Record details

Subject heading
    náklady
Article
    Acceptable means for the creation of financial reserve for reutilization of the landscape post opencast mining
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Ekologické aspekty - neopomenutelný faktor v ekonomice využívání nerostných surovin
    Grantová agentura České republiky, činnost od roku 1993 dodnes
    Možnosti a přínosy revitalizací vodního prostředí
    Podíl Ministerstva životního prostředí na vzdorování svahovým deformacím: Informace o dosavadním průběhu podprogramu ISPROFIN 215124
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Propočet nákladů národní práce na těžbu a úpravu uhlí v dolech Ostravsko-karvinského revíru pro období let 1991-1995
    Specializovaná ochrana v územní působnosti Povodí Ohře, a.s.
    Specifické daně a odvody při těžbě černého uhlí v ČR
    Vliv těžby uhlí na způsoby sanace a rekultivace a jejich ekonomická náročnost