Record details

Subject heading
    moravskoslezský devon a spodní karbon
Article
    Alterace hornin s paleozoickým Au zrudněním v oblasti Suché Rudné a její projevy ve fyzikálních vlastnostech hornin (15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Antimonit a jiné zajímavé nerosty z Osoblažska
    Biogenní stopy na fyloidech hnědých řas z kulmu Drahanské vrchoviny (24-41, Vyškov)
    Contribution to the basin analysis of the Carboniferous remnant and foreland basin in the Bohemian Massif
    Controls on the deeping upward carbonate megasequences of the Moravian Devonian - Lower Carboniferous Basin
    Discrimination between facies and global controls in isotope composition of carbonates: carbon and oxygen isotopes at the Devonian reef margin in Moravia (HV-105 Křtiny borehole)
    Eastern Variscan fold belt: Paleomagnetic evidence for oroclinal bending
    Evidence of coastal sabkha in the Early Devonian sequence at Tišnov, Western Moravia
    Exkurzní průvodce - Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví
    Faciální disjunkce jako indikátor příkrovové plochy uvnitř konicko-mladečského pruhu
    Factors influencing the Al2O3/Na2O ratio in Paleozoic siliceous shales
    The final fabric ellipsoids of the Račice and Luleč Conglomerates (Myslejovice Formation, Drahany Uplands)
    Geochemie vápenců Javoříčských jeskyní (24-21 Jevíčko)
    Geochemistry of the Late Devonian intermediate to acid metavolcanic rocks from the southern part of the Vrbno Group, the Jeseníky Mts. (Moravo-Silesian Belt, Bohemian Massif, Czech Republic): paleotectonic implications
    Geologie a geomorfologie Moravského krasu
    Geologie paleozoika v okolí Ostrova u Macochy (Moravský kras, Morava)
    Geološka zgradba južnego dela Moravskego krasa v dolini potoka Říčka
    Hloubkový průzkum Hranické propasti
    Hydrologie Moravského krasu
    Hydrotermální zrudnění v lomu u Hrubé Vody (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Hydrotermální žíly s turmalínem a turmalinizace v jižní části šternbersko-hornobebešovského pruhu
    Ichnofosílie visé jesenického kulmu: výzkum pro rekonstrukci sedimentačního prostředí
    Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of Bohemian Massif
    Influence of acid volcanism and CO2 production on sedimentation and distribution of organic matter (Variscan Central Europe)
    Jedovnice - terénní vyučování : ověřování a realizační fáze
    K postavení a strukturně-kinematickému vývoji šternbersko-hornobenešovské zóny
    K těžbě nerostných surovin na lokalitě Peklo severně od Lipníku nad Bečvou (25-11 Hlubočky)
    Kolonizace mořského dna a globální krize ekosystému : pozdní devon, údaje z lomů CEMO a.s. v Mokré (24-41, Vyškov)
    Konglomeráty drobových členů zábřežského krystalinika a mírovského kulmu a jejich význam (14-43 Mohelnice)
    Lithostratigrafie kulmu v příhraničních oblastech jižního Polska (15-12, Osoblaha; 15-14, Krnov)
    Materiálové srovnání mohelnického souvrství mírovského vývoje paleozoika a moravskoslezského kulmu (14-34 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Microfacies analysis of Devonian to Lower Carboniferous catbonates and its impact on the interpretation of internal architecture of the Konice-Mladeč Belt, Moravia, Czech Republic
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchnoviny
    Model tepelné historie paleozoika Konicka na základě odraznosti vitrinitu (24-21 Jevíčko)
    Moravskoslezské bradlové pásmo
    Může být namur-A na Drahanské vrchovině?
