnosti vstupných údajov v hydrogeologických výpočtoch a modeloch
    Cielový projekt základného výskumu 04 Procesy vzniku, ochrana a využiteĺnosť zdrojov pitnej vody
    A contribution to ground-surface water relation for groundwater modelling needs
    Faktory priestorového rozdelenia priepustnosti a prietočnosti v horninách karpatského flyšu
    Geoštatické modelovanie hladiny podzemních vód v oblasti Žitného ostrova
    Hydrogeologický model teplických terem ve vztahu k důlní činnosti
    Hydrologická a hydrochemická odozva povodí
    Indikace kontaminovaných podzemních vod v okolí odkaliště úpravny uranových rud ve Stráži pod Ralskem
    Input and output of carbon and hydrogen isotope as a means for calculating ground - water residence time and budget
    Jednorozměrný numerický model infiltrace - ověření přesnosti simulace
    K problematice dlouhodobé stability vodní jámy Jeremenko
    Karotáž při studiu hydraulických parametrů aquiferů
    Mass tranfer of ion-exchanging pollutants in ground water. Modelling by the finite differences method
    Metóda prognózovania vodného režimu pôd v pririečnom pásme
    Model působení kyselých depozic na kvalitu povrchových vod
    Modelling the hydrologic and biogeochemical response of a catchment area to anthropogenic inputs
    Modelling the impact of waste disposal site on ground water flow
    Modelování časového průběhu kolísání hladiny podzemní vody - dva možné přístupy
    Modelovanie prenosu iontov látok cez nenasýtenú zónu
    Modelové výpočty přírodních zdrojů podzemních vod
    Možnosti stanovení návrhových průtoků na malých povodích modelem KINFIL
    Nepriame určenie koncentrácií dusičnanov v tokoch flyšovej oblasti
    Nepriame určenie priemernej prietočnosti z podzemného odtoku a výdatností prameňov
    K numerickej simulácii regulovania a prúdenia podzemných vod
    Orientačná prognóza vplyvu jednorázového znečistenia na kvalitu podzemnej vody
    The other solution of a rocks fracturing as a random effect
    Podzemní voda v hydrologickém cyklu a jako přírodní zdroj
    Posouzení kvality různých modelů řad průměrných měsíčních průtoků
    Příklad využití dálkového průzkumu Země při zjišťování výskytu vody v krajině
    Regresní model priemernej ročnej odtokovej výšky pre územie Slovenska
    Řešení problematiky možnosti odvodňování detritu v OKR
    Simulace proudění podzemní vody v Třeboňské pánvi pomocí numerických modelů
    Small Catchment Research
    Stanovení tvaru hladiny podzemní vody v okolí Přelouče
    Stav řešení havarijních kontaminací v roce 1993
    SWMI - numerický model jednorozměrného proudění v nenasycené půdní zóně
    Three-Component Model of Runoff Generation, Lysina Catchment, Czech Republic
    Účinnost numerických metod užitých při řešení problematicky transportních procesů
    Uplatnění metod dálkového průzkumu Země v hydrologii
    Vertikální simulace pohybu vody půdním profilem v Třeboňské pánvi
    Vliv heterogenity půdního povrchu a pokryvu na povrchový odtok a smyv půdy za podmínek simulovaných přívalových srážek
    Výmoly pod skluzem v úzkém údolí
    Závislosť návrhových veličín regulácie vodného režimu lužných lesov od hydrofyzikálnych vlastností pód
    Zhodnocení současných možností matematického modelování proudění podzemních vod a transportu polutantů
    Změny odtokového režimu v důsledku klimatické variability