    Nález spodnokambrických sedimentů v hlubokých vrtech na jižní Moravě (24-43 Šlapanice, 34-21 Hustopeče)
    Nález viséských chroustnatek v kulmu Nízkého Jeseníku (15-34 Vítkov)
    Některé nové výsledky výzkumů spodnokarbonských sedimentů na Drahanské vrchovině
    Neobvyklé interakce organizmů a rostlin ze sedimentů moravsko-slezského kulmu
    Neue oder wenig bekannte Mikrofossilien aus dem europäischen Devon
    Obsah izotopů 13C a 18O v devonských karbonátech Moravského krasu : Specifický sekvenční vzor
    Obsahy kobaltu a niklu v pyritech jesenických sulfidických stratiformních ložisek - indikátory metamorfního přepracování rudnin
    Orientace hlavních směrů variských paleonapětí ve východní části Nízkého Jeseníku
    Orientace struktur s krasovými projevy v dobývacích prostorech devonských a karbonských vápenců (Maloměřice-Hády, Líšeň-Lesní lom, Mokrá u Brna) (24-41, Vyškov)
    Oskavská kra - příklad duplexové stavby na jv. okraji Hrubého Jeseníku
    Paleozoické karbonátové facie u Grygova - litostratigrafické a pánevně analytické důsledky (24-22 Prostějov, 25-13 Přerov)
    Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského, moravického a hradecko-kyjovického souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-14 Krnov, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Petrofaciální srovnání drob kulmských souvrství sv. a jz. od zlatohorsko-krnovského zlomu (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Petrofacie v drobách mohelnického souvrství (střední Morava) a andělohorského souvrství (severní Morava a Slezsko) (15-13, Vrbno p.Pradědem; 14-43, Mohelnice; 24-21, Jevíčko)
    Petrogeneze kvarcitů zlatonosného rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Petrografická charakteristika stavebních materiálů památek okresu Prostějov
    Příklady projevů křehké tektoniky v permokarbonu boskovické brázdy
    Příklady výsledků kombinace studia duktilní a křehké deformace
    Příspěvek ke geochemii spodnokarbonských hornin Nízkého Jeseníku
    Pseudokrasové jevy v psefitech a pelitech Českého masívu
    Rekonstrukce gradientů ve fosilních společenstvech pomocí teorie grafů (24-41, Vyškov)
    Results and interpretation of the strain analysis of the Culmian conglomerates in the quarry near Hostěradice
    Rybí fauna svrchního devonu a spodního karbonu na Moravě (24-41, Vyškov)
    Searching for extinction/recovery gradients: the Frasnian-Famennian interval, Mokrá section, Moravia, central Europe
    Shape of fluvial pebbles in surface karst stream from Moravian Karst, Czech Republic
    Shrnutí dosažených dílčích výsledků grantového projektu GA ČR 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí"
    Srovnání duktilní deformace kulmu a západokarpatského flyše
    Strukturní pozice karbonátových žil na jižním okraji Moravského krasu (24-41, Vyškov)
    Strukturní směry ssv-jjz v zábřežském krystaliniku a mírovském "kulmu"
    Stříbro stratiformních ložisek moravskoslezských Jeseníků
    Styk brněnského masivu a devonu Moravského krasu a jeho tektonický význam (24-23, Protivanov)
    Sulfidické mineralizace na lokalitě "Schusterloch" u Hluboček (25-11, Hlubočky)
    Svrchnodevonské a spodnokarbonské kalciturbidity z Lesního lomu v Brně-Líšni (jižní část Moravského krasu) (24-41, Vyškov)
    Tafonomie a biofacie konodontových společenstev jeseneckých vápenců na Drahanské vrchovině a jejich význam pro faciální analýzu (24-21, Jevíčko)
    Tektonika devonských vápenců skalního masívu Hřebenáče v severní části Moravského krasu
    Termální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Upper Devonian to Lower Carboniferous platform to basin evolution in Moravia (Rhenohercynian Zone, Czech Republic)
    Valouny kyselých vulkanitů - významná složka slepenců viséských souvrství osoblažské kry (Slezsko) (15-11, Zlaté Hory; 15-13, Vrbno pod Pradědem)
    Vnitřní stavba kulmských slepenců východní části Nízkého Jeseníku
    Výskyt křemen-karbonátové žíly s pyritem a poznámky k lokalizaci historických dolů na drahé kovy v "Pekelském údolí" u Podhoří (u Lipníku nad Bečvou) (25-11 Hlubočky)
    Vývoj psamitické sedimentace devonských sérií Hrubého Jeseníku
    Vztah geologických struktur a krasových dutin Amatérské jeskyně
    Zajímavé výskyty křišťálů v krystalických vápencích na Jesenicku
    Základní údaje o grantovém projektu GAČR reg.č. 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí"
    Zpráva o revizním geologickém mapování devonu 1:10 000 v okolí Tišnova (24-32 Brno)
    Zpráva o revizním geologickém mapování paleozoika u Sloupu (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Železem bohaté granáty z devonských kvarcitů a svorů při jz. okraji jesenického amfibolitového masivu v okolí Bělé (14-242, Bělá pod Pradědem)
    Železnorudný výskyt u Vranové Lhoty (24-21, Jevíčko